கிறிஸ்தவ தாய்மார்களை பற்றி வேதம் என்ன சொல்கிறது?


கேள்வி: கிறிஸ்தவ தாய்மார்களை பற்றி வேதம் என்ன சொல்கிறது?

பதில்:
தாயாககிய அந்த முக்கிய பங்கை வகிக்கும்படி தேவன் அநேக பெண்களை தேர்தெடுத்து இந்த பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறார். தாய் தன் பிள்ளைகளிடத்தில் அன்புள்ளவளாகயிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது (தீத்து 2:4-5), அப்படிசெய்வது மூலம் அவள் தரித்திருக்கும் இரட்சகரான தேவனுடைய நாமத்திக்கு தூஷிப்பை உண்டாக்கமாட்டாள்.

பிள்ளைகள் தேவனிடத்திலிருந்து வந்த ஈவு (சங்கீதம் 127:3-5). தீத்து 2:4ல் “பிலேடிக்கேன்ஒஸ்” என்ற கிரேக்க பதம் குழந்தையை நேசிக்கும் தாயை குறிக்கிறது. இந்த வார்த்தை சிறந்த “தாயின் அன்பை” குறிக்கிறது. இவ்வார்த்தையில் இருந்து நமக்கு வெளிப்படுவது என்னவென்றால் பிள்ளைகளை பராமரிக்கவேண்டும், போஷித்து வளர்க்கவேண்டும், கட்டி அணைத்துக்கொள்ளவேண்டும், அவர்களுடைய தேவைகளை சந்;திக்கவேண்டும், மற்றும் ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய கரத்திலிருந்து வந்த ஈவாக இருப்பதால் மென்மையான நட்போடு நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்பவைகளே.

பல்வேறுபட்ட காரியங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து தாய்மார்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது:

நேரத்தை ஒதுக்குதல்: காலை, மதியம் மற்றும் இரவு (உபாகமம் 6:6-7)

ஈடுபாடு: உரையாடுதல், கலந்துரையாடல், சிந்தித்தல், ஒன்றாக சேர்ந்து வளர்தல் (எபேசியர் 6:4)

பயிற்சி: பிள்ளைகளுடைய திறமையை வளர்க்க மற்றும் அவர்களின் பெலன் என்ன என்பதை கண்டுகொள்ள உதவுதல் (நீதிமொழிகள் 22:6) மற்றும் அவர்களின் ஆவிக்குரிய வரங்களை கண்டுகொள்ள உதவுதல் (ரோமர் 12:3-8 மற்றும் 1கொரிந்தியர் 12)

சீர்படுத்துதல்: தேவ பயத்தை போதித்தல், தெடர்ந்து வரைமுறைகளை நிர்ணயித்தல், அன்பாக, உறுதியாக சீர்படுத்துதல் (எபேசியர் 6:4; எபிரெயர் 12:5-11; நீதிமொழிகள் 13:24; 19:18; 22:15; 23:13-14; 29:15-17;)

போஷித்தல்: தொடர்ச்சியான ஆதரவு கிடைக்ககூடிய சூழலை ஏற்படுத்துதல், தோல்வி குறித்த பயமின்மை, ஏற்பு, பாசம், நிபந்தனையற்ற அன்பு (தீத்து 2:4; 2தீமோத்தேயு 1:7; எபேசியர் 4:29-32; 5:1-2; கலாத்தியர் 5:22; 1பேதுரு 3:8-9)

நேர்மையில் முன்மாதிரி: பேதிக்கிறது போல வாழ்தல், பிள்ளைகள் தேவனுக்கேற்ற முறையில் வாழ்க்கையை வாழ கற்றுக்கொள்ளும்விதத்தில் மாதிரியான வாழ்கை வாழ்வது (உபாகமம் 4:9, 15, 23; நீதிமொழிகள் 10:9; 11:3; சங்கீதம் 37:18,37).

வேதவசனம் எல்லா பெண்களும் தாயாகயிருக்க வேண்டும் என்று ஒருபோதும் சொல்லவில்லை. ஆனால் யாரையெல்லாம் தாயாக இருக்கும்படி தேவன் ஆசீர்வதித்திருக்கிறாறோ அவர்கள் எல்லோரும் தங்கள் பொறுப்பிலே கவனமாகயிருக்க வேண்டும். தாய்மார்களுக்கு தங்களுடைய பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையில் தனிப்பட்ட முக்கிய பங்கு இருக்கிறது. தாய்மை என்பது ஏதோ வீட்டுவேளை அல்லது விரும்பத்தகாத வேளையல்ல. எப்படி ஒரு தாய் தன் கர்பத்தில் பிள்ளையை சுமக்கிறாளோ, எப்படி பாலூட்டி வளர்க்கிறாளோ, குழந்தை பருவத்தில் எப்படி அக்கரைகாட்டுகிறாளோ, அதைபோல தன் குழந்தையின் இளம் பருவம், இளமை பருவம், தங்கள் குழந்தைகளுக்கு பெற்றோராக இருந்தாலும் அவர்களுடைய வளர்ச்சியில் தாய்மார்களின் பங்கு இருக்கிறது. தாய்மையின் பங்கு மாறும்போது மற்றும் முதிர்ச்சியடையும் போது தாயின் அன்பு, கருசனை, போஷிப்பு, மற்றும் ஊக்குவிக்கும் முறைகள் ஒருபோதும் முடிவுராது.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
கிறிஸ்தவ தாய்மார்களை பற்றி வேதம் என்ன சொல்கிறது?