బైబిల్లో ఇంకా కొన్ని పుస్తకాలు చేర్చబడే అవకాశం ఉందా?


ప్రశ్న: బైబిల్లో ఇంకా కొన్ని పుస్తకాలు చేర్చబడే అవకాశం ఉందా?

జవాబు:
దేవుడు తన వాక్యానికి జతచేయడానికి ఇంకా కొన్ని ప్రకటనలు అందిస్తాడని నమ్మడానికి ఎటువంటి కారణం లేదు. బైబిలు మానవత్వంతో ప్రారంభం - ఆదికాండముతో మొదలై మనకు తెలిసినట్లుగా మానవత్వం యొక్క ముగింపుతో ముగుస్తుంది - ప్రకటన. ఈ మధ్య ఉన్న ప్రతిదీ విశ్వాసులుగా మన ప్రయోజనం కోసం, మన దైనందిన జీవితంలో దేవుని సత్యంతో అధికారం పొందడం. 2 తిమోతి 3: 16-17 నుండి మనకు ఇది తెలుసు, “దేవుని సేవకుడు సిద్ధపడి ప్రతి మంచి పనినీ జరిగించడానికి పూర్తి సన్నాహంతో ఉండాలి. అందుకోసమే ప్రతి లేఖనం దైవావేశం వలన ఉనికిలోకి వచ్చింది. అది బోధించడానికీ, ఖండించడానికీ, తప్పు దిద్దడానికీ, నీతిలో శిక్షణ ఇవ్వడానికీ తోడ్పడుతుంది.”

బైబిల్లోనికి మరిన్ని పుస్తకాలు చేర్చితే, అది ఈ రోజు మన దగ్గర ఉన్న బైబిలు అసంపూర్ణంగా ఉందని చెప్పడానికి సమానం-మనం తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని ఇది మాకు చెప్పదు. ఇది ప్రకటన పుస్తకానికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది, ప్రకటన 22: 18-20 దేవుని వాక్యానికి జతచేయడం గురించి ఒక ముఖ్యమైన సత్యాన్ని మనకు బోధిస్తుంది: “ఈ పుస్తకంలోని ప్రవచనవాక్కులను వినే ప్రతి వ్యక్తినీ నేను హెచ్చరించేది ఏమిటంటే ఎవడైనా వీటిలో ఏదైనా కలిపితే దేవుడు ఈ పుస్తకంలో రాసి ఉన్న కీడులన్నీ వాడికి కలగజేస్తాడు. ఎవడైనా దేనినైనా తీసి వేస్తే దేవుడు ఈ పుస్తకంలో వివరించిన జీవ వృక్షంలోనూ, పరిశుద్ధ పట్టణంలోనూ వాడికి భాగం లేకుండా చేస్తాడు. చివరి వాగ్దానం, చివరి ప్రార్థన ఈ సంగతులను గురించి సాక్షమిస్తున్న వాడు, “అవును, త్వరగా వస్తున్నాను” అని అంటున్నాడు. ఆమేన్‌! ప్రభు యేసూ, త్వరగా రా ... '”

ప్రస్తుతం బైబిలు 66 పుస్తకాలతో మనకు కావలిసినవి అని ఉన్నాయి. జీవితంలో ఏ ఒక్క పరిస్థితి కూడా లేఖనం ద్వారా పరిష్కరింపకుండా ఉండదు . ఆదికాండములో ప్రారంభమైనది ప్రకటనలో ముగింపును కనుగొంటుంది. బైబిలు ఖచ్చితంగా పూర్తిగా, సరిపోతుంది. దేవుడు బైబిలుకు జోడించగలడా? వాస్తవానికి ఆయన చేయగలడు. ఏదేమైనా, బైబిలు లేదా వేదాంతపరంగా, ఆయన అలా చేయబోతున్నాడని లేదా ఆయన అలా చేయవలసిన అవసరం లేదని నమ్మడానికి ఎటువంటి కారణం లేదు.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
బైబిల్లో ఇంకా కొన్ని పుస్తకాలు చేర్చబడే అవకాశం ఉందా?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి