வேதாகமம் கருத்தடையை குறித்து சொல்வது என்ன? கிறிஸ்தவர்கள் கருத்தடை செய்யலாமா?


கேள்வி: வேதாகமம் கருத்தடையை குறித்து சொல்வது என்ன? கிறிஸ்தவர்கள் கருத்தடை செய்யலாமா?

பதில்:
மனிதன் பலுகிப் பெருகி, பூமியை நிரப்ப வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய நியமம் (ஆதியாகமம்1:28). திருமணம் என்பது குழந்தைகளை பெற்று வளர்க்க தேவனால் நிறுவப்பட்ட நிறந்தறமான சூழல். இன்று குழந்தைகள் தொல்லையாக மற்றும் சுமையாகவே கருதப்படுகிறார்கள் என்பது வருத்தத்திற்குரியது. அவர்கள் மக்களின் வாழ்க்கை பாதைகள் மற்றும் பொருளாதார இலக்குகளுக்கு தடையாக நிற்கிறார்கள் மற்றும் அவர்கள் சமூதாயத்தில் நம்முடைய நடைமுறையை நெறுக்குகின்றனர். அநேக நேரங்களில் இந்த விதமான சுயநலங்கள் கருத்தடைக்கு அடிப்படையாக உள்ளது.

கருத்தடையை பயன்படுத்துவதற்கு பின்னால் இருக்கும் இந்த சுயநலத்திற்கு மாறாக வேதாகமம் குழந்தைகள் தேவனுடைய ஈவு என்று சொல்லுகிறது (ஆதியாகமம் 4:1; 33:5). குழந்தைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்தரம் (சங்கீதம் 127:3-5). பிள்ளைகள் தேவனால் வந்த ஆசீர்வாதம் (லூக்கா 1:42). பிள்ளைகள் முதியோருக்குக் கிரீடம் (நீதிமொழிகள் 17:6). மலடியைச் சந்தோஷமான பிள்ளைத்தாய்ச்சியாக்குவார் (சங்கீதம் 113:9; ஆதியாகமம் 21:1-3; 25:21-22; 30;:1-2; 1 சாமுவேல் 1:6-8; லூக்கா 1:7, 24-25). தேவன் குழந்தைகள் கர்ப்பத்தில் கருவுர செய்கிறார் (சங்கீதம் 139:13-16). குழந்தைகள் பிறப்பதற்கு முன்னறே தேவன் அவர்களை அறிந்திருக்கிறார் (எரேமியா 1:5; கலாத்தியர் 1:15).

யூதாவின் குமாரர்கள் ஏர் மற்றும் ஓனான் என்பவர்களை பற்றி குறிப்பிடப்பட்ட ஆதியாகமம் 38ம் அதிகாரமே இந்த கருத்தடைக்கு எதிரான வசனங்கள் ஆகும். ஏர் தாமார் என்கிற பெண்னை திருமணம் செய்தான், ஆனால் அவன் கர்த்தருடைய பார்வைக்கு பொல்லாதவனாயிருந்ததினால், கர்த்தர் அவனை அழித்துப்போட்டார். தாமாரோ கணவன் மற்றும் பிள்ளையில்லாதவளானால். உபாகமம் 25:5-6ல் சொல்லப்பட்ட மரித்த சகோதரனுடைய மனைவியை திருமணம் செய்யும் முறைமையின் படி ஏரின் சகோதரனாகிய ஓனான் தாமாரை திருமணம் செய்து கொண்டான். ஆனால் அந்த சந்ததி தன் சந்ததியாயிராதென்று ஓனான் அறிந்தபடியினாலே, அவன் பழைய முறையிலான கருத்தடையான தன் வித்தைத் தரையிலே விழவிடுதலை உபயோகித்தான். ஆதியாகமம் 38:10ன் படி அவன் செய்தது கர்த்தரின் பார்வைக்குப் பொல்லாததாயிருந்ததினால் அவனை அவர் அழித்துப்போட்டார். ஓனானின் நோக்கம் சுயநலமானது அவன் தாமாரை தன் சுயஇன்பத்திற்காக பயன்படுத்தினான் ஆனால் அவன் இறந்து போன தன் சகோதரனுக்காக சந்ததியை உருவாக்கவேண்டிய தனது கடமையை செய்யத் தவறிப்போனான். தேவன் கருத்தடைச் செய்துகொள்வதை அனுமதிக்கவில்லை என்பதற்கு ஆதாரமாக இந்த வேத பகுதி அநேக நேரங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனினும் கருத்தடை செய்ததற்காக அல்ல சுயநலமாய் ஓனான் நடந்து கொண்டதற்காகவே தேவன் அவனை அழித்துப்போட்டார்.

நாம் குழந்தைகளை உலகம் பார்க்கிறது போல் அல்ல ஆனால் தேவன் குழந்தைகளை பார்ப்பது போலவே பார்க்க வேண்டியது அவசியம். வேதாகமம் கருத்தடை செய்வது தவறு என்று சொல்லவில்லை என்று சொல்பவர்கள் உண்டு. கருத்தடை என்பது கருஉருதலுக்கு எதிற்பதமான சொல்லாகும். எது சரி அல்லது தவறு என்பதை கருத்தடை செய்யும் அச்செயல் மட்டும் தீர்மானிப்பதில்லை. ஆனால் நாம் ஓனானிடத்தில் கற்றுக்கொண்டது போல் கருத்தடை செய்ததற்கு பின்பாக இருக்கும் உள்நோக்கமே எது சரி எது தவறு என்பதை தீர்மானிக்கிறது. திருமணமானவர்கள் தங்களின் சுயநலனுக்காக கருத்தடையை பயன்படுத்தினால் அது தவறானது. ஆனால் அவர்கள் தற்காலிகமாக தங்களை பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள, ஆவிக்குரிய மற்றும் பொருளாதாரத்தில் ஆயத்தப்படுத்திக்கொள்ள கருத்தடையை பயன்படுத்தினால் அது தவறல்ல. ஏனென்றால் இது உள்நோக்கத்தை சார்ந்தது.

குழந்தைகள் இருப்பது நல்லது என்றே வேதாகமத்தில் வாசிக்கிறோம். ஒரு தம்பதிகளுக்கு குழந்தைகள் இருக்க வேண்டும் என்பதையே வேதாகமம் எதிர்பார்க்கிறது. குழந்தை பெற இயளாமை என்பது ஒரு கெட்ட காரியமாகவே வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. குழந்தையே வேண்டாம் என்று சொல்ல கூடிய ஒரு நபரை கூட வேதாகமத்தில் பார்க்க முடியாது. அதே சமயத்தில் தற்காலிகமாக கருத்தடையை பயன்படுத்துதல் தவறு என்று வேதாகமத்தின் அடிப்படையில் விவாதிக்க முடியாது. திருமணமான அனைவருமே எப்பொழுது குழந்தையை பெற வேண்டும் மற்றும் எத்தனை குழந்தைகள் வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
வேதாகமம் கருத்தடையை குறித்து சொல்வது என்ன? கிறிஸ்தவர்கள் கருத்தடை செய்யலாமா?