စစ္ပြဲအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။


ေမးခြန္း: စစ္ပြဲအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။

အေျဖ:
ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၂၀း၁၃ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ "လူ႕အသက္ကို မသတ္ႏွင့္" အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လူမ်ားစြာတုိ႔က နားလည္မႈ လႊဲေခ်ာ္သြားၿပီး စစ္ပြဲအတြက္ အသံုးခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ "လူတစ္ေယာက္အား ရန္လို မုန္းတီးေသာသေဘာျဖင့္ သတ္ျခင္းသည္- လူ႕အသက္သတ္ျခင္း ျဖစ္သည္"ဟု ေဟၿဗဲစကားလံုးေဖာ္ျပလိုေသာ အရာ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအား အျခားတုိင္းတပါးမ်ားႏွင့္တုိက္ခုိက္ရန္ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲေစခဲ့သည္ (၁ရာ ၁၅း၃၊ ေယာရႈ ၄း၁၃)။ ရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေသဒဏ္ေပးရန္ ဘုရားသခင္အမိန္႔ေပးခဲ့သည္ (ထြက္ ၂၁း၁၂၊ ၁၅၊ ၂၂း၁၉၊ ၀တ္ျပဳရာ ၂၀း၁၁)။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က လူအသက္သတ္ျခင္းအားလံုးကို ဆန္႔က်င္ဘက္မျပဳဘဲ၊ မုန္းတီး ေသာစိတ္သေဘာျဖင့္ သတ္ျခင္းကိုသာ ဆန္႔က်င္သည္။ စစ္ပြဲသည္ ေကာင္းေသာအရာမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ တခါတရံ မျဖစ္မေနစစ္တုိက္ရမည့္အခ်ိန္ရွိတတ္သည္။ အျပစ္တရားႏွင့္ျပည့္လွ်ံေသာ ေလာကႀကီးမွာ (ေရာမ ၃း၁၀-၁၈) စစ္ပြဲကို မျဖစ္မေန ဆင္ႏြဲရမည္ ျဖစ္သည္။ တခါတရံ အျပစ္မရွိေသာသူ၏အသက္ကို သတ္ျဖတ္ျခင္းမွာ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ စစ္ပြဲသို႔ သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ ဘုရားသခင္က ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအား "မိဒ်န္လူမ်ိဳးမ်ားကို လက္စားေခ်ရန္" (ေတာလည္ရာ က်မ္း ၃၁း၂) အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ တရားေဟာရာက်မ္း ၂၀း၁၆-၁၇ က "သင္၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားသည္ သင့္အ ေမြခံစ ရာဘို႔၊ ဤလူမ်ိဳးေနရာၿမိဳ႕တုိ႔၌ အသက္ရွဴေသာ လူသတၱ၀ါတစံုတေယာက္ကိုမွ် အသက္မရွင္ေစရ။ ဟိတိၱလူ၊ အာေမာရိလူ၊ ခါနနိလူ၊ ေဖရဇိလူ၊ ဟိ၀ိလူ၊ ေယဗုသိလူတုိ႔သည္ မိမိတို႔ဘုရားမ်ား၌ ျပဳေသာ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္အမႈတုိ႔ကို သင့္အား သြန္သင္သည္"ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၁ရာ ၁၅း၁၈ က "ထာ၀ရဘုရားက၊ သြားေလာ့။ အျပစ္မ်ားေသာ အာမလက္အမ်ိဳးသားတုိ႔ကို ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးေလာ့။ မဖ်က္ဆီးမွီ တုိင္ေအာင္ စစ္တုိက္ေလာ့ဟု သင့္ကို ေ၀းေသာအရပ္သို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏"ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဘုရားသခင္က စစ္ပြဲအားလံုးကို မဆန္႔က်င္ပါ။ သခင္ေယရႈသည္ ခမည္းေတာ္ ႏွင့္အၿမဲတမ္း သေဘာတူညီမႈရိွိခဲ့သည္ (ေယာဟန္ ၁၀း၃၀)။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲမွာ စစ္ပြဲသည္ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ တစ္ခုတည္းျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မျငင္းပယ္သင့္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ မေျပာင္းလဲႏုိင္ပါ (မာလခိ ၃း၆၊ ယာကုပ္ ၁း၁၇)။

သခင္ေယရႈဒုတိယအႀကိမ္ၾကြလာျခင္းသည္ အလြန္ထိတ္လန္႔စရာေကာင္းလိမ့္မည္။ ဗ်ာဒိတ္ ၁၉း၁၁-၂၁ ထဲတြင္ ခရစ္ ေတာ္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေသာ စစ္ပြဲကို ေဖာ္ျပထားသည္။ သူသည္ တရားစီရင္မည့္သူႏွင့္ "ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအားျဖင့္" (အခန္းငယ္ ၁၁) စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲမည့္သူ ျဖစ္သည္။ အေသြးသြန္းျခင္း(အခန္းငယ္ ၁၃)ႏွင့္ ေသြးဖံုးလႊမ္းေသာ စစ္ပြဲျဖစ္ လိမ့္မည္။ သခင္ေယရႈကို ဆန္႔က်င္ေသာသူမ်ားအားလံုး၏အသားကို ငွက္မ်ားက စားလိမ့္မည္ (အခန္းငယ္ ၁၇-၁၈)။ သူက သူ၏ရန္သူမ်ားအေပၚ ဂရုဏာစိတ္ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ သူတုိ႔အေပၚ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ သူတုိ႔အား "ေလာင္ကၽြမ္းေသာ မီးဖိုထဲမွာ" (အခန္းငယ္ ၂၀) ပစ္ခ်ပါလိမ့္မည္။

ဘုရားသခင္သည္ စစ္ပြဲကို ေထာက္ခံအားမေပးပါဟု ေျပာျခင္းသည္ မွားသည္။ သခင္ေယရႈသည္ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး၀ါဒ သမား မဟုတ္ပါ။ အျပစ္တရားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ကမၻာေပၚမွာ တခါတရံ ဆိုးသြမ္းေသာသူမ်ားကို ခုခံကာကြယ္ရန္ စစ္ပြဲဆင္ႏြဲဖို႔ လို အပ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္က ဟတိၱလာကို မသတ္ႏုိင္လွ်င္ သူက လူသန္းေပါင္းမည္မွ် သတ္လိမ့္မည္နည္း။ အေမရိက ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆံုးမသတ္လွ်င္ အဖရိက-အေမရိကန္သားမ်ားက ကၽြန္အျဖစ္ မည္မွ် ဒုကၡေရာက္ဦးမလဲ။

စစ္ပြဲသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာအရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စစ္ပြဲမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားထက္ ပိုၿပီး "တရားမွ်တ"သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ပြဲသည္ အျပစ္တရားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ (ေရာမ ၃း၁၀-၁၈)။ ထိုေၾကာင့္ ေဒသနာ ၃း၈ထဲတြင္ "ခ်စ္ရေသာအခ်ိန္ႏွင့္ မုန္းရေသာအခ်ိန္လည္းရွိ၏။ စစ္တုိက္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ စစ္ၿငိမ္းရေသာအခ်ိန္လည္းရွိ၏"ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ကမၻာႀကီးသည္ အျပစ္တရား၊ မုန္းတီးျခင္း၊ အဆိုးမ်ားႏွင့္ ျပည့္လွ်ံေနသျဖင့္ (ေရာမ ၂း၁၀-၁၈) စစ္ပြဲသည္ မျဖစ္မေနဆင္ႏႊဲရမည္ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားက စစ္ပြဲကို အလိုမရွိၾကပါ။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္က သူတုိ႔အေပၚအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ခန္႔အပ္ေသာ အစိုးရမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ရန္အတြက္လည္း မဟုတ္ပါ (ေရာမ ၁၃း၁-၄၊ ၁ေပ ၂း၁၇)။ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲေသာအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာအရာမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေခါင္းေဆာင္ာမ်ားဥာဏ္ပညာျဖင့္ ျပည့္၀ရန္ ဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆင္ႏႊဲေသာစစ္ပြဲကို လံုၿခံဳေရးအတြက္ဆုေတာင္းျခင္း၊ လွ်င္ျမန္စြာ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ဆုေတာင္းျခင္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ျပည္သူျပည္သားမ်ားအေသအေပ်ာက္ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ဆုေတာင္းေပးျခင္း (ဖိလိပၸိ ၄း၆-၇) ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
စစ္ပြဲအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။