တျခားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ စံုဖက္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သုိ႕ ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။


ေမးခြန္း: တျခားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ စံုဖက္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သုိ႕ ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။

အေျဖ:
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာထဲတြင္ ဣသေရလလူမ်ိဴးမ်ားသည္ တျခားေသာတုိင္းတပါးမ်ား ႏွင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳရန္ ဘုရားသခင္က တားျမစ္ထားပါသည္ (တရား၊ ၇း၃-၄)။ သုိ႕ရာတြင္ ထုိတားျမစ္ခ်က္သည္ လူမ်ိဳးေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္မႈမရွိေပ။ ၄င္းသည္ ဘာသာေရးကစၥေၾကာင့္သာျဖစ္ သည္။ ဘုရားသခင္က တုိင္းတပါးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳရ ဟုတားျမစ္ျခင္း အေၾကာင္းသည္ တုိင္းတပါးတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ကို အသိ၊ ႐ုပ္တု ႏွင့္ မွားယြင္းေသာ ဘုရားမ်ားကို ကိုးကြယ္ၾကေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႐ုပ္တုကို ကုိးကြယ္ေသာသူမ်ား၊ ဘုရားမသိေသာသူ မ်ား၊ လူ႐ုိင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေ၀းကြာႏုိင္ေပသည္။ ထိုနည္းတူ၊ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္လည္း ထိုကဲ့သုိ႕ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ကြာဟမႈမ်ား ရွိသည္။ “မယံုၾကည္္ေသာသူတုိ႕ႏွင့္တြဲဘက္၍ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာထမ္းပိုးကို မထမ္းၾကႏွင့္။တရားေသာ အမႈသည္ မတရားေသာအမႈကို အဘယ္သို႕လက္ခံႏုိင္မည္နည္း။ အလင္းသည္ အေမွာင္ႏွင့္ အဘယ္သို႕ ဆက္ဆံႏုိင္မည္နည္း။” (၂ေကာ၊ ၆း၁၄) ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႕သည္ တဆူတည္းေသာ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕သည္ ႐ုပ္တုကိုးကြယ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳရန္ ဘုရားသခင္က ပညတ္ထားပါသည္။ ထုိနည္းတူယံုၾကည္သူမ်ားသည္လည္း တဆူ တည္းေသာဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္မ ျပဳၾကရန္ အမိန္႕ေတာ္ရွိသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဤေမးခြန္းကို တိတိက်က်ေျဖဆုိရလွ်င္ အျခားေသာလူ မ်ိဳးမ်ားႏွင့္အိမ္ေထာင္ဘက္ျပဳျခင္းသည္ မွားယြင္းမႈရွိသည္ ဟု သမၼာက်မ္းစာက မေျပာခဲ့ေပ။

Martin Luther King က လူတစ္ဦးသည္ မိမိအသားအေရေပၚမူတည္ ၍ တရားစီရင္ျခင္းမခံရ ဘဲ မိမိျပဳေသာ အက်င့္စာရိတၱေပၚတြင္ မူတည္ ၍ တရားစီရင္ျခင္းခံရမည္ ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္မ်ားၾကားတြင္ လူမ်ိဳးခဲြျခားမႈ လံုး၀မရိွေပ (ယာကုပ္၊ ၂း၁-၁၀)။ အိမ္ေထာင္ဖက္ အတြက္ ရွာေဖြရာတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ သခင္ေယ ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဒုတိယ ေမြးဖြါးျခင္းခံေသာသူမ်ားကို ေရွ႕ဦးစြာ ရွာေဖြရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိသည္(ေယာ၊ ၃း၃-၅)။ ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ ဖက္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အသားအေရကို အၾကည့္ဘဲ ခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္ လက္ခံ ေသာသူမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးမတူေသာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၌ အမွား/အမွန္ ဟူ၍ မရွိေပ။ သို႕ေသာ္ မိမိႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳမည့္သူကို ေကာင္းမြန္စြာ သိကၽြမ္း၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ႏွင့္ ဆုေတာင္းရန္လုိအပ္ေပသည္။

လူမ်ိဳးမတူေသာသူႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းအတြက္စဥ္းစားစရာတစ္ခုသည္လင္မယားႏွစ္ဦး ၾကားတြင္ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွစ္ခု ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္ဆံရာတြင္ လူမႈေရးျပသနာအခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႏိုင္ေပသည္။ လူမ်ိဳးမတူညီေသာသူႏွင့္စံုဖက္ေသာလင္မယားအျမားမျပားတုိ႕သည္မိမိအိမ္ေထာင္မိသားစု၌ပင္လွ်င္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ေျပာင္ေလွာင္သေရာ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ တခါတရံ လူမ်ိဳးမတူေသာ လင္မယားမွာ မိမိသား သမီးမ်ားသည္ မိဘမ်ားထံမွ (သို႕) ေမြးခ်င္းညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားထံမွရရွိေသာ အသားအေရ ေၾကာင့္ လည္း မိသားစု မဋိပကၡ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ လူမ်ိဳးမတူေသာ လင္မယားတုိ႕သည္ ဤအခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားတတ္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးနားလည္မႈရိွရန္အတြက္လည္း ျပင္ဆင္ရေပမည္။ ထိုသို႕နားလည္မႈမရိွႏုိင္လွ်င္ အျခားေသာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳသင့္ေပ။ ေနာက္တဖန္၊ သမၼက်မ္းစာေဖာ္ျပထားေသာအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ခရစ္ယာန္တစ္ဦးကသခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံခဲ့ၿပီးေသာ သူမ်ားႏွင့္ စံုဖက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
တျခားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ စံုဖက္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သုိ႕ ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။