သမၼာက်မ္းစာကို က်မ္းခ်က္တစ္ခုျဖင့္ေခါင္းစဥ္တပ္ကာေလ့လာမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား


မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခရစ္ယာန္မ်ားက မည္သုိ႕ ျမင္ေတြ႕သနည္း။ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပထား သနည္း။

ဆယ္ဘုိ႕တစ္ဘို႕ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပ ထားသနည္း။

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။?

ေသျခင္းျပစ္ဒဏ္၊ ေသဒဏ္ေပးျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သုိ႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။?

စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာ မည္သုိ႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းကို ေအာင္ျမင္ႏုိင္မလား။?

သင့္ေငြေၾကးစီမံကိန္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။?

အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သု႔ိ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္းမွာ အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းပါ၀င္သလား။?

စစ္ပြဲအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။?


သမၼာက်မ္းစာကို က်မ္းခ်က္တစ္ခုျဖင့္ေခါင္းစဥ္တပ္ကာေလ့လာမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား