မိန္းမက သူမ၏ခင္ပြန္းကို နာခံရမလား။


ေမးခြန္း: မိန္းမက သူမ၏ခင္ပြန္းကို နာခံရမလား။

အေျဖ:
နာခံျခင္းသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေလာကသို႔အျပစ္တရားမ၀င္မီွအခ်ိန္ကတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒသ ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ (၁တိ ၂း၁၃)။ အာဒံကို ေရွးဦးစြာ ဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အာဒံအတြက္ "ကူညီေဖးမသူ" အ ျဖစ္ဧ၀ကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ (ကမၻာ ၂း၁၈-၂၀)။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အျပစ္တရားမရွိေသးေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏အခြင့္အာဏာကလႊြဲၿပီး လူသားမ်ားအတြက္ လုိက္နာရမည့္အခြင့္အာဏာမရွိပါ။ အာဒံႏွင့္ ဧ၀တု႔ိသည္ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဤေလာကသို႔ အျပစ္ တရား၀င္ေရာက္လာၿပီး အာဏာ လုိအပ္လာခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားလုိက္ နာရမည့္ ဥပေဒကို ထူေထာင္ေပးခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုိအပ္ေသာ အကြယ္အာကိုလည္း ထိုဥပေဒက ျပင္ဆင္ေပးထားသည္။ ပထမအေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ဆက္ကပ္ရန္လိုအပ္သည္။ ဆက္ကပ္ျခင္းရွိမွသာလွ်င္ ဘုရားသခင္ကို နာခံႏုိင္ရမည္္ ျဖစ္သည္ (ယာကုပ္ ၁း၂၁၊ ၄း၇)။ ၁ေကာ ၁၁း၂-၃ ထဲတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ကို နာခံသည့္နည္းတူ ေယာက်ၤားသည္လည္း ခရစ္ ေတာ္ကို နာခံရမည္။ ထိုေနာက္ မိန္းမသည္လည္း သူ၏စံနမူနာကိုလုိက္ေလွ်ာက္ၿပီး သူမ၏ ခင္ပြန္း ကို နာခံရမည္။

ဆက္ကပ္ျခင္းသည္ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈကို အလိုအေလ်ာက္တံု႕ျပန္မႈျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္ကိုခ်စ္သည့္နည္းတူ (ဧဖက္ ၅း၂၅-၃၃)၊ ေယာက်ၤားသည္ လည္း မိန္းမကို ခ်စ္ေသာအခါ မိန္းမက သူ၏ခင္ပြန္းကို အလိုအေလ်ာက္နာခံျခင္းရွိရမည္။ "ဆက္ ကပ္ျခင္း" စကားလံုးကို ဂရိဘာသာစကားအားျဖင့္ hupotasso မွ ဘာသာျပန္ဆုိထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဆက္တုိက္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ၾကိယာသ႑ာန္ျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ဘုရားသခင္ကိုျဖစ္ေစ၊ အစိုးရ အာဏာရွင္မ်ားကိုျဖစ္ေစ နာခံျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ ေယာက်ၤားသည္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါတည္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမဟုတ္ပါ။ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္က်င့္တရား တည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္လာပါသည္။ ဧဖက္ ၅ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဆက္ကပ္ျခင္းသည္ ကိုယ္က်ိဳး အတြက္သာရွာေဖြျခင္း၊ လူတစ္ေယာက္အားလႊမ္းမိုးလိုေသာသေဘာျဖင့္ ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ သည္ တဘက္သတ္ဆန္ေသာဆက္ကပ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပထားေသာ ဆက္ ကပ္ျခင္းသည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ယံုၾကည္သူႏွစ္ဦးသည္ တစ္ေယာက္ေပၚတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္အေပၚျဖစ္ေစ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ဆက္ကပ္ျခင္းကို ရည္ညႊန္းလိုျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္းသည္ အျပန္အလွန္ၿပိဳင္ေနေသာလမ္းျဖစ္သည္။ ဆက္ကပ္ျခင္း သည္ ဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္ခ်က္သည့္နည္းတူ မိန္းမ သည္ခ်စ္ျခင္းခံရေသာအခါ ဆက္ကပ္ျခင္းသည္ ခက္ခဲေသာအရာမဟုတ္ေတာ့ပါ။ ဧဖက္ ၅း၂၄ ထဲတြင္ "အသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္အုပ္စိုးေတာ္မူျခင္းကို ၀န္ခံသကဲ့သို႔၊ မိန္းမတို႔လည္း ကုိယ္ ခင္ပြန္း၏အုပ္စိုးျခင္းကို အရာရာ၌ ၀န္ခံရၾကမည္"ဟု ေျပာထားသည္။ မိန္းမသည္ ကို္ယ္ခင္ပြန္း၏ မွန္ကန္၊ တရားမွ်တေသာအုပ္စိုးျခင္းကို အရာရာ၌ ၀န္ခံမည္ဟု ဤက်မ္းပုိဒ္က ေျပာထားသည္။ ထို ေၾကာင့္ မိန္းမသည္ အုပ္စိုးျခင္း၏အမည္နာမအားျဖင့္ ဥပေဒ (သို႔) ဘုရားသခင္ကို နာခံျခင္းရရွိေပ မည္။

Matthew Henry က "မိန္းမကို အာဒံ၏ေဘးမွ ဖန္ဆင္းထားသည္။ သူ႕ကို အုပ္စိုးရန္ သူ၏ဦးေခါင္း မွ ဖန္ဆင္းထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ သူမအားအႏုိင္အထက္ျပဳျခင္းကို ခံရန္ ေျခေထာက္မွ ဖန္ဆင္းထားျခင္း လည္းမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူႏွင့္အတူ တန္းတူရွိရန္၊ သူ၏လက္ေမာင္းျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္းခံရန္၊ သူမ သည္ အာဒံ၏ႏွလံုးသားျဖင့္ အခ်စ္ခံရန္ သူ႕ေဘးနားမွ ဖန္ဆင္းထားသည္"ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ခရစ္ ေတာ္၏နာမေတာ္ကို ေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းဆက္ကပ္မႈရွိရမည္ (ဧဖက္ ၅း၂၁)။ ဧဖက္ ၅း၁၉-၃၃ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အရာရာ၌စကားလံုးသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ျခင္း၏ အသီးအပြင့္ ျဖစ္သည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ျပည့္၀ေသာ ယံု ၾကည္သူမ်ားသည္ ခ်ီးမြမ္းတတ္ရမည္ (၅း၁၉)။ ေက်းဇူးသိ၍ (၅း၂၀) ဆက္ကပ္မႈရွိရမည္ (၅း၂၁)။ ရွင္ေပါလုကိုယ္၌က သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ေသာဘ၀ျဖင့္ အသက္ရွင္သည္။ထိုသို႔အ သက္ရွင္ေၾကာင္းကို အခန္းငယ္ ၂၂-၂၃ ထဲတြင္ လင္၊မယားစကားလံုးကို အသံုးျပဳထားသည္။ မိန္းမ သည္ သူမ၏ခင္ပြန္းအုပ္စိုးျခင္းကို ၀န္ခံရမည္။ ထိုသုိ႔ဆိုရာတြင္ မိန္းမမ်ားသည္ အဆင့္အတန္းႏွိမ့္က် ၍မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အုပ္စိုးမႈကို ၀န္ခံျခင္းသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳႏုိင္ရန္ ဘုရားသခင္စီမံေဆာင္ရြက္ေပးေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ဆက္ကပ္ျခင္းဟုဆိုရာတြင္ မိန္းမသည္ သူမ၏ခင္ပြန္းအတြက္ ေကာ္ေဇာကဲ့သို႔ျဖစ္သည္ကို မဆိုလိုပါ။ သို႔ေသာ္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အကူအညီအားျဖင့္ မိန္းမသည္ သူမ၏ခင္ပြန္းကို နာခံရမည္။ ေယာက်ၤား သည္လည္း သူ၏မိန္းမကို ခ်စ္မည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
မိန္းမက သူမ၏ခင္ပြန္းကို နာခံရမလား။