ခရစ္ယာန္တစ္ဦသည္ သာသနာပလူႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ မွန္ကန္သလား။


ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္တစ္ဦသည္ သာသနာပလူႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ မွန္ကန္သလား။

အေျဖ:
ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအတြက္ သာသနာပလူႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ မသင့္ေတာ္ပါ။ မယံုၾကည္ သူတစ္ဦးႏွင့္အိမ္ေထာင္မျပဳသင့္ပါ။ ေကာရိႏၱဳၾသ၀ါဒစာ ဒုတိယေစာင္ ၆း၁၄ထဲတြင္ မယံုၾကည္တစ္ဦး ႏွင့္ မတူညီေသာထမ္းပိုးမထမ္းရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ ထိုသို႔ထမ္းပိုးထမ္းျခင္းသည္ မတူညီေသာ ထမ္းပိုးကိုတင္ထမ္းေသာ ထမ္းပိုးမညီေသာ ႏြားႏွစ္ေကာင္ႏွင့္ ခိုင္းႏႈိင္းထားသည္။ သူတုိ႔သည္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္မႈ ျပဳမည့္အစား အခ်င္းခ်င္းတစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ဆန္႔က်င္တုိက္ခိုက္ႏုိင္သည္။ ဤက်မ္းပုိဒ္က အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို တုိက္ရိုက္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းအေၾကာင္း ပံုႀကီးခ်ဲ႕ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤက်မ္းပုိဒ္က ခရစ္ေတာ္ႏွင့္စာတန္တုိ႔သည္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈမရွိျခင္းကို ဆက္ လက္ေဖာ္ျပထားသည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္မဟုတ္ေသာသူတစ္ဦးတို႔သည္ ၀ိညာဥ္ ေရးရာ၌ တလံုးတ၀မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ယံုၾကည္သူမ်ားအထဲတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က်ိန္း၀ပ္ထား သည္ဟု ရွင္ေပါလုက ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးသည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ ရရွိေသာအခါ သူတုိိ႔၏ႏွလံုးသားထဲတြင္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိန္း၀ပ္ထားသည္ (၂ေကာ ၆း၁၅- ၁၇)။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ ေလာကႏွင့္ ေလာကအရာမ်ားမွ ေ၀းကြာသင့္သည္။ သူတုိ႔သည္ ေလာကႏွင့္မသက္ဆုိင္ပါ။ သူတုိ႔သည္ ၾကင္ေဖာ္လင္မယားႏွင့္အနီးကပ္ေပါင္းသင္းဆက္ ဆံေရးကလႊဲၿပီး အျခားအေရးႀကီးေသာ ေနရာမရွိပါ။

သမၼာက်မ္းစာက "အလႊဲမယူၾကႏွင့္။ မေကာင္းေသာသူတု႔ိႏွင့္ေပါင္းေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ဓေလ့ယိုယြင္းတတ္၏ " (၁ေကာ ၁၅း၃၃)။ မယံုၾကည္သူတစ္ဦးႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္စြာ ဆက္ဆံျခင္းဟူသမွ်သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းကို တားဆီးႏုိင္ေသာအရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေပ်ာက္ဆံုးေသာ၀ိညာဥ္မ်ားထံ သတင္းေကာင္းေဟာေျပာျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏တာ၀န္ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ႏွင့္ရင္းႏွီးစြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရန္မဟုတ္ပါ။ မယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္တူ မိတ္ႆဟာယဖြဲ႕ျခင္း၌မွားယြင္းမႈမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ၄င္းထက္ပို၍နက္နဲေသာ ေနရာသို႔သြားသင့္သည္။ သင္သည္ မယံုၾကည္သူတစ္ဦးႏွင့္ထိမ္းျမားလွ်င္ သင္၏ပထမဦးစားေပးရမည့္အရာမွာ အဘယ္နည္း။ ခ်စ္ျခင္းလား။ ခရစ္ေတာ္အတြက္ ၀ိညာဥ္ဖမ္းဆီးျခင္းလား။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ခရစ္ယာန္တစ္ဦသည္ သာသနာပလူႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ မွန္ကန္သလား။