မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခရစ္ယာန္မ်ားက မည္သုိ႕ ျမင္ေတြ႕သနည္း။ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပထား သနည္း။


ေမးခြန္း: မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခရစ္ယာန္မ်ားက မည္သုိ႕ ျမင္ေတြ႕သနည္း။ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပထား သနည္း။

အေျဖ:
မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ပုဂၢိဳလ္ ေျခာက္ဦးတုိ႕၏အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုသူတုိ႕သည္ အဘိမလက္ (တရား၊ ၉း၅၄)၊ ေရွာလု (၁ဓမၼ၊ ၃၁း၄)၊ ေရွာလု၏လက္နက္ကုိင္ေဆာင္လုလင္ (၁ဓမၼ၊ ၃၁း၄-၆)၊ အဟိေသာေဖလ (၂ဓမၼ၊ ၁၇း၂၃)၊ ဇိမရိ (၃ဓမၼ၊ ၁၆း၁၈)၊ ယုဒရွကာ႐ုတ္ (မႆဲ၊ ၂၇း၅) တုိ႕ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ ငါးဦးတုိ႕သည္ အလြန္ယုတ္မာၾကကာ၊ အျပစ္ျပဳျခင္း၌ ေပ်ာ္ေမြ႕ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (ေရွာလု ၏ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ေသာသူသည္ မိမိဆႏၵျဖင့္ လူသတ္မႈျပဳသည္ဟု တျခစ္ခ်မေျပာႏုိင္ေပ) အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ရွံဆုန္သည္လည္း မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသသည္ဟု ယူဆၾကသည္ (တရား၊ ၁၆း၂၆-၃၁)။ သို႕ေသာ္ ရွံဆုန္၏ အဓိက ပန္းတုိင္သည္ ဖိလိတိၱလူမ်ားကို သတ္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိကုိယ္ကို သတ္ေသရန္အတြက္ မဟုတ္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မိမိကုိယ္ကို သတ္ေသျခင္း သည္ လူ႕မသက္ကိုသတ္ျခင္းဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ လူတစ္ဦး၏ေသေရးကိစၥကို ဘုရားသ ခင္ကသာ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ရွိသည္။

သမၼက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ လူတစ္ဦးသည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႕၀င္ေရာက္ႏုိင္ရန္ မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသျခင္း မသတ္ေသျခင္းက ဆံုးျဖတ္ရလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ မယံုၾကည္သူတစ္ဦး သည္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသခဲ့ပါက၊ ထုိလူသတ္မႈေၾကာင့္မဟုတ္၊ ဒုတိယေဖြးဖြါးျခင္းမခံစားရေသာ ေၾကာင့္သူသည္ ငရဲမီးအုိင္ထဲသုိ႕ပစ္ခ်ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ဦးသည္ မိမိကုိယ္ကို သတ္ေသျခင္းေၾကာင့္ ငရဲထဲသို႕ေရာက္သည္မဟုတ္၊ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းမရွိ ေသာေၾကာင့္ငရဲမီးအုိင္ထဲသို႕ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္မိမိကိုယ္ကို သတ္ ေသျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ထာ၀ရအတြက္ အာမခံခ်က္ရိွသည္ ဟု သမၼာက်မ္း စာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ (ေယာ၊ ၃း၁၆)။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ထာ၀ရအသက္ ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း သံသာယ ရိွရန္မလုိအပ္ေတာ့ေပ။(၁ေယာ၊ ၅း၁၃)။ မည္သူကမွ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ကို ကဲြကြာေစႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ (ေရာမ၊ ၈း၃၈-၃၉)။ မည္သူကမွ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကုိ မကြဲကြာေစႏုိင္လွ်င္၊ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းအျပစ္တရားကလည္း ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကို ကဲြကြာေစႏုိင္ မည္မဟုတ္ေပ။ သခင္ေယရႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အျပစ္အားလုံုးအတြက္ အေသခံခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရိွခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာတုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ အားနည္းမႈေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကုိသတ္ေသခဲ့လွ်င္၊ ထုိသူျပဳခဲ့ေသာအျပစ္တရားသည္လည္း ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္ က လႊမ္းၿခံဳထားပါသည္။

မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႕က်င္ေသာ ႀကီးေလးေသာအျပစ္ျဖစ္ သည္။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းသည္ လူ႕အသက္ကိုသတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ မိမိကုိယ္ကို သတ္ေသခဲ့လွ်င္ ထုိသူသည္ စစ္မွန္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ အမွန္စင္စစ္ ရရိွသေလာ ဟု စစ္ေဆးရန္လုိအပ္ သည္။ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသေသာ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအတြက္ မည္သူကမွ တရားဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ မရွိေပ။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ အသက္ရွင္လွ်င္လည္း ဘုရားသခင္အတြက္သာ အသက္ရွင္၍ ေသလွ်င္လည္း ဘုရားသခင္အတြက္သာ ေသရမည္ျဖစ္သည္။ ျပဳေလသမွ် ဘုရားသခင္အတြက္ သာျဖစ္ရမည္။ သမၼာက်မ္းစာက မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ ေသာ္လည္း ၁ေကာ၊ ၃း၁၅ တြင္ မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသေသာခရစ္ယာန္တစ္ဦးအေပၚ ျဖစ္ပ်က္ မည့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “မီးႏွင့္လႊတ္သကဲ့သို႕သူသည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႕ ေရာက္လိမ့္မည္”

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခရစ္ယာန္မ်ားက မည္သုိ႕ ျမင္ေတြ႕သနည္း။ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပထား သနည္း။