စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာ မည္သုိ႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းကို ေအာင္ျမင္ႏုိင္မလား။


ေမးခြန္း: စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာ မည္သုိ႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းကို ေအာင္ျမင္ႏုိင္မလား။

အေျဖ:
စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းသည္ ေလာကဓံတရား ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ႏွင့္ခရစ္ယာန္မဟုတ္ေသာသူမ်ား၊ လူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ကူးစက္ေနသည္။ ထိုစိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္းခံရေသာသူမ်ားသည္ ၀မ္းနည္းမႈ၊ စိတ္ဆိုးမႈ၊ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္း၊ ေမာပန္းႏြမ္းလ်မႈ ႏွင့္ အျခားေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ခံစားခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔က အသံုးမက်ေသသူအျဖစ္ခံစားၾကကာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသခ်င္ေသာစိတ္ရွိလာမည္။ သူတုိ႔က မည္သည့္အရာမဆို စိတ္၀င္စားမႈမရွိဘဲ လူတုိ႔ႏွင့္အတူေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ေသာသူမ်ားကိုလည္း စိတ္၀င္စားေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္း ျခင္းသည္ ဘ၀ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း၊ ကိုယ္ခ်စ္သူတစ္ဦးေသဆံုးျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ကြဲ ျခင္း၊ အေထင္အျမင္ေသးမႈေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သမၼာက်မ္းစာက ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္ ျပည့္၀ၾကရန္ ေျပာထားသည္ (ဖိလိပၸိ ၄း၄၊ ေရာမ ၁၅း၁၁)။ သို႔မွသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘ၀အတြက္ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာ အရာမ်ားအားျဖင့္ အသက္ရွင္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဓိတ္ဓါတ္ က်ဆင္းျခင္းခံစားရသည့္အခ်ိန္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းသည္ အလြယ္ကူပါ။ သို႔ေသာ္ ၀မ္းနည္းစိတ္ပ်က္မႈမ်ားကို ဘုရား၏ေပး ေသာဆုေက်းဇူးဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာေလ့့လာျခင္းႏွင့္လက္ေတြ႕အသံုးခ်ျခင္း၊ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ျခင္း၊ ယံုၾကည္သူမ်ားမိတ္ႆ ဟာယ၌ပါ၀င္ျခင္း၊ အျပစ္၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း၊ ခြင့္လြတ္ျခင္း၊ အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းႏုိင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္ တုိ႔သည္ စိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းျခင္း၌ မပါ၀င္ရန္ မိမ္ိကုိယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ ဆင္းရဲဒုကၡေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္း ျခင္း မ်ားကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အျခားသူမ်ားထံအပ္ႏွံေသာအခါ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းမႈမ်ားအားလံုး ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။

ကုသ၍ရေသာစိတ္ဆင္းရဲမႈသည္ ကိုယ္ကာယႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာအရာျဖစ္သျဖင့္ ေဆးဆရာ၀န္မ်ားကသာ ကုသရမည္။ ထိုသို႔ေသာ ေရာဂါမ်ိဳးတုိ႔သည္ ဘ၀အေျခအေနမ်ားဆိုးရြားေနျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ပါ။ အလြန္ဆႏၵျပင္းျပမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္းလည္းမဟုတ္ပါ။ ခရစ္ယာန္အသိုင္းအ၀ို္င္းမွာရွိေသာလူအခ်ိဳ႕တုိ႔က ေဆး၀ါး ျဖင့္ကုသ၍ရေသာ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္းသည္ အျပစ္အားျဖင့္မဟုတ္ပါဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ တခါတရံ စိတ္ဓါတ္ က်ဆင္းျခင္းမ်ားသည္ ကိုယ္ခႏၶာနာမက်န္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သျဖင့္ ေဆး၀ါးအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အႀကံျပဳတုိင္ပင္ျခင္း အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ကုသရန္ လိုအပ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဘာေရာဂါမဆို ကုသေပးႏုိင္ေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥမ်ိဳးမွာ ေဆးဆရာ၀န္တစ္ဦး စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္းသည္ ဆရာ၀န္တစ္ဦး ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ထူးျခားမႈ မရွိပါ။

စိတ္ဓါတ္က်ေသာသူမ်ားသည္ သူတုိ႔စိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းမႈမွလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာအရာမ်ား ရွိသည္။ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အေပၚရပ္တည္ေၾကာင္း ေသခ်ာစြာ သိရွိသင့္သည္။ သူတုိ႔သည္ ၀မ္းေျမာက္ ေသာအခါတြင္လည္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ရပ္တည္ရမည္။ စိတ္စြဲလမ္းမႈက လမ္းလႊဲေစႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေစၿပီး မက်ဆင္းေစပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ေသာအခါ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ၿပီး သူ႕ကိုပဲ အၿမဲဆုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မခံနုိင္ေသာ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘ၀မ်ားတြင္ ေရာက္ေစမည္မဟုတ္ ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္ (၁ေကာ ၁၀း၁၃)။ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္းသည္ အျပစ္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ လူတစ္ေယာက္သည္ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္းမွလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္ေသာသူထံမွ အကူအညီ ေတာင္းခံရန္ လိုအပ္သည္။ "ထိုိေၾကာင့္၊ ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကို၀န္ခံလ်က္၊ ႏႈတ္ခမ္းအသီးတည္း ဟူေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ကို သခင္ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ အစဥ္ပူေဇာ္ၾကကုန္အံ့" (ေဟၿဗဲ ၁၃း၁၅)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာ မည္သုိ႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းကို ေအာင္ျမင္ႏုိင္မလား။