ကိုယ္၀န္ဖ်က္ျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။


ေမးခြန္း: ကိုယ္၀န္ဖ်က္ျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။

အေျဖ:
ကုိယ္၀န္ဖ်က္ျခင္းအေၾကာင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာက တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘုရားသခင္၏အျမင္ကို တိက်စြာ ေဖာ္ျပေပးေသာ က်မ္းစာသြန္ သင္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိသည္။ ေယရမိအနတၱိက်မ္း ၁း၅ ထဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိသည္ အမိ၀မ္းထဲမွာ ပဋိသေႏၶမတည္မီ ဘုရားသခင္ က သိရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆာလံ ၁၃၉း၁၃-၁၆ ထဲတြင္ အမိ၀မ္းထဲမွာ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိအား ပံုသြင္းျပဳျပင္ဖန္ဆင္းျခင္း၌ ဘုရားသခင္၏တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၂၁း၂၂-၂၅ ထဲတြင္ အမိ၀မ္း ထဲမွာရွိေသာ ကေလးငယ္အားသတ္ျခင္းသည္ လူ႔အသတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအခ်က္က အမိ၀မ္းထဲမွာ ရွိေသာ ကေလးငယ္သည္ အရြယ္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေသာ လူသားတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ခရစ္ယာန္ မိန္းမတစ္ဦးအတြက္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈမဟုတ္ပါ။ လူသားမ်ား အသက္ရွင္ျခင္း(သို႔) ေသျခင္းတရား ကိစၥမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္တူျခင္း ျဖစ္သည္ (ကမၻာ ၁း၂၆-၂၇၊ ၉း၆)။

ခရစ္ယာန္တစ္ဦး ကိုယ္၀န္ဖ်က္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဆိုျပဳေလ့ရွိေသာ ပထမျငင္းခံုသည့္ အခ်က္မွာ "အဓမၼက်င့္ျခင္း ႏွင့္ ေသြးခ်င္းနီးစပ္ေသာညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္း အေၾကာင္းမ်ားက ဘာလဲ" ျဖစ္သည္။ အဓမၼက်င့္ျခင္းႏွင့္ ေသြးခ်င္းနီးစပ္ေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ရွိျခင္းမွာ ကေလးငယ္ တစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၏အေျဖလား။ မွားယြင္းေသာအရာႏွစ္ခုအား အမွန္မထားပါႏွင့္။ အဓမၼက်င့္ျခင္းႏွင့္ ေသြးခ်င္းနီးစပ္ေသာညီအစ္မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာသားသမီးမ်ားအား သူတုိ႔အိမ္ေထာင္မိသားစု၀င္အျဖစ္ မထားရွိႏုိင္ပါ။ သို႔မဟုတ္၊ ထိုကေလးအား သူ႕မိခင္က ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးႏုိင္သည္။ ကေလးငယ္သည္ အျပစ္ကင္းမဲ့ေသာသူျဖစ္သည္။ သူ႕အေဖ၏ဆိုးသြမ္းမႈေၾကာင့္ သူ႔ကို ျပစ္ဒဏ္မေပးသင့္ပါ။

ခရစ္ယာန္မ်ား ကုိယ္၀န္ဖ်က္ျခင္းအတြက္ အဆိုတင္သြင္းေလ့ရွိေသာ ဒုတိယ ေမးခြန္းမွာ "မိခင္၏ဘ၀သည္ အသက္အႏၱ ရာယ္ရွိေသာအခါ မည္သို႔ ျပဳမလဲ" ျဖစ္သည္။ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဤေမးခြန္းသည္ ျပန္ေျဖရန္ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္သည္။ ပထမအေနျဖင့္၊ မိခင္၏အသက္အႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ျခင္းသည္ ကမၻာေပၚရွိ ကိုယ္၀န္ ဖ်က္ျခင္း တစ္ဆယ္မွာ တစ္ေယာက္သာရွိသည္။ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ေသာမိန္းမမ်ားက ကုိယ္၀န္ဖ်က္ျခင္းခံရေသာ မိန္းမမ်ား ထက္ သူတုိ႔ဘ၀မ်ားကယ္တင္ရန္ အေျခအေနပို၍ နားလည္သည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ အံ့ၾသဖြယ္နိမိတ္ လကၡဏာျပဳေသာ ဘုရား ျဖစ္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မွတ္ထားၾကပါစုိ႔။ ေဆး၀ါးကုသမႈကို ခံယူမႈႏွင့္သင့္ေတာ္စြာ ဘုရားသ ခင္က မိခင္၏အသက္ႏွင့္ကေလးကို ကာကြယ္ေစာင့္ထိန္းႏုိင္သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ ဤေမးခြန္းကို ေျဖၾကားႏုိင္ရန္ မယား၊ မိန္းမႏွင့္ ဘုရားသခင္တုိ႔အၾကား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ရင္ဆုိင္ ေနေသာ လင္မယားႏွစ္ေယာက္တုိ႔က ဘုရားသခင္အေပၚ ဥာဏ္ပညာေတာင္းခံသင့္သည္ (ယာကုပ္ ၁း၅)။ ဘုရားသခင္ က မွန္ကန္ေသာအေျဖကို ေဖာ္ျပပါလိမ့္မည္။

ယေန႔ တစ္ရာမွာ ၉၅ ရာခိုင္ႏံႈးကုိယ္၀န္ဖ်က္ေသာမိန္းမမ်ားသည္ ကေလးမဖြားျမင္လိုၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တစ္ရာမွာ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္နည္းေသာသူမ်ားသည္ အဓမၼက်င့္ျခင္း၊ ေသြးခ်င္းညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံျခင္း၊ မိခင္၏ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဓမၼက်င့္ျခင္း၊ ေသြးခ်င္းညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း၊ မိခင္၏ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ျခင္းကလႊဲၿပီး ကိုယ္၀န္မဖ်က္သင့္ပါ။ မိခင္၀မ္းထဲမွာရွိေသာ လူတစ္ေယာက္ ၏ဘ၀သည္ ကေလးငယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ေမြးဖြားရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သင့္သည္။

ကုိယ္၀န္ဖ်က္ေသာသူမ်ား၊ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ျခင္းအျပစ္သည္ အျခားေသာအျပစ္တရားမ်ားထက္ ခြင့္လႊတ္၍မရေသာ အျပစ္ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ထားပါ။ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အျပစ္အားလံုးခြင့္လြတ္ျခင္းအခြင့္ရရွိႏုိင္သည္ (ေယာဟန္ ၃း၁၆၊ ေရာမ ၈း၁၊ ေကာေလာသဲ ၁း၁၄)။ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ေသာ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ရန္အားေပးတုိက္တြန္းေသာ ေယာကၤ်ားျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ေပးေသာ ဆရာ၀န္ျဖစ္ေစ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အျပစ္မ်ား အားလံုးခြင့္လြတ္ျခင္းရရွိႏုိ္င္ပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကိုယ္၀န္ဖ်က္ျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။