ကၽြန္မ အိမ္ေထာင္ကြဲခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ ကၽြႏု္ပ္သည္ ျပန္လည္ အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္မလား။


ေမးခြန္း: ကၽြန္မ အိမ္ေထာင္ကြဲခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ ကၽြႏု္ပ္သည္ ျပန္လည္ အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္မလား။

အေျဖ:
"ကၽြန္မသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ကြဲခဲ့သည္။ ကၽြန္မသည္ ျပန္လည္ အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္မလား။" "ကၽြန္မ အိမ္ေထာင္ႏွစ္ႀကိမ္ကြဲခဲ့ဖူးသည္။ ပထမအိမ္ေထာင္ကြဲ ျခင္းသည္ ကၽြန္မခင္ပြန္း သစၥာေဖာက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအိမ္ေထာင္ကြဲျခင္းသည္ လင္မယား မသင့္မတင့္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မသည္ အိမ္ေထာင္ သံုးႀကိမ္ကြဲဖူးေယာက်ၤား တစ္ေယာက္ႏွင့္ထပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ပထမအိမ္ေထာင္ကြဲျခင္းသည္ လင္မယားမသင့္မတင့္ ျဖစ္ျခင္း၊ ဒုတိယသည္ သူဘက္မွ သစၥာေဖာက္ျခင္း၊ တတိယသည္ သူ႕မိန္းမ ဘက္မွ သစၥာေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မတို႔သည္ အတူတူလက္ထပ္အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္ၾက မလား" ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မၾကာခဏရရွိခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္ကြဲၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာက အေသးစိတ္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ဤေမးခြန္းမ်ားေျဖၾကားေပးႏုိင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲသည္။

လင္မယား ထိမ္းျမားၿပီးေနာက္ ေသသည့္ထိတုိင္ေအာင္ အတူတူ ေပါင္းသင္းေနထုိင္အသက္ရွင္ျခင္း သည္ ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ေတာ္ျမတ္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြနု္ပ္တုိ႔ သိရွိႏုိင္သည္ (ကမၻာ ၂း၂၄၊ မႆဲ ၁၉း၆)။ ခရစ္ယာန္မ်ားၾကားထဲတြင္ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျငင္းခံုမႈမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း လူ တစ္ေယာက္သည္ အိမ္ေထာင္ကြဲၿပီးမွ ျပန္လည္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ အဓမၼ ျပဳက်င့္မႈခံရသူအတြက္ ျဖစ္သည္ (မႆဲ ၁၉း၉)။ အျခားျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာအရာတစ္ခုမွာ မယံုၾကည္ သူလင္/မယားတစ္ေယာက္က ယံုၾကည္သူလင္/မယားစြန္႔ပစ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ အိမ္ေထာင္ ျပဳႏုိင္သည္ (၁ေကာ ၇း၁၂-၁၅)။ သို႔ေသာ္ ဤက်မ္းခ်က္မ်ားက ျပန္လည္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို တုိက္႐ုိက္ရည္ညႊန္းထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳေသာသူမ်ားသည္ ေသသည့္ထိတုိင္ ေအာင္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ ရမည္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ကြဲၿပီးေနာက္ ျပန္လည္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း သည္ ကိုယ္ခႏၶာ၊ ကာမပုိင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ဓါတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ မသင့္မတင့္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပန္လည္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။

ကၽြႏု္ပ္ေသခ်ာေသာအရာႏွစ္ခု သိရွိသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္းကို မုန္းတီးသည္ (မာလာခိ ၂း၁၆)။ ဘုရားသခင္သည္ ေက်းဇူးဂ႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုၿပီးခြင့္လႊတ္ျခင္းရွိသည္။ မိန္းမ ဘက္မွျဖစ္ေစ၊ ေယာက်ၤားဘက္မွျဖစ္ေစ အိမ္ေထာင္ျပဳိကြဲျခင္းသည္ အျပစ္တရား၏ဆိုးက်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲျခင္းကို ခြင့္လႊတ္မလား။ ခြင့္လႊတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ ၿပိဳကြဲျခင္းသည္ အျခားေသာအျပစ္ကဲ့သို႔ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ေသာအျပစ္ ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အျပစ္အားလံုးလႊတ္ၿငိမ္းခြင့္ရရွိသည္ (မႆဲ ၂၆း၂၈၊ ဧဖက္ ၁း၇)။ ဘုရား သခင္က အိမ္ေထာင္ျပိဳကြဲျခင္းအျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ ျပန္လည္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို ခြင့္လႊတ္ သည္ကို ဆိုလိုသလား။ မဟုတ္ပါ။ တခါတရံ ဘုရားသခင္က အိမ္ေထာင္မျပဳဘဲတစ္ေယာက္တည္း ေနရန္ အလိုေတာ္ရွိသည္ (၁ေကာ ၇း၇-၈)။ တစ္ေယာက္တည္းေနထုိင္ျခင္းသည္ က်ိန္ျခင္းခံျခင္း (သို႔) ျပစ္ဒဏ္ခံျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့အေစခံႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္ (၁ေကာ ၇း၃၂-၃၆)။ လူတစ္ေယာက္သည္ မိမိကုိယ္ကို မထိန္းႏုိင္ဘဲ တစ္ေယာက္တည္း ေနထုိင္ ျခင္းထက္ အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ ပိုေကာင္းသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္ (၁ေကာ ၇း၉)။ တခါတရံဤက်မ္းခ်က္ကို အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ ျပန္လည္အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္သည္ဟု အသံုးျပဳႏုိင္ သည္။

ထိုေၾကာင့္ သင္သည္ ျပန္လည္အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္မလား။ ျပဳသင့္သလား။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ထိုေမးခြန္းကို မေျဖၾကားႏုိင္ၾကပါ။ ေနာက္ဆံုးမွာ ၄င္းသည္ သင္၊ သင့္မိန္းမ/ခင္ပြန္း၊ ႏွင့္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ ဘုရားသ ခင္အၾကားျဖစ္ပ်က္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ကၽြနု္ပ္တို႔အႀကံျပဳခ်င္ေသာအရာသည္ ဘုရားသခင္ျပဳလုပ္မည့္အရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္ကို ဥာဏ္ပညာေပးရန္ ဆုေတာင္းျခင္းပဲ ျဖစ္သည္ (ယာကုပ္ ၁း၅)။ စိတ္ႏွလံုးသားဖြင့္ဟၿပီး ဆုေတာင္းပါ။ ဘုရားသခင္က သူ၏အလိုေတာ္ကို သင့္ ႏွလံုးသားထဲသို႔ သြင္းရန္ ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ (ဆာလံ ၃၇း၄)။ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ကို ရွာေဖြ ၿပီး (သုတၱံ ၃း၅-၆) သူလမ္းျပသည့္အတုိင္း လိုက္ေလွ်ာက္ပါ။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကၽြန္မ အိမ္ေထာင္ကြဲခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ ကၽြႏု္ပ္သည္ ျပန္လည္ အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္မလား။