အိမ္ေထာင္ကြာရွင္းျခင္းႏွင့္ တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းတုိ႕ကို သမၼာက်မ္းစာထဲ တြင္မည္သို႕ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။


ေမးခြန္း: အိမ္ေထာင္ကြာရွင္းျခင္းႏွင့္ တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းတုိ႕ကို သမၼာက်မ္းစာထဲ တြင္မည္သို႕ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။

အေျဖ:
အိမ္ေထာင္ကြာရွင္းျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယူဆခ်က္မ်ားစြာရွိခဲ့ေသာ္လည္း မာလခိ ၂း၁၆ ကို မွတ္သားရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ “မယားကို စြန္႕ပစ္ျခင္းအမႈ၊ မိမိခင္ပြန္း၌ ျပစ္မွား ေသာ အျပစ္ကို ဖံုးအုပ္ျခင္းအမႈကို ငါမုန္းသည္ ဟု ဣသေရလလူမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္က မိန္႔ေတာ္ မူသည္”။ သမၼာက်မ္းစာအရေဖာ္ျပရလွ်င္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ ဤေလာကတြင္ အသက္ရွင္ ေနသေ႐ြ႕ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္းရိွရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ “ထုိ႕ေၾကာင့္လင္မယားတုိ႕သည္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ သည္ အဟုတ္။ တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ေပါင္းစပ္၍ ထမ္းပိုးတင္ေတာ္မူေသာ အရာကို လူမခဲြမခြါေစႏွင့္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏” (မႆဲ၊ ၉း၆)။ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို မွန္ကန္မႈမရွိလွ်င္၊ ထုိအျပစ္ေၾကာင့္ ကြာရွင္းမႈျဖစ္ႏုိုုင္သည္ ဟုဘုရားသခင္ က မိန္႕ေတာ္မူခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကြာရွင္းျခင္းအ မႈျပဳေသာအခါ ကြာရွင္းႏုိင္ေသာ ပညတ္အခ်ိဳ႕တုိ႕ကို ဘုရားသခင္က ခ်ေပးထားပါသည္ (တရားေဟာ၊ ၂၄း၁-၆)။ ထုိကြာရွင္းျခင္း ေပးအပ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္မဟုတ္ဘဲ လူေတြ၏ႏွလံုးသားမာေၾကာမႈေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္ (မႆဲ၊ ၁၉း၈)။

ကြာရွင္းျခင္း၊ တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာအရေဖာ္ျပရ လွ်င္ မႆဲ၊ ၅း၃၂ ႏွင့္ ၁၉ တုိ႕တြင္ သခင္ေယ႐ႈေျပာေသာစကားကို အေျချပဳရေပမည္။ သမၼာ က်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပေသာ “အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းတြင္ သစၥာမဲ့လွ်င္” ဟူေသာစကားစုကလႊဲ၍ ကြာ ရွင္းျခင္းႏွင့္ တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို ဘုရားသခင္က ခြင့္မျပဳေပ။ ဤက်မ္းပုိဒ္ကို ဘာသာျပန္ အနက္ဖြင့္ဆုိသူမ်ားစြာတုိ႕က “လွ်င္” စကားလံုးကို မသံုးျပဳျခင္းသည္ “အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၌ သစၥာ မဲ့ျခင္း” ကို ရည္ၫႊန္းလုိျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၎ သည္ ေစ့စပ္ပြဲလုပ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေစာင့္ထိန္းရမည္ျဖစ္ သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံအရ၊ မိန္းမႏွင့္ ေယာက်္ားတုိ႕သည္ “ေစ့စပ္ပြဲ” ျပဳ လုပ္ျခင္းအခ်ိန္မွစ၍၊ အိမ္ေထာင္ျပဳသည္ဟု ခံယူခ်က္ရွိသည္။ ၎ယူဆခ်က္အရ၊ “ေစ့စပ္ပြဲ” ျပဳ လုပ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ သစၥာေဖာက္လွ်င္ ကြာရွင္းႏုိင္သည္ ဟု ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။

“အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၌ သစၥပ်က္ျပားမႈ” ကို ဂရိဘာသာစကားအားျဖင့္ ေဖာ္ျပရလွ်င္၊ ကာမ ဆက္ဆံေရးတြင္ လြန္က်ဴးျခင္းကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ထပ္ရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္မရွိဘဲ ကာမ ဆက္ဆံျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာမျပဳျခင္း၊ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ စသည္တုိ႕ကို ဆုိလိုသည္။ လိင္ဆက္ဆံေရး တြင္သစၥာခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္၊ ကြာရွင္းႏုိင္သည္ ဟုသခင္ေယရႈက ေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းတြင္ ကာမဆက္ဆံေရးသည္ အေရးႀကီးေသာ က႑တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္သည္။ “သူ တုိ႕သည္ တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏” (ကမၻာ၊ ၂း၂၄၊ မႆဲ၊ ၁၉း၅၊ ဧဖက္၊ ၅း၃၂)။ ထုိ႕ေၾကာင့္အိမ္ ေထာင္ျပဳၿပီးေသာအခါ ကာမဆက္ဆံျခင္းတြင္ လြန္က်ဴးမႈရွိလွ်င္၊ ကြာရွင္းႏိုင္ေသာသေဘာရွိ သည္။ ထို႕ေၾကာင့္သခင္ေယ႐ႈက လြန္က်ဴးျခင္းအမႈမျပဳေသာသူက တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္သည္ ဟုေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ “အျခားသူႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္သည္ “ (မႆဲ၊ ၁၉း၉) သည္ ဘယ္လိုဘဲ အနက္ဖြင့္ေနပါေစ၊ ၄င္းသည္ ခၽြင္းခ်က္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ကြာရွင္းႏုိင္သည္ ကိုဆုိလုိျခင္းျဖစ္ ၍၊ ေနာက္မွတဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္သည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ မွတ္သားစရာတစ္ခုသည္ အျပစ္ မရွိေသာသူကသာ အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ဤက်မ္းပုိဒ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္ လည္း တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ အျပစ္မရွိေသာသူမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ဂရုဏာေတာ္တရားျဖစ္ၿပီး၊ သစၥာခ်ိဳးေဖာက္ေသာသူမ်ားအတြက္ မဟုတ္ေပ။” “အျပစ္လြန္က်ဴး ေသာ” သူမ်ားအတြက္ တဖန္အိမ္ေထာင့္ျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ဤက်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ မ ေတြ႕ရေပ။

၁ေကာ၊ ရး၁၅ သည္ မယံုၾကည္ေသာသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ကြားရွင္းေသာသူမ်ားအ တြက္ တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္ ဟု အခ်ိဳ႕က ယံုၾကည္သည္။ သို႕ေသာ္ဤ က်မ္းပုိဒ္၏အဓိက ေဖာ္ျပခ်က္သည္ တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကိစၥမဟုတ္ေပ။ ယံုၾကည္သူတစ္ဦး သည္ မယံုၾကည္သူတစ္ဦးက ကြာရွင္းလုိေသာအခါ ကြာရွင္း၍တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ ေဖာ္ျပလို ျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေသာ္လည္း အလြန္ေသာင္းက်န္းျငဴစူမႈျပဳ တတ္ေသာသူတုိ႕ကို ကြာရွင္းႏုိင္သည္ ဟု အခ်ိဳ႕က ယံုၾကည္သည္။ ထို႕သို႕အလြန္ေကာင္းမြန္ ေသာယူဆခ်က္မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အံတုျပိဳင္ဆုိင္မႈမရွိႏုိင္ေပ။

