ေသျခင္းျပစ္ဒဏ္၊ ေသဒဏ္ေပးျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သုိ႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။


ေမးခြန္း: ေသျခင္းျပစ္ဒဏ္၊ ေသဒဏ္ေပးျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သုိ႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။

အေျဖ:
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲရွိ ဥပေဒက ေသျခင္းျပစ္ဒဏ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သတ္ျဖတ္ျခင္း (ထြက္ ၂၁း၁၂)၊ ျပန္ေပးဆြဲျခင္း (ထြက္ ၂၁း၁၆)၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္း (ထြက္ ၂၂း၁၉)၊ သူမ်ားမယားကို ျပစ္မွားျခင္း (၀တ္ ၂၀း၁၀)၊ လိင္တူဆက္ဆံျခင္း (၀တ္ ၂၀း၁၃)၊ မွားယြင္းေသာ ပေရာဖက္ျဖစ္ျခင္း (တရားေဟာ ၁၃း၅)၊ ျပည့္တန္ဆာမ ႏွင့္ ေပါင္းသင္းျခင္းႏွင့္အဓမၼက်င့္ျခင္း (တရားေဟာ ၂၂း၄) ႏွင့္ အျခားေသာ ရာဇ၀တ္အမႈမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေသျခင္း ျပစ္ဒဏ္ေပၚေပါက္ေသာအခါ ဘုရားသခင္က ေက်းဇူးတရားကို ျပသေလ့ရွိသည္။ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးသည္ သူတပါးမယား ႏွင့္ ျပစ္မွားၿပီး လူသတ္မႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က သူ႕အသက္ကို မရုပ္သိမ္းခဲ့ပါ (၂ရာ ၁၁း၁-၅၊ ၁၄-၁၇၊ ၂ရာ ၁၂း၁၃)။ ေနာက္ဆံုး၊ အျပစ္၏အခမွာ ေသျခင္းတရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျပဳလုပ္ေသာအျပစ္အားလံုးသည္ ေသျခင္းတရားကို ျဖစ္ထြန္းေစသည္ (ေရာမ ၆း၂၃)။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား အျပစ္မေပးဘဲ သူ၏ေမတၱာေတာ္ ကို ျပသသျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ရမည္ ျဖစ္သည္ (ေရာမ ၅း၈)။

ဖါရိရွဲမ်ားက မွားယြင္းေသာအမႈကိုျပဳလ်က္ေနေသာ မိန္းမတစ္ဦးကို သခင္ေယရႈထံေခၚၿပီး သူမကို ေက်ာက္ခဲျဖင့္ ပစ္ သတ္မလားဟု ေမးေသာအခါ သခင္ေယရႈက "သင္တုိ႔တြင္ အျပစ္ကင္းေသာသူသည္ ေရွးဦးစြာ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္ေစ" (ေယာဟန္ ၈း၇)ဟု ေျပာခဲ့သည္။ သခင္ေယရႈက ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို ကန္႔ကြက္ျခင္းအျဖစ္ ဤက်မ္းပုိဒ္ကို အသံုးမျပဳ သင့္ပါ။ သခင္ေယရႈက ဖါရိရွဲတုိ႔၏ ညစ္ညမ္းေသာစိတ္ဓါတ္ကို ေဖာ္ျပလိုျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဖါရိရွဲမ်ားက သခင္ေယရႈ အား ဓမၼေဟာင္းက်မ္းခ်ိဳးေဖာက္သူျဖစ္သည္ဟု မတရားစြပ္စြဲလိုၾကသည္။ သူတုိ႔က ထိုမိန္းမအား ေက်ာက္ခဲျဖင့္ ပစ္သတ္ရန္ အမွန္ဆႏၵမရွိၾကပါ။ (ဘာေၾကာင့္ ထိုမိန္းမႏွင့္ျပစ္မွားေသာ ေယာက်ၤားကို မဖမ္းဆီးၾကသနည္း။) ဘုရားသခင္သည္ ေသ ဒဏ္ေပးျခင္းကို စတင္တည္ေထာင္သူ ျဖစ္သည္။ "အၾကင္သူသည္ လူ၏အေသြးကိုသြန္း၏။ ထိုသ၏အေသြးကို လူလက္ ျဖင့္ သြန္းရမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီ ဘူကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏" (ကမၻာ ၉း၆)။ သခင္ေယရႈက ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို နမူနာအခ်ိဳ႕ေဖာ္ျပကာ ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ေသဒဏ္ေပးရန္ အခ်ိန္ေပၚေပါက္လာ ေသာအခါ သခင္ေယရႈက ေက်းဇူးေတာ္တရားကို ထင္ရွားေစသည္ (ေယာဟန္ ၈း၁-၁၁)။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက အစိုးရ အာဏာရွင္မ်ားအား ေသဒဏ္ေပးရန္ ခံထုိက္ပါက ေသဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံအားေပးသည္ (ေရာမ ၁၂း၁-၇)။

ခရစ္ယာန္တစ္ဦးက ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကို မည္သို႔ျမင္ေတြ႕သင့္သနည္း။ ပထမေနျဖင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲ မွာ ေသဒဏ္တည္ေထာင္ထားေၾကာင္း ကၽြနု္ပ္တုိ႔ သိရွိရမည္။ ထိုေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ပို၍အဆင့္အတန္းရွိေသာ အေျခခံ ဥပေဒမ်ားတည္ေထာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆျခင္းမျပဳသင့္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ အရာအားလံုးမွ အဆင့္အတန္းအျမင့္ ဆံုးျဖစ္သည္။ သူသည္ ျပည့္စံုေသာဘုရားျဖစ္သည္။ ဤစံခ်ိန္စံညႊန္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေပၚ၌သာမဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ အေပၚ၌လည္း လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏုိင္သည္။ ထိုေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္က မကုန္ဆံုးႏုိင္ေသာစံခ်ိန္ကို ႏွစ္သက္သည္။ သူသည္ မကုန္ဆံုးႏုိင္ေသာ စံခ်ိန္အေပၚ ေက်းဇူးဂရုဏာတရားရွိသည္။ သူက မကုန္ဆံုးႏုိင္ေသာ စံခ်ိန္အေပၚ အမ်က္ထြက္ေၾကာင္းႏွင့္ သူ၏ျပီးျပည့္စံုျခင္းအားလံုးကို ထင္ရွားေစေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိရွိႏိုင္သည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္၊ ေသဒဏ္အျပစ္ေပးရန္ အေၾကာင္းေပၚေပါက္လာပါက ေသဒဏ္ဆံုးျဖတ္ရန္ အစိုးရအား အခြင့္အာဏာ ေပးထားခဲ့သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ (ကမၻာ ၉း၆၊ ေရာမ ၁၃း၁-၇)။ ဘုရားသခင္သည္ ေသဒဏ္အျပစ္ေပး ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္မညီညြတ္ပါ။ ခရစ္ယာန္မ်းသည္ လူတစ္ေယာက္အား ေသဒဏ္ေပးေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမရွိသင့္ပါ။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ရာဇ၀တ္အမႈကို က်ဴးလြန္ေသာ လူဆိုးတစ္ ေယာက္ကို သတ္ျဖတ္ျခင္းအခြင့္အေရးကို မဆန္႔က်င္သင့္ပါ။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ေသျခင္းျပစ္ဒဏ္၊ ေသဒဏ္ေပးျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သုိ႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။