మనం పాత నిబంధనను ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?


ప్రశ్న: మనం పాత నిబంధనను ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

జవాబు:
పాత నిబంధన అధ్యయనం చేయడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఒకదానికి, పాత నిబంధనవి క్రొత్త నిబంధనలో కనిపించే బోధనలు మరియు సంఘటనలకు పునాది వేస్తుంది. బైబిలు ఒక ప్రగతిశీల ప్రకటన. మీరు ఏదైనా మంచి పుస్తకం మొదటి సగం దాటవేసి దాన్ని పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే, అక్షరాలు, కథాంశం మరియు ముగింపును అర్థం చేసుకోవడానికి మీకు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అదే విధంగా, పాత నిబంధన సంఘటనలు, పాత్రలు, చట్టాలు, త్యాగ వ్యవస్థ, ఒడంబడికలు మరియు వాగ్దానాల పునాదిని చూసినప్పుడు మాత్రమే క్రొత్త నిబంధన పూర్తిగా అర్థం అవుతుంది.

మనకు క్రొత్త నిబంధన మాత్రమే ఉంటే, మనము సువార్తలకు వచ్చినప్పుడు, యూదులు మెస్సీయ (రక్షకుని రాజు) కోసం ఎందుకు వెతుకుతున్నారో తెలియదు. ఈ మెస్సీయ ఎందుకు వస్తున్నాడో మనకు అర్థం కాలేదు (యెషయా 53 చూడండి), మరియు ఆయన గురించి ఇచ్చిన అనేక వివరణాత్మక ప్రవచనాల ద్వారా నజరేయుడైన యేసును మెస్సీయగా గుర్తించలేము [ఉదా., ఆయన జన్మస్థలం (మీకా 5: 2), ఆయన మరణించిన విధానం (కీర్తన 22, ముఖ్యంగా 1, 7 & న్దాష్; 8, 14 & న్దాష్; 18; 69:21), ఆయన పునరుత్థానం (కీర్తన 16:10), మరియు ఆయన పరిచర్య యొక్క మరెన్నో వివరాలు (యెషయా 9: 2; 52:13)].

క్రొత్త నిబంధనలో ఆమోదించబడిన యూదుల ఆచారాలను అర్థం చేసుకోవడానికి పాత నిబంధన అధ్యయనం కూడా ముఖ్యమైనది. పరిసయ్యులు తమ స్వంత సంప్రదాయాలను జోడించి దేవుని చట్టాన్ని తప్పుదారి పట్టించిన తీరు, లేదా దేవాలయ ప్రాంగణాన్ని శుభ్రపరిచేటప్పుడు యేసు ఎందుకు కలత చెందాడు, లేదా యేసు తన పదాలను విరోధులకు ఇచ్చిన అనేక సమాధానాలలో ఎక్కడ పొందాడో మనకు అర్థం కాలేదు.

పాత నిబంధన మనకు లెక్కలేనన్ని పాఠాలు ఉన్నందున మనం అధ్యయనం చేయాలి. పాత నిబంధనలోని పాత్రల జీవితాలను గమనించడం ద్వారా, మన స్వంత జీవితాలకు మార్గదర్శకత్వం లభిస్తుంది. ఏమైనా దేవుణ్ణి విశ్వసించాలని మనల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాము (దానియేలు 3). మన విశ్వాసాలలో (దానియేలు 1) ధృడంగా నిలబడటం, విశ్వాసపాత్ర ప్రతిఫలం కోసం ఎదురుచూడటం నేర్చుకుంటాము (దానియేలు 6). నిందను మార్చడానికి బదులుగా పాపాన్ని ముందుగానే మరియు హృదయపూర్వకంగా అంగీకరించడం ఉత్తమం అని మనము తెలుసుకున్నాము (1 సమూయేలు 15). పాపంతో బొమ్మలు వేయకూడదని మేము నేర్చుకుంటాము, ఎందుకంటే అది మనలను కనుగొంటుంది (న్యాయమూర్తులు 13 & మ్దాష్; 16). మన పాపం మనకు మాత్రమే కాదు, మన ప్రియమైనవారికి కూడా పరిణామాలను కలిగిస్తుందని మేము తెలుసుకున్నాము (ఆదికాండము 3) మరియు, మన మంచి ప్రవర్తన మనకు మరియు మన చుట్టుపక్కల వారికి ప్రతిఫలాలను కలిగి ఉంది (నిర్గమకాండము 20: 5 & న్దాష్; 6).

పాత నిబంధన అధ్యయనం కూడా ప్రవచనాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మాకు సహాయపడుతుంది. పాత నిబంధనలో యూదు దేశం కోసం దేవుడు ఇంకా నెరవేర్చగల అనేక వాగ్దానాలు ఉన్నాయి. పాత నిబంధన ప్రతిక్రియ పొడవు, క్రీస్తు భవిష్యత్ 1,000 సంవత్సరాల పాలన యూదులకు ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానాలను ఎలా నెరవేరుస్తుందో, మరియు బైబిలు ముగింపులో, సమయం ప్రారంభంలో బయటపడిన వదులుగా చివరలను ఎలా కలుపుతుంది..

.సారాంశంలో, పాత నిబంధన దేవుణ్ణి ఎలా ప్రేమించాలో మరియు సేవ చేయాలో నేర్చుకోవటానికి అనుమతిస్తుంది, మరియు ఇది దేవుని పాత్ర గురించి మరింత తెలుపుతుంది. పవిత్ర పుస్తకాలలో బైబిలు ఎందుకు ప్రత్యేకమైనదో పదేపదే నెరవేర్చిన జోస్యం ద్వారా ఇది చూపిస్తుంది & మ్దాష్; ఇది ఒక్కటే అది అని చెప్పుకోగలదు: దేవుని ప్రేరేపిత వాక్యం. సంక్షిప్తంగా, మీరు ఇంకా పాత నిబంధన పుటలలోకి ప్రవేశించకపోతే, దేవుడు మీ కోసం అందుబాటులో ఉన్నదాన్ని మీరు కోల్పోతున్నారు.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
మనం పాత నిబంధనను ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి