အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သု႔ိ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္းမွာ အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းပါ၀င္သလား။


ေမးခြန္း: အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သု႔ိ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္းမွာ အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းပါ၀င္သလား။

အေျဖ:
ေဟရွာယ ၅၃း၅ ကို ၁ေပ ၂း၂၄ ထဲတြင္ ကိုးကားေဖာ္ျပထားသည္။ အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းအေၾကာင္းကို အထူးျပဳ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ နားလည္မႈလႊဲေခ်ာ္ၿပီး အသံုးခ်မႈမွားတတ္ၾကသည္။ "ထိုသူသည္ ငါတုိ႔လြန္က်ဴးျခင္းအျပစ္ မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္စြာထိုးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကိုခံရေလ၏။ ငါတုိ႔၏ၿငိမ္သက္ျခင္းခ်မ္းသာကိုျဖစ္ေစေသာ ဆံုးမျခင္းသည္ သူအေပၚသို႔ ေရာက္၍ သူခံရေသာ ဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတုိ႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏။" "အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္း" သည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ခႏၶာအနာၿငိမ္းျခင္း ျဖစ္သည္ ။သို႔ေသာ္ ေဟရွာယ ၅၃ ႏွင့္ ၁ ေပ ၂ ကို ေသခ်ာစြာ ၾကည့္လွ်င္ ၀ိညာဥ္ေရးရာအနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာစြာ သိရွိႏုိင္သည္။ "ငါတုိ႔သည္ အျပစ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အရာ၌ အေသျဖစ္၍ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအရာ၌ အသက္ရွင္ေစမည္အေၾကာင္း ငါတုိ႔အျပစ္မ်ားကို ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သစ္တုိင္ မွာ ခံေတာ္မူၿပီး ဒဏ္ခ်က္ေတာ္မ်ားအားျဖင့္ သင္တုိ႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏" (၁ေပ ၂း၂၄)။ အျပစ္တရားႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ေရာဂါအေၾကာင္းမ်ား မေဖာ္ျပထားပါ။ ထိုေၾကာင့္ ဤ က်မ္းပုိဒ္မ်ားထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ "အနာ ေရာဂါၿငိမ္းျခင္း"သည္ ခြင့္လြတ္ျခင္းႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းခံရျခင္းအေၾကာင္း ကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာျခင္းကို ေဖာ္ျပလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။

သမၼာက်မ္းစာက ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာျခင္းႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရာက်န္းမာျခင္းတုိ႔ကို ကြင္းဆက္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ တခါတရံ လူေတြက ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာအခါ က်န္းမာျခင္းရရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သည့္အခါတိုင္း က်န္းမာျခင္းမရပါ။ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိလွ်င္ က်န္းမာျခင္းရရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တခါတရံ က်န္းမာျခင္းမရွိတတ္ပါ။ တမန္ေတာ္ရွင္ေယာဟန္က သင့္ေတာ္ေသာအျမင္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္၌ ရဲရင့္ျခင္း အေၾကာင္းဟူမူကား၊ ငါတုိ႔သည္ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ တစံုတခုေသာဆုကို ေတာင္းလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ နားေထာင္ ေတာ္မူ၏။ ဆုေတာင္းသမွ်ေသာ စကားတုိ႔ကို နားေထာင္ေတာ္မူသည္ကို ငါတုိ႔သိလွ်င္၊ အထံေတာ္၌ ေတာင္းေသာ ဆု တုိ႔ကို ရမည္ဟု သိရၾက၏" (၁ေယာ ၅း၁၄-၁၅)။ ဘုရားသခင္သည္ အံ့ၾသဖြယ္နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို ျပဳလုပ္ေသးသည္။ ဘုရားသခင္က လူေတြကို က်န္းမာေစသည္။ ဖ်ားနာျခင္း၊ ေရာဂါဘယ၊ နာက်င္မႈ၊ ႏွင့္ေသျခင္းတရားတုိ႔သည္ ဤေလာက တြင္ ရွိေသးသည္။ သခင္ေယရႈမလာလွ်င္ ယေန႔အသက္ရွင္ေသာသူအားလံုးသည္ ေသၾကလိမ့္မည္။ ခရစ္ယာန္မ်ား အပါအ၀င္ လူေတြအားလံုး၏ျပႆနာမွာ ကိုယ္ခႏၶာျပႆနာ (ေရာဂါ၊ ဖ်ားနာျခင္း၊ ဒဏ္ရာရျခင္း)ျဖင့္ ေသျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုယ္ခႏၶာ က်န္းမာျခင္းတစ္ခုတည္းသည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္အၿမဲမဟုတ္ပါ။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံမွာ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ျပီးျပည့္စံုေသာ ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာျခင္းက ေစာင့္ေနသည္။ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္မွာ နာက်င္မႈ၊ ဖ်ားနာမႈ၊ ေရာဂါ၊ ဒုကၡခံစားျခင္း၊ ေသျခင္းမရွိေတာ့ပါ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၁)။ ကၽြနု္ပ္တို႔အား လံုးသည္ မိမိကုိယ္ခႏၶာကို ဤေလာကမွာ ထိန္းသိမ္းျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာအေျခအေနကို လည္း ေကာင္းမြန္စြာ ဂရုစုိက္ရမည္ (ေရာမ ၁၂း၁-၁၂)။ ထိုေနာက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိႏွလံုးသားမ်ားကို ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ ေတာ္ကို အာရံုစူးစိုက္ရမည္။ ထိုေနရာတြင္ ကိုယ္ခႏၶာျပႆနာမ်ား လံုး၀ခံစားရေတာ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ဗ်ာဒိတ္ ၂၁း၄ ထဲ တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးေတာင့္တသင့္ေသာ စစ္မွန္ေသာ အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ "ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔၏မ်က္စီ၌ မ်က္ရည္ရွိသမွ်တုိ႔ကို သုတ္ေတာ္မူမည္။ ေနာက္တဖန္ေသေဘးမရွိရ။ စိတ္မသာညည္းတြားျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ ပင္ပန္းျခင္းလည္းမရွိရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေရွးျဖစ္ဘူးေသာအရာတုိ႔သည္ ေရြ႕သြားၾကၿပီ။"

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သု႔ိ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္းမွာ အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းပါ၀င္သလား။