သင့္ေငြေၾကးစီမံကိန္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။


ေမးခြန္း: သင့္ေငြေၾကးစီမံကိန္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။

အေျဖ:
သမၼာက်မ္းစာက ေငြေၾကးအေၾကာင္းကို ေျမာက္မ်ားစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္၊ သမၼာက်မ္းစာက ေငြေခ်းယူျခင္းမျပဳရန္ အႀကံျပဳထားသည္။ သုတၱံ ၆း၁-၅၊ ၂၀း၁၆၊ ၂၂း၇၊ ၂၆-၂၇။ ("ခ်မ္းသာသူမ်ားက ဆင္းရဲသားမ်ားကို အုပ္စိုးသည္။ ေငြေခ်းယူေသာသူသည္ ေငြေခ်းငွားေပးေသာသူအေပၚ ကၽြန္ခံသည္…လက္၀ါးခ်င္းရုိက္ေသာလူစုႏွင့္ သူ ေၾကြးကို အာမခံေသာလူစုထဲသို႔ မ၀င္ႏွင့္။ သင္၌ေပးရန္မရွိလွ်င္၊ သင့္အိပ္ရာကို အဘယ္ေၾကာင့္ ယူသြားေစခ်င္သနည္း") သမၼာက်မ္းစာက ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျခင္းထက္ ၀ိညာဥ္ေရးရာၾကြယ္၀ျခင္းကို ရွာေဖြရန္ မၾကာခဏတုိက္တြန္းထားသည္။ သုတၱံ ၂၈း၂၀ "သစၥာေစာင့္ေသာသူသ္ည ေကာင္းႀကီးမဂၤလာႏွင့္ ၾကြယ္၀လိမ့္မည္။ ေငြရတတ္ျခင္းငွါ အလ်င္အျမန္ ျပဳေသာ သူမူကား၊ အျပစ္ႏွင့္မလြတ္ရ" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သုတၱံ ၁၀း၁၅၊ ၁၁း၄၊ ၁၈း၁၁၊ ၂၃း၅)။

သုတၱံ ၆း၆-၁၁ ထဲတြင္ ပ်င္းရိျခင္းသည္ ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္ေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အဖြဲ႕လုိက္ေနေသာ ပုရြက္ဆိတ္မ်ား သည္ သူတုိ႔အတြက္ အစာစုေစာင္းျခင္းကို သတိရေအာက္ေမ့ရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အလုပ္လုပ္ ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းမရွိရန္ သတိေပးထားေသာ က်မ္းခ်က္လည္းျဖစ္သည္။ "ဖင္ႏြဲ႕ေသာသူ" သည္ ပ်င္း ရိေသာသူျဖစ္သည္။ အလုပ္မလုပ္ခ်င္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းသည္ သူအတြက္ ျဖစ္သည္။ အျခား ေသာသူမ်ားသည္ ေငြေၾကးရရျခင္းကိုသာ ရွာေဖြကာ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈမရွိေပ။ ဧဖက္ ၅း၁၀ ေဖာ္ျပခ်က္အရ၊ ဤကဲ့ သို႔ေသာသူမ်ားသည္ မည္မွ်ပင္ခ်မ္းသာေစကာမူ ေက်နပ္ျခင္းမရွိႏုိင္ပါ။ ပို၍ရခ်င္တတ္ၾကသည္။ ၁တိ ၆း၆-၁၁ထဲတြင္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလိုေသာစိတ္မရွိရန္ သတိေပးထားသည္။

မိမ္ိကုိယ္ကိုၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလိုျခင္းထက္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အတုိင္းေငြေၾကးရွာေဖြျခင္းသည္ အေခတ္မီဆံုး ျဖစ္သည္။ "အနည္းငယ္ေသာမ်ိဳးေစ့ကိုႀကဲေသာသူသည္ စပါးအနည္းငယ္သာရိတ္ရမည္။ မ်ားစြာႀကဲံေသာသူသည္ မ်ားစြာ ရိတ္ရမည္ဟု မွတ္ၾကေလာ့။ လူတုိင္း ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္လွဴရ၏။ ႏွေျမာေသာစိတ္ႏွင့္ မလွဴရ။ မလွဴဘဲ မေနရဟု စိတ္ ထင္ႏွင့္ မလွဴရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေစတနာစိတ္ႏွင့္လွဴေသာ သူကိုသာ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏" (၂ေကာ ၉း၆-၇)။ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ဘ႑ာထိန္းေကာင္းမ်ားျဖစ္ရန္ ခြန္အားေပးထားသည္။ လုကာ ၁၆း၁-၁၃ ထဲတြင္ သစၥာမ ရွိေသာ ဘ႑ာထိန္းပံုဥပမာအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆိုးေသာ ဘ႑ာထိန္းမျဖစ္ရန္ တုိက္တြန္းအားေပးထား ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုပံုျပင္မွာ "သို႔ျဖစ္၍ မျမဲေသာ ေလာကီစည္းစိမ္ကို သံုးရာတြင္ သင္တုိ႔သည္ သစၥာမရွိလွ်င္၊ မွန္ေသာ စည္းစိမ္ ကို သင္တုိ႔၌ အဘယ္သူအပ္မည္နည္း" (အခန္း ၁၁)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မိသားစုလိုအပ္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိ သည္။ ၁တိ ၅း၈ က "မိမိလူတို႔ကို မျပဳစု၊ ထိုမွ်မက၊ မိမိအိမ္သူအိမ္သားတုိ႔ကို မျပဳစုေသာသူ မည္သည့္ကား၊ ယံုၾကည္ ျခင္းတရားကို ျငင္းပယ္၏။ မယံုၾကည္ဘူးေသာ သူထက္သာ၍ ယုတ္မာ၏" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္၊ သမၼာက်မ္းစာက ေငြေၾကးစီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းကို မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ဥာဏ္ပညာဟု စကားလံုး တစ္ခုအားျဖင့္ ေျဖၾကားႏုိင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္္တုိ႔သည္ ေငြေၾကးကို ပညာရွိစြာျဖင့္ အသံုးျပဳရမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေငြေၾကးလိုအပ္ ေသာအခ်ိန္မွသာ အသံုးျပဳရမည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေငြကို သံုးစြဲရမည္။ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာစြာစဥ္းစားၿပီး လိုအပ္ေသာအခ်ိန္ မွာပဲ သံုးစြဲရမည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ထံ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာ ျပန္ေပးရမည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေငြေၾကးျဖင့္ အျခားသူမ်ားကို ကူညီရမည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဖြင့္ျပမႈႏွင့္လမ္းျပမႈအားျဖင့္ ကူညီရမည္။ ခ်မ္းသာျခင္း သည္ မွားယြင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေငြေၾကးကိုသာစဥ္းစားျခင္းသည္ မွားယြင္းသည္။ ဆင္းရဲျခင္းသည္လည္း မွားယြင္း မႈမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ မလိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို ၀ယ္ယူျခင္းအားျဖင့္ ေငြေၾကးမျဖဳန္းသင့္ပါ။ သမၼာက်မ္းစာက ေငြေၾကးအား မွန္ကန္လိမၼာစြာ အသံုးျပဳရန္ တုိက္တြန္းအားေပးထားသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သင့္ေငြေၾကးစီမံကိန္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။