குடும்பத்தையும் குழந்தை வளர்ப்பையும் குறித்த கேள்விகள்


நல்ல பெற்றோராக இருப்பதைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

ஒரு கிறிஸ்தவ தாயாக இருப்பதைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

கிறிஸ்தவ தந்தையரைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது?

கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை எப்படி ஒழுக்கமான நிலையில் திருத்த வேண்டும்? இதைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

கிறிஸ்தவர்கள் கருத்தடையைப் பயன்படுத்துவதைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது? கிறிஸ்தவர்கள் கருத்தடையை பயன்படுத்த வேண்டுமா?

கிறிஸ்தவ பெற்றோர் தங்களுக்கு கெட்ட குமாரனோ அல்லது குமாரத்தியோ இருந்தால் என்ன செய்யவேண்டும்?

கலகக்கார குழந்தையுடன் என்ன செய்யவேண்டும் என்று வேதாகமம் சொல்லுகிறது?

என் தகப்பனையும் தாயையும் கனம்பண்ணுதல் என்றால் என்ன அர்த்தம்?

நம்முடைய குடும்பத்தில் முன்னுரிமைகளின் வரிசை என்னவாக இருக்க வேண்டும்?

ஒரு குடும்பத்தில் கணவன் மற்றும் மனைவியின் பங்குகள் என்ன?

ஒரு கிறிஸ்தவர் மலட்டுத்தன்மையை எவ்வாறு கையாள வேண்டும்?

புத்திரசுவிகாரம் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?


முகப்பு பக்கம்
குடும்பத்தையும் குழந்தை வளர்ப்பையும் குறித்த கேள்விகள்