ရာသက္ပန္ေပါင္းသင္းျခင္း၏ေသာ့ခ်က္မွာ အဘယ္နည္း။


ေမးခြန္း: ရာသက္ပန္ေပါင္းသင္းျခင္း၏ေသာ့ခ်က္မွာ အဘယ္နည္း။

အေျဖ:
တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက မိန္းမသည္ အသက္ရွင္ေနသေရြ႕ သူ၏ခင္ပြန္းအေပၚ "ခ်ည္ေႏွာင္ ျခင္း"ခံရသည္ဟု ေျပာခဲ့သည္ (ေရာမ ၇း၂)။ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခခံသေဘာတရား မွာ ခင္ပြန္းျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ ေသသည့္ထိတုိင္ေအာင္ေပါင္းသင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္း အရာသည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေခတ္ကာလ အိမ္ေထာင္ျပဳေသာမ်ား ထဲတြင္ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အိမ္ေထာင္ကြဲၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အိမ္ေထာင္ျပဳသူတစ္၀က္ခန္႔သာ လွ်င္ ေသသည့္ထိတုိင္ေအာင္ သစၥာမပ်က္ဘဲ ေပါင္းသင္းရန္ သစၥာဂတိျပဳၾကသည္။

အိမ္ေထာင္ျပဳသူလင္၊မယားတုိ႔သည္ ရာသက္ပန္ေပါင္းသင္းမည္ဟု မည္သို႔ အာမခံႏုိင္မည္နည္း။ ပထမဦးဆံုးအေရးႀကီးေသာအရာမွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နာခံျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းမျပဳမီ ဤအေျခခံသေဘာတရားကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရမည္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က "လူႏွစ္ဦးသည္ ေဘာမတူလွ်င္ ေပါင္းေဘာ္၍ ခရီးသြားႏုိင္သေလာ" (အာမုတ္ ၃း၃) ဟု ေျပာထားသည္။ ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းခံေသာ ယံုၾကည္သူအတြက္ မယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ႏွင့္ ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ "မယံုၾကည္ ေသာသူတုိ႔ႏွင့္တြဲဖက္၍ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာထမ္းဘိုးကို မထမ္းၾကႏွင့္။ တရားေသာအမႈသည္ မတရားေသာအမႈကို အဘယ္သို႔ လက္ခံႏုိင္မည္နည္း။ အလင္းသည္ ေမွာင္မုိက္ႏွင့္ အဘယ္သို႔ ဆက္ဆံႏုိင္မည္နည္း" (၂ေကာ ၆း၁၄)။ ဤအေျခခံသေဘာတရားအတုိင္းလုိက္ေလွ်ာက္လွ်င္ အိမ္ ေထာင္ျပဳၿပီးေနာက္ စိတ္ႏွလံုးပူေဆြးျခင္း၊ ဆင္းရဲဒုကၡရျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ပါလိမ့္မည္။

ရာသက္ပန္ေပါင္းသင္းေရးအတြက္ အျခားေသာအေျခခံသေဘာတရားမွာ ေယာက်ၤားသည္ ဘုရား သခင္ကို နာခံၿပီး မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္သကဲ့သို႔ သူ၏မယားကို ခ်စ္ၿပီး ရုိေသကာ ကာကြယ္ရမည္ (ဧဖက္ ၅း၂၅-၃၁)။ ထိုနည္းတူ မိန္းမသည္လည္း ဘုရားသခင္ကို နာခံၿပီး သူ၏ေယာက်ၤားအား "ဘုရားသခင္ အေပၚျပဳသကဲ့သို႔" ဆက္ကပ္ျခင္းရွိရမည္ (ဧဖက္ ၅း၂၂)။ ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ႏွင့္မိန္းမတစ္ေယာက္တုိ႔အၾကား ထိမ္းျမားျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အသင္း ေတာ္တုိ႔အၾကားဆက္ႏြယ္မႈကို ပံုေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္က အသင္းေတာ္အတြက္ မိမိ အသက္ကို စေတးခဲ့သည္။ ခ်စ္ၿပီး ရိုေသသည္။ သူ၏ "သတို႔သမီး"အျဖစ္ ကာကြယ္သည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၁၉း၇-၉)။

ဘုရားသခင္သည္ အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႔ကို ပထမဦးဆံုးထိမ္းျမားေပးေသာအခါ သူမကို အာဒံ၏ "အေသြး အသား ႏွင့္အရိုး"မွ ဖန္းဆင္းခဲ့သည္ (ကမၻာ ၂း၂၁)။ သူတုိ႔သည္ တေသြးတသားျဖစ္သည္ (ကမၻာ ၂း၂၃-၃၄)။ တေသြးတသားျဖစ္ျခင္းသည္ ကိုယ္ခႏၶာေပါင္းစည္းျခင္းထက္ ပိုၿပီးအဓိပၸါယ္ရွိသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ စိတ္၀ိညာဥ္တစ္လံုးတ၀အျဖစ္ စည္းလံုးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤဆက္ႏြယ္မႈသည္ စိတ္အာရံုတြင္ခံစားျခင္း (သို႔)ဆြဲေဆာင္ျခင္းထက္ပိုပါသည္။ သူတုိ႔သည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ "တလံုးတ၀" ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဘက္အျဖစ္ ဘုရားသခင္အေပၚ၌၄င္း၊ တစ္ဦးက အျခားတစ္ဦးအေပၚ ဆက္ကပ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ဤဆက္ႏြယ္မႈသည္ "ငါ၊ ငါ့၏"စသည္ျဖင့္ အတၱသေဘာကို ဦးစားေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ "ငါတု႔ိ၊ ငါတုိ႔၏"စသည္ျဖင့္ ဦးစားေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ ရာသက္ပန္ေပါင္းသင္းႏုိင္ရန္ အတြက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ရာသက္ပန္ေပါင္းသင္းေသာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ ၾကင္ေဖာ္ႏွစ္ဦးတို႔၏ အေရးႀကီးဆံုးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အစဥ္အၿမဲဆက္ ႏြယ္မႈျပဳျခင္းသည္ လင္မယားႏွစ္ဦးတုိ႔အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကို တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေစေသာအရာျဖစ္ၿပီး့ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကိုလည္း ထင္ရွားေစသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ရာသက္ပန္ေပါင္းသင္းျခင္း၏ေသာ့ခ်က္မွာ အဘယ္နည္း။