အသင္းေတာ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။


ေမးခြန္း: အသင္းေတာ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

အေျဖ:
ယေန႕မ်ားစြာေသာလူမ်ားက အသင္းေတာ္သည္ အေဆာက္အဦးျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ၄င္းသည္ သမၼာက်မ္းစာသြန္သင္ေသာ သိရိွျခင္းပညာမဟုတ္ေပ။ “အသင္းေတာ္”စကားလံုးသည္ ဂရိဘာသာ စကားမွဆင္းသက္လာကာ ekklesia ဟုေခၚပါသည္။ “စု႐ံုးျခင္း” (သို႕) “ေရြးႏႈတ္ျခင္းခံရေသာ သူမ်ား” ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ “အသင္းေတာ္”စကားလံုး၏ မူရင္းအဓိပၸါယ္သည္ အေဆာက္အဦးကို ရည္ၫႊန္းလုိျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူေတြကို ရည္ၫႊန္းလုိျခင္းျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြက လူတစ္ဦးကို မည္သည့္ဘု ရားေက်ာင္းသို႕တက္ေရာက္ခဲ့သလဲဟုေမးေသာအခါ သူတုိ႕က အသင္းေတာ္သည္ အေဆာက္အဦးျဖစ္ သည္ဟု ထင္မွားတတ္ၾကသည္။ ေရာမ ၁၆း၅ ထဲတြင္ “သူတုိ႕အိမ္၌ရွိေသာအသင္းေတာ္ကိုလည္း ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့…” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရွင္ေပါလုက သူတို႕၏အိမ္တြင္ရွိေသာအသင္းေတာ္ဟု ေျပာ ခဲ့သည္။ အသင္းေတာ္သည္ အေဆာက္အဦးမဟုတ္ဘဲ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဆုိလုိသည္။

အသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကိုယ္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဦးေခါင္းျဖစ္သည္။ ဧဖက္ ၁း၂၂-၂၃ ထဲတြင္ “ေျခဘ၀ါးေတာ္ေအာက္သို႕အလံုးစံုတုိ႕ကို ခ်ထားသျဖင့္၊ အသင္းေတာ္အဘို႕အလိုငွါ၊ သူ႕ကိုအလံုး စံုတုိ႕၏အခ်ဳပ္အျခဦးေခါင္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထိုအသင္းေတာ္ကား၊ အလံုးစံုတုိ႕ကို အလံုးစံုတုိ႕ႏွင့္ ျပည့္စံုေစ ေတာ္မူေသာသူ၏ျပည့္စံုျခင္းတည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ကုိယ္ျဖစ္သတည္း” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပင္ေတကုေတၱေန႕မွစ၍ (တမန္ အခန္းႀကီး ၂) ခရစ္ေတာ္ျပန္ႂကြလာသည့္တုိင္ေအာင္ ယံုၾကည္သူမ်ား အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကိုယ္တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကုိယ္သည္ အဓိကအားျဖင့္ ႐ႈ ေထာင့္ႏွစ္ခုရွိသည္။

၁။ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုးႏွင့္ဆုိင္ေသာအသင္းေတာ္သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ကာ ကယ္တင္ ျခင္း ရရွိခဲ့ၿပီးေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ “အေၾကာင္းမူကား၊ ယုဒလူျဖစ္ေစ၊ ေဟလသလူျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္ျဖစ္ေစ၊ လူလြတ္ျဖစ္ေစ၊ ငါတုိ႕ရွိသမွ်သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္တပါးတည္အားျဖင့္ တကိုယ္တည္းထဲသို႕ဗတၱိဇံကိုခံၾက၏။ ငါတုိ႕ရွိသမွ်သည္ တစိတ္တ၀ိညာဥ္တည္းထဲသို႕လည္း ေသာက္ၾက၏” (၁ေကာ ၁၂း၁၃)။ ဤက်မ္းပုိဒ္ထဲ တြင္ ယံုၾကည္သူအားလံုးတုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကုိယ္ထဲသို႕ပါ၀င္သည္။ ထုိ႕ျပင္ ခရစ္ေတာ္၏၀ိညာဥ္ ေတာ္ကိုလည္းရရွိသည္ဟုေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာအသင္းေတာ္တြင္ သခင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံေသာသူမ်ားအားလံုးပါ၀င္သည္။

၂။ ေဒသႏၱာရအသင္းေတာ္သည္ ဂလာတိ ၁း၁-၂ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “…ငါ႔ထံမွာရွိေသာ ညီအစ္ ကိုအေပါင္းတုိ႕သည္ ဂလာတိျပည္၌ရိွေသာ အသင္းေတာ္မ်ားကို ၾကားလိုက္ပါ၏။” ဤက်မ္းပိုဒ္ကိုၾကည့္ လွ်င္ ဂလာတိျပည္နယ္တြင္ အသင္းေတာ္မ်ားစြာရွိသည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိအသင္းေတာ္ တုိ႕သည္ ေဒသ ႏၱာရအသင္းေတာ္မ်ားဟုေခၚပါသည္။ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊Luterance အသင္းေတာ္၊ ကတ္သလိတ္အသင္းေတာ္၊ စသည္တုိ႕သည္ က မၻာလံုးဆုိင္ရာအသင္းေတာ္မဟုတ္ေပ။ ေဒသႏၱာရ အသင္းေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ခႏၶာကုိယ္ျဖစ္သည္။ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္ပိုင္ဆုိင္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံယံုၾကည္ေသာသူမ်ားျဖစ္ ၾကသည္။ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာအသင္းေတာ္တြင္ပါ၀င္ေသာသူမ်ားသည္ ေဒသႏၱရအသင္းေတာ္ထဲတြင္ မိတ္သ ဟာရဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ တဦးႏွင့္တဦးအသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားကို ရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။

အတုိခ်ံဳး၍ေဖာ္ျပရလွ်င္ အသင္းေတာ္သည္ အေဆာက္အဦးႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာအရ၊ အသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကုိယ္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကိုယ္သည္လည္း ခရစ္ေတာ္ကို မိမိ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္ (ေယာဟန္ ၃း၁၆၊ ၁ေကာ ၁၂း၁၃)။ ေဒသႏၱရအသင္းေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားစု႐ံုးေတြ႕ဆံုေသာေနရာျဖစ္သည္။ ေဒသႏၱရအသင္းေတာ္ သည္ ၁ေကာ ၁၂ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ “ခႏၶာကိုယ္”တစ္ခု၏နည္းဥပေဒသအတုိင္း လက္ေတြ႕အသံုးခ် ႏုိင္ေသာေနရာျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း ခြန္အားေပးရမည္၊ ဆံုးမသြန္သင္ရမည္၊ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ပညာေတာ္အားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းတည္ေဆာက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

English
ထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ
အသင္းေတာ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ဘယျလိုထှကျရှာရနျ ...

ဘုရားသခငျနှငျ့အတူထာဖွုနျဘုရားသခငျထံမှအပွစျလှှတျခွငျးလကျခံရရှိ