ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား


အသင္းေတာ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။?

အသင္းေတာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။?

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သင္းအုပ္ဆရာ/တရားေဟာဆရာျဖစ္ႏုိင္သလား။ အမႈေတာ္ျမတ္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပပါသ နည္း။

ခရစ္ယာန္မ်ား ဗတၱိဇံခံယူျခင္း၏ အေရးပါမႈသည္ အဘယ္နည္း။

ဆယ္ဘုိ႕တစ္ဘို႕ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပ ထားသနည္း။

ဘုရားေက်ာင္းသုိ႕တက္ေရာက္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္း။?

ခရစ္ယာန္မ်ားသံုးေဆာင္ေသာ ပြဲေတာ္မဂၤလာသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးၾကီး သနည္း။?

ကၽြႏု္ပ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းကို ယံုၾကည္ရမည္နည္း။?

ဥပုဒ္ေန႕သည္ စေနေန႕ျဖစ္သလား။ (သို႕) တနဂၤေႏြေန႕ျဖစ္သလား။ ခရစ္ယာန္ မ်ားသည္ ဥပုဒ္ေန႕ကို ေစာင့္ထိန္းရန္လိုေသးသလား။?


ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား