ခရစ္ယာန္လင္မယားအေပၚ ခြင့္ျပဳျခင္း/မျပဳျခင္းရွိေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈသည္ မည္သည့္ အရာျဖစ္သနည္း။


ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္လင္မယားအေပၚ ခြင့္ျပဳျခင္း/မျပဳျခင္းရွိေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈသည္ မည္သည့္ အရာျဖစ္သနည္း။

အေျဖ:
သမၼာက်မ္းစာက "ခပ္သိမ္းေသာသူတုိ႔၌ မဂၤလာေဆာင္ျခင္းအမႈႏွင့္ သစၥာသံ၀ါသျပဳျခင္းအမႈ သည္ အေသေရရွိေစေလာ့။ မတရားေသာေမထုန္ကိုျပဳေသာသူႏွင့္သူမယားကို ျပစ္မွားေသာသူကို ဘုရားသခင္စစ္ေၾကာစီရင္ေတာ္မူလိမ့္မည္" (ေဟၿဗဲ ၁၃း၄) ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ထဲတြင္ လိင္ဆက္ဆံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ရန္/ေရွာင္ရန္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ေယာက်္ား ျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ လုပ္ရမည့္အရာမွာ "အခ်င္းခ်င္းခင္ပြန္း၀တ္ကို မပယ္မေရွာင္ၾကႏွင့္။ ထိုသို႔ဆုိေသာ္၊ ဆုေတာင္းျခင္း၀တ္ကိုျပဳရေသာအခြင့္ရွိေစျခင္းငွါ၊ သေဘာတူ၍ ခင္ပြန္း၀တ္ကို ခဏမွ် မေရွာင္ရဟု မဆုိလို"(၁ေကာ ၇း၅)ဟု ညြန္ၾကားထားသည္။ ဤက်မ္းပုိဒ္က လိင္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံသေဘာတရားကို ညႊန္ၾကားထားသည္။ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုစီတုိင္း၌ ႏွစ္ေယာက္ သားသေဘာတူညီမႈရွိရမည္။ တစ္ေယာက္ေယာက္ မသင့္ေတာ္မဟပ္စပ္ေသာအရာ၊ မွားယြင္းမႈရွိ သည္ဟုယူဆေသာအရာမ်ားကို မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ လင္ျဖစ္ေစ၊ မယားျဖစ္ေစ တစံုတခုကို ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာထားတူညီလွ်င္ (ဥပမာ- လိင္ဆက္ဆံေရးအေျပာအဆို၊ မတူညီေသာအေျခအေနမ်ား၊ လိင္ ဆက္ဆံေရးေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား စသျဖင့္) သမၼာက်မ္းစာက ထိုအရာမ်ားမျပဳၾကႏွင့္ဟု တားျမစ္ထားျခင္းမရွိ ပါ။

သို႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးေသာ လင္မယားအတြက္ ခြင့္မျပဳေသာအရာ တစ္ခ်ိဳ႕ရွိသည္။ "အတင္းအဓမၼလိင္ဆက္ဆံျခင္း" သုိ႔မဟုတ္ "သံုးေယာက္တြဲ/ေလးေယာက္တြဲလိင္ဆက္ဆံျခင္း" သည္ အဓၶမက်င့္ျခင္း ျဖစ္သည္ (ဂလာတိ ၅း၁၉၊ ဧဖက္ ၅း၃၊ ေကာေလာသဲ ၃း၅၊ ၁သက္ ၄း၃)။ သင့္လင္/မယားက ခြင့္ျပဳ သည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္ကန္သည္ဟု ေထာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္ေတြ႕အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ မတရားေသာ ေမထုန္ျပဳျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သည္။ မေကာင္းေသာရုပ္ပံုမ်ားၾကည့္ရႈျခင္းသည္ "ကုိယ္ခႏၶာတပ္မက္ ေသာစိတ္၊ မ်က္စိျဖင့္တပ္မက္ေသာစိတ္" (၁ေယာ ၂း၁၆) ျဖစ္ေစတတ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳျခင္းကို ဘုရားသခင္က ျပစ္ဒဏ္ေပးသည္။ လင္မယားႏွစ္ေယာက္စလံုးက လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳေသာအခါ မေကာင္း ေသာရုပ္ပံုမ်ားမၾကည့္ရႈအပ္ပါ။ ဤအခ်က္ႏွစ္ခုအျပင္ လိင္မယားအတြက္ သေဘာတူ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရေသာအရာမ်ားအတြက္ သမၼာက်မ္းစာက တိက်စြာ တားျမစ္ထားျခင္းမရွိပါ။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ခရစ္ယာန္လင္မယားအေပၚ ခြင့္ျပဳျခင္း/မျပဳျခင္းရွိေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈသည္ မည္သည့္ အရာျဖစ္သနည္း။