အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား


အိ္မ္ေထာင္ျပဳျခင္းအေၾကာင္းကို က်မ္းစာက မည္သုိ႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။?

အိမ္ေထာင္ကြာရွင္းျခင္းႏွင့္ တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းတုိ႕ကို သမၼာက်မ္းစာထဲ တြင္မည္သို႕ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။

တျခားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ စံုဖက္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သုိ႕ ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။

ကၽြန္မ အိမ္ေထာင္ကြဲခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ ကၽြႏု္ပ္သည္ ျပန္လည္ အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္မလား။?

ရာသက္ပန္ေပါင္းသင္းျခင္း၏ေသာ့ခ်က္မွာ အဘယ္နည္း။?

ခရစ္ယာန္တစ္ဦသည္ သာသနာပလူႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ မွန္ကန္သလား။?

ခရစ္ယာန္လင္မယားအေပၚ ခြင့္ျပဳျခင္း/မျပဳျခင္းရွိေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈသည္ မည္သည့္ အရာျဖစ္သနည္း။?

မိန္းမက သူမ၏ခင္ပြန္းကို နာခံရမလား။?


အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား