အိ္မ္ေထာင္ျပဳျခင္းအေၾကာင္းကို က်မ္းစာက မည္သုိ႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။


ေမးခြန္း: အိ္မ္ေထာင္ျပဳျခင္းအေၾကာင္းကို က်မ္းစာက မည္သုိ႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။

အေျဖ:
ထိမ္းျမားျခင္းအစကို ကမၻာဦးက်မ္း ၂း၂၃-၂၅ထဲတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ "လူကလည္း၊ ယခုဤသူသည္ ငါ့အရိုးထဲကအရိုး၊ ငါ့အသားထဲက အသားျဖစ္၏။ လူထဲက ထုတ္ေသာ ေၾကာင့္ သူက လူမိန္းမဟု ေခၚေ၀ၚအပ္သည္ဟု ဆိုေလ၏။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေယာက်္ားသည္ ကုိယ္မိဘကို စြန္႔၍ ကိုယ့္ခင္ပြန္း၌ မီွ၀ဲသျဖင့္၊ ထိုသူတုိ႔သည္ တသားတကုိယ္တည္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္။" ဘုရားသခင္က လူေယာက်္ားကို ဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ သူ႕အားျပည့္စံုေစဖို႔ရန္အတြက္ လူမိန္းမကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ထူေထာင္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေယာက်္ားသည္ တစ္ေယာက္တည္းမေနေကာင္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ (ကမၻာ ၂း၁၈)။

ကမၻာဦးက်မ္း ၂း၂၀ ထဲတြင္ ဧ၀သည္ "ကူညီေဖးမသူ"ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုစကားလံုး၏အဓိပၸါယ္မွာ "ပံ့ပိုးရန္၊ ကာကြယ္ရန္၊ ေဖးမရန္" ျဖစ္သည္။ အာဒံအနားမွာေနၿပီး သူ႕ကို ကူညီေဖးမရန္အတြက္ ဧ၀ကို ဖန္ဆင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ႏွင့္ မိန္းမတစ္ ေယာက္တုိ႔သည္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ေနၾကေသာအခါ တစ္ေသြးတသား ျဖစ္သည္။ ဤတလံုးတ၀ ျဖစ္ ျခင္းကို ကာမပုိင္းဆုိင္ရာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့္ အမ်ားဆံုး ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။ ဓမၼသစ္ က်မ္းထဲတြင္ ဤတလံုးတ၀ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတိေပးထားသည္။ "ထိုေၾကာင့္ လင္မယားတုိ႔ သည္ ႏွစ္ဦးမဟုတ္၊ တဦးတည္း ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ဘက္စပ္၍ ထမ္းဘိုးတင္ေတာ္မူေသာအရာကို လူမခြဲခြာေစႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏" (မႆဲ ၁၉း၆)။

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုေရးထားေသာ စာေစာင္မ်ားထဲတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ထိမ္းျမားရမည္ကို အၾကံျပဳထားသည္။ ေကာရိႏၱဳၾသ၀ါဒစာ အခန္းႀကီး ၇ ႏွင့္ ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ၅း၂၂-၃၃ ထဲတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းအ ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ေလ့လာေသာအခါ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ညီညြတ္သည့္ ဘုရားသခင္ကို ၀မ္းေျမာက္မႈျဖစ္ေသာအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းအေၾကာင္းကို ဂဃနဏ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။

ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီးေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို ရည္ညႊန္းထားသည္။ "အခ်င္းမိန္းမတုိ႔၊ သခင္ ဘုရား၏အုပ္စိုးေတာ္မူျခင္းကို ၀န္ခံသကဲ့သို႔၊ ကိုယ္ခင္ပြန္း၏အုပ္စုိးျခင္းကို ၀န္ခံၾကေလာ့။ အေၾကာင္း မူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္၏အေပၚမွာ ေခါင္းျဖစ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ ေယာက်္ားသည္ မိမိ ခင္ပြန္း၏အေပၚမွာ ေခါင္းျဖစ္၏။ ခရစ္ေတာ္သည္လည္း မိမိကုိယ္ကို ကယ္တင္ေသာသူျဖစ္ေတာ္မူ၏" (ဧဖက္ ၅း၂၂-၂၃)။ "အခ်င္းေယာက်္ားတုိ႔၊ ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္ကို ခ်စ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ သင္တုိ႔လည္း ကုိယ္ခင္ပြန္းကို ခ်စ္ၾကေလာ့" (ဧဖက္ ၅း၂၅)။ "ထိုနည္းတူ၊ ေယာက်္ားတို႔သည္ မိမိ ကိုယ္ကိုခ်စ္တကဲ့သို႔ မိမိခင္ပြန္းတုိ႔ကို ခ်စ္ရၾကမည္။ ခင္ပြန္းကို ခ်စ္ေသာသူသည္ ကိုယ္ကို ခ်စ္ေသာ သူျဖစ္၏။ ကုိယ္အသားကို မုန္းေသာသူတစ္ေယာက္မွ်မရွိ။ ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္ကို ေကၽြး ေမြးျပဳစုေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ ခပ္သိမ္းေသာသူတုိ႔သည္ မိမိတို႔အသားကို ေကၽြးေမြး ျပဳစုတတ္ၾက၏" (ဧဖက္ ၅း၂၈-၂၉)။ "ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေယာက်္ားသည္ ကိုယ္မိဘကို စြန္႔၍ကိုယ္ခင္ပြန္း၌ မွီ၀ဲသ ျဖင့္၊ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ တသားတကိုယ္တည္းျဖစ္ရလိမ့္မည္" (ဧဖက္ ၅း၃၁)။

လင္မယားႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးေတာ္မူေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို လက္ေတြ႕အသံုးျပဳေသာအခါ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ညီညြတ္ေသာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည္။ သမၼာက်မ္းစာကို အေျချပဳေသာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမတို႔၏ ဦးေခါင္း ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ညီညြတ္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးသည္ တလံုးတ၀ျဖစ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအိမ္ေထာင္ေရးသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္သူ၏အသင္းေတာ္တို႔၏ တလံုးတ၀ျဖစ္ျခင္းကို ပံုေဖာ္ထားသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
အိ္မ္ေထာင္ျပဳျခင္းအေၾကာင္းကို က်မ္းစာက မည္သုိ႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။