బైబిల్ ను గూర్చి ప్రశ్నలు


పరిశుద్ధ గ్రంధము నిజముగా దేవుని వాక్యమేనా?

మనం బైబిల్ ఎందుకు చదవాలి/అధ్యయనం చెయ్యాలి?

బైబిల్ నేటికి ఔచిత్యం కలిగినదేనా?

బైబిల్ ప్రేరితమైనది అంటే అర్థం ఏమిటి?

బైబిల్ లో తప్పిదములు, వైరుధ్యాలు, లేక వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయా?

బైబిల్ యొక్క ప్రామాణిక సూత్రం ఎప్పుడు ఎలా జతపరచబడింది?

బైబిల్ అధ్యయమునకు సరైన విధానం ఏది?


బైబిల్ ను గూర్చి ప్రశ్నలు