တခါတရံ “အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၌ သစၥာမရွိလွ်င္” ဟူေသာခၽြင္းခ်က္ကိုျပသေသာ စကားစု သည္ ကြာရွင္းျခင္းျပဳရန္မိန္႔ဆုိျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊ ကြာရွင္းရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္ ဟု အနက္ဖြင့္ဆို တတ္ၾကသည္။ ကာမဂုဏ္၌ လြန္က်ဴးမႈျဖစ္လွ်င္၊ လြန္က်ဴးမႈမရွိေသာ ၾကင္ေဖာ္က ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္လွ်င္ ဆက္လက္ေပါင္းသင္းခြင့္ရွိသည္။ ဘုရားသခင္က ၎ထက္ မ်ားျပားေသာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ အျပစ္မ်ားကိ ခႊင့္လႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ လည္း ကာမဆက္ဆံေရးတြင္ သစၥာေဖာက္၍အျပစ္ျပဳမိေသာသူကို ခြင့္လႊတ္ရမည္ျဖစ္သည္ (ဧဖက္၊ ၄း၃၂)။ သို႕ေသာ္သစၥာေဖာက္ေသာသူက မိမိအျပစ္ကို ေနာင္တရျခင္းမရွိ၊ ကာမဆက္ဆံ ေရးတြင္ ဆက္လက္လြန္က်ဴးေသာသူမ်ားလည္း ရွိႏုိင္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ လင္မယားတုိ႕က မႆဲ၊ ၁၉း၉ ကို စြဲကုိင္ထားရေပမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကို ဘုရားသခင္က တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ အလိုေတာ္မရွိေသာ္လည္း သူတုိ႕က ကြာရွင္းၿပီးသည္ႏွင့္ တခါတည္း အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူတုိ႕သည္ အိမ္ေထာင္မျပဳရန္ ဘုရားသခင္က အလိုေတာ္ရွိသည္ (၁ေကာ၊ ၇း၃၂-၃၅)။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ကြားရွင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တဖန္အိမ္ေထာင္ ျပဳနုိင္သည္။ သုိ႕ရာတြင္ ခၽြင္းခ်က္ရွိမွသာ တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္မည္ ဟူ၍မရွိေပ။

၀မ္းနည္းစရာတစ္ခု သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ မယံုၾကည္သူမ်ားကဲ့သို႕ အိမ္ေထာင္ကြာ ရွင္းျခင္းကို အလ်င္တေဆာျပဳတတ္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကြာရွင္းျခင္းကို အလြန္မုန္းတီး သည္ ဟုသမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ (မာလ၊ ၂း၁၆)။ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းႏွင့္ ခႊင့္လႊတ္ျခင္းတရားတုိ႕သည္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏အမွန္အသားျဖစ္သည္( လု၊ ၁၁း၄၊ ဧဖက္၊ ၄း၃၂)။ ဘုရားသခင္က မိမိလူမ်ားၾကားထဲတြင္ ကြာရွင္းျခင္းျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္ကို သိရိွခဲ့သည္။ ကြာရွင္း ျခင္းႏွင့္ တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းတုိ႕သည္ မႆဲ၊ ၁၉း၉ ႏွင့္ညီၫႊတ္မႈမရွိေသာ္လည္း ကြာရွင္း ေသာ အိမ္ေထာင္မိသားစု၊ တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳေသာအိမ္ေထာင္မိသားစုတုိ႕ကို ဘုရားသခင္က မခ်စ္ပါ ဟု တစ္ျခစ္ခ် မေျပာႏုိင္ေပ။ ဘုရားသခင္က မိမိအႀကံအစည္မ်ားေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္ တခါတ ရံ နာခံမႈမရွိ၊ အျပစ္ဒုကၥရိုက္တို႕၌ ၾကင္လည္ေသာ ခရစ္ယာန္ကို အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
အိမ္ေထာင္ကြာရွင္းျခင္းႏွင့္ တဖန္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းတုိ႕ကို သမၼာက်မ္းစာထဲ တြင္မည္သို႕ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။