ဆယ္ဘုိ႕တစ္ဘို႕ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပ ထားသနည္း။


ေမးခြန္း: ဆယ္ဘုိ႕တစ္ဘို႕ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပ ထားသနည္း။

အေျဖ:
ခရစ္ယာန္မ်ားစြာတုိ႕က ဆယ္ဘို႕တစ္ဘုိ႕ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရိွရန္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအသင္းေတာ္မ်ားတြင္ ဆယ္ဘို႕တစ္ဘို႕အေၾကာင္းကို ပို၍ဦးစားေပး တတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္အခ်ိဳ႕ေသာ အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ ဘုရားသခင္အားေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼက်မ္းစာသြန္သင္ခ်က္မ်ားကို ျငင္းပယ္တတ္ၾကသည္။ ဆယ္ဘုိ႕တစ္ဘုိ႔ေပး ကမ္းျခင္းႏွင့္ အလွဴဒါနျပဳျခင္းတုိ႕သည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစတတ္သည္။ ၀မ္းနည္းစရာတခုသည္ ယေန႕အသင္းေတာ္တြင္ ေပးကမ္းျခင္းက ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္း ျဖစ္ေစတတ္သည္ကို မသိၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဆယ္ဘုိ႕တစ္ဘုိ႕ေပးကမ္းျခင္းသည္ ဓမၼေဟာင္း၏သြန္သင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူ မ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိရရိွေသာေငြေၾကးမ်ားထဲမွ ဆယ္ဘုိ႕တစ္ဘို႕ကို ေပးလွဴရန္ႏွင့္ ၎ကိုတဲေတာ္ (သို႕) ဗိမာန္ေတာ္သို႕ယူေဆာင္ရန္ ပညတ္ေတာ္ကသြန္သင္ထားပါသည္ (၀တ္ျပဳ၊ ၂၇း၃၀၊ ေတာလည္၊ ၁၈း၂၆၊ တရားေဟာ၊ ၁၄း၂၄၊ ၂ရာ၊ ၃၁း၅)။ တကယ္တန္းက်ေတာ့၊ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္က ဆယ္ဘုိ႕တစ္ဘို႕အျပင္ တစ္ရာမွာ ၂၃.၃ ေပးလွဴရန္ ေတာင္းဆုိထားပါ သည္။ ယေန႕ အမ်ားအားျဖင့္ ဆယ္ဘို႕တစ္ဘို႕ ေပးလႉရန္ ယူဆတတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ဆယ္ဘို႕တစ္ဘို႔ေပးကမ္းျခင္းသည္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း က႑တြင္ ယဇ္ပေရာဟိတ္မ်ားႏွင့္ ေလ၀ိတုိ႕၏လုိအပ္မႈမ်ားအတြက္ ဆယ္ဘို႕တစ္ဘုိ႕ကို အခြန္ကဲ့သို႕ ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရိွၾကပါသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းစာထဲတြင္ ဆယ္ဘုိတစ္ဘုိ႔ေပးလႉရန္ ေတာင္းဆုိမႈ(သုိ႔)ျပန္လည္အသိေပးျခင္းကုိ မေတြ႔ရေပ။ ယုံၾကည္သူတုိ႔သည္ အသင္းေတာ္ကုိ ေထာက္ပ့ံရန္ မိမိရရွိထားေသာ၀င္ေငြမွ မိမိစိတ္ေစတနာဆုံးျဖတ္ခ်က္ရွိသည့္အတုိင္းေပးလႉရန္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (၁ေကာ၊၁၆း၁-၂)

ဓမၼာသစ္က်မ္းထဲတြင္ မိမိရရွိထားေသာ၀င္ေငြမွ တစ္ရာမွာမည္မွ်ေပးလႉရန္ခ်န္ထားရမည္ ဟူ၍ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ၀င္ေငြႏွင့္အတူခ်န္ထားရန္ အတြက္သာေျပာထားပါသည္။ (၁ေကာ၊ ၁၆း၂)။ အခ်ဳိ႕ေသာအသင္းေတာ္မ်ားတြင္ ဓမၼာေဟာင္း၏ သြန္သင္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဆယ္ဘုိ႔တစ္ ဘုိ႔ကုိစြဲကုိင္ရန္ဆယ္ဘုိ႔တစ္ဘုိ႔ကုိသာေပးလႉရန္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ခရစ္ယာန္မ်ားအလႉဒါနျပဳရာတြင္ဆယ္ဘုိ႔တစ္ဘုိ႔ကုိသာေပးလႉရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းခံယူထားၾကသည္။ေထာက္ခံအားေပး၍သြန္သင္တတ္ၾကပါသည္။ဓမၼာသစ္က်မ္းထဲတြင္ေပးကမ္းျခင္း၏အေရးပါမႈႏွင့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႔သည္မိမိစိတ္ထဲတြင္ရွိသည့္အတုိင္း ေပးလႉရမည္ျဖစ္သည္။ တခါတရံ ဆယ္ဘုိ႔တစ္ဘုိ႔ထက္မ်ားေသာ ပမာဏလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ တစ္ခါတရံဆယ္ဘုိ႔တစ္ဘုိ႔ ေအာက္လည္းေလ်ာ့နည္းႏုိင္သည္။ ၄င္းသည္ ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ စိတ္ဆႏၵႏွင့္ အသင္းေတာ္၏လုိ အပ္မႈေပၚမူတည္သည္။ ယုံၾကည္သူအေယာက္စိတုိင္းက ဆယ္ဘုိ႔တစ္ဘုိ႔ေပးကမ္းျခင္း၌ ပါ၀င္ရန္ ႏွင့္ မည္သုိ႔ေပးလႉရမည္ကုိသိရွိရန္ ဘုရားသခင္၏မ်က္ႏွာေတာ္ကုိရွာ၍ ဆုေတာင္းရေပမည္။ (ယာ ကုပ္၊၁း၅)။ ထုိျပင္ဆယ္ဘုိ႔တစ္ဘုိ႔ေပးလႉျခင္း၊ အလႉဒါန ေပးကမ္းျခင္းတို႕သည္ စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္ ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ျခင္းႏွလံုးသားႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကိုယ္အတြက္ေပးကမ္းျခင္း စေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္တုိ႕ျဖင့္ ေပးလွဴရမည္။

“လူတိုင္း ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္လွဴရ၏။ ႏွေျမာေသာစိတ္ႏွင့္ မလွဴရ။ မလွဴဘဲမေနရ ဟု စိတ္ထင္ႏွင့္ အလွဴရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ လႉေသာသူကို သာဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏” (၂ေကာ၊ ၉း၇)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ဆယ္ဘုိ႕တစ္ဘို႕ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပ ထားသနည္း။