settings icon
share icon
မေးခွန်း

ဥပုဒ်နေ့သည် စနေနေ့ဖြစ်သလား။ (သို့) တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်သလား။ ခရစ်ယာန် များသည် ဥပုဒ်နေ့ကို စောင့်ထိန်းရန်လိုသေးသလား။

အဖြေ


“ဘုရားသခင်က ဧဒင်ဥယျာဉ်ခြံထဲတွင် ဥပုဒ်နေ့ကို ထူထောင်ထားပါသည်” ဟု အဆိုရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၂ဝး၁၁ ထဲတွင် ဥပုဒ်နေ့နှင့်ဖန်ဆင်းခြင်းတို့၏ဆက်နွယ်မှု ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂း၃)တွင် ဘုရားသခင်၏အနားယူခြင်းသည် လာမည်အနာဂတ်ကာလတွင် ဥပုဒ်နေ့စောင့်ထိန်းရန် ပုံဖော်လိုခြငး်ဖြစ်သော်လည်း ဣသရေလလူမျိုးများ သည် ဧဂျစ်ပြည်မှမထွက်ခွါသွားမှီ ဥပုဒ်နေ့ဟူ၍ မှတ်တမ်းတင်ထားသော ကျမ်းပိုဒ်မတွေ့ရပေ။ အာဒံခေတ် မှ မောရှောခေတ်အထိ ဥပုဒ်စောင့်ထိန်းခြင်းအရိပ်အယောင်မတွေ့ရနိုင်ပေ။

ဥပုဒ်နေ့စောင့်ထိန်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့်ဣသရေလလူမျိုးကြားတွင် အထူးအမှတ်အသားဖြစ်သည် ဟု သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ “သို့ဖြစ်၍ ဣသရေလအမျိုးသားအစဉ် အဆက်တို့သည်၊ ထာဝရပဋိညာဉ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ ဥပုသ် နေ့ရက် အစဉ်အတိုင်း ဥပုသ်စောင့်ရကြမည်။ ထိုသို့စောင့်လျှင်၊ ငါနှင့်ဣသရေလအမျိုးသားစပ်ကြား၌ ထာဝရ လက္ခဏာသက်သေဖြစ်လိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် မိုဃ်းကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို၊ ခြောက်ရက်တွင် ဖန်ဆင်း၍၊ သတ္တမ နေ့ရက်၌ ငြိမ်ဝပ်စွာနေလျက်အားဖြည့်ဖော်မူသည်ဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူ၏” (ထွက်မြောက် ၃၁း ၁၆-၁၇)။

တရားဟောရာကျမ်း အခန်းကြီး ၅ ထဲတွင် မောရှေက ဣသရေလလူမျိုးမျိုးဆက်သစ်များအတွက် ပညတ် တော်ဆယ်ခုထဲတွင် ပြန်လည်ဖော်ပြထားပါသည်။ အခန်းငယ် ၁၂-၁၄ ထဲတွင် ဥပုသ်နေ့စောင့်ထိန်းရန် အ မိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ဣသရေလလူမျိုးများအပေါ် ဥပုသ်စောင့်ရန် အမိန့်ပေးထားခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ “သင်သည် အဲဂုတ္တုပြည်၌ ကျွန်ခံကြောင်းကို၄င်း၊ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား သည် အားကြီးသောလက်ရုံးတော်ကိုဆန့်၍၊ ထိုပြည်မှ သင့်ကို နှုတ်ဆောင်တော်မူကြောင်းကိုအောက်မေ့ လော့။ ထိုအကြောင်းကြောင့်၊ သင်သည် ဥပုသ်နေ့ကို စောင့်ရမည်ဟု သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမှာ ထားတော်မူ၏” (တရားဟော ၅း၁၅)။

ဣသရေလလူမျိုးများအပေါ် ဘုရားသခင်က ဥပုသ်နေ့ပေးအပ်ခြင်းသည် ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကို သတိရစေရန်အတွက် မဟုတ်ပေ။ သို့သော် ဘုရားသခင်က သူတို့ကျွန်ခံရာ အဲဂုတ္တုပြည်မှကယ်တင်ခြင်း ကို သတိရစေရန်အတွက် ဥပုသ်နေ့ပေးအပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပုသ်နေ့စောင့်ထိန်းခြင်းအတွက် တောင်း ဆိုမှုများကို သတိရပါ။ ဥပုသ်စောင့်ထိန်းသောသူတစ်ဦးသည် ဥပုသ်နေ့တွင် အိမ်အပြင်သို့မထွက်ရပေ (ထွက်မြောက်၊ ၁၆း၂၉)။ သူသည် မီးမွှေးခွင့်မရပေ (ထွက်မြောက် ၃၅း၃)။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုလည်း အလုပ်လုပ်ခိုင်းခွင့်မရှိပေ ( တရားဟော ၅း၁၄)။ ဥပုသ်နေ့ချိုးဖောက်သောသူသည် အသေသတ်ခြင်းခံရ မည် (ထွက်မြောက် ၃၁း၁၅၊ တောလည် ၁၅း၃၂-၃၅)။

ဥပုသ်စောင့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာထဲတွင် အရေးကြီးသောအချက်လေးခုတို့ဖြင့်ဖော်ပြထားပါ သည်။ ၁။ ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပြီးနောက် တနင်္ဂနွေနေ့၌သာ လူများထံ သူသည် ထမြောက် ကြောင်းထင်ရှားခဲ့သည် (မဿဲ ၂၈း၁၊ ၉၊ ၁၀၊ မာကု ၁၆း၉၊ လုကာ ၂၄း၁၊ ၁၃၊ ၁၅၊ ယောဟန် ၂ဝး၁၉၊ ၂၆)။ ၂။ တမန်တော်ဝတ္ထုမှ ဗျာဒိတ်ကျမ်းထိတိုင် ဥပုသ်နေ့ကို ဖော်ပြသောအခါ ယုဒလူမျိုးများထံ ဧဝံဂေ လိဝေငှသောနေ့အဖြစ်အသုံးပြုထားကာ၊ တရားဇရပ်တွင် အသုံးပြုထားသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်သည် ( တမန် ၁၃-၁၈)။ ပေါလုက “ယုဒလူတို့ရခြင်းအလိုငှါ ယုဒလူတို့၌ယုဒလူကဲ့သို့ဖြစ်၏” (၁ကော ၉း၂၀) ဟု ဖော်ပြ ထားပါသည်။ ပေါလုသည် တရားဇရပ်တွင် မိတ်သာဟာရဖွဲ့ရန်နှင့် သန့်ရှင်းသူများအားပေးကူညီရန် မသွား ခဲ့ပေ။ သို့သော် ကယ်တင်ခြင်းမရသေးသောသူများကို ကယ်တင်ရန် သွားခဲ့သည်။ ၃။ ပေါလုက “ယခုမှစ၍ တပါးအမျိုးသားများထံငါသွားမည်” (တမန် ၁၈း၆) ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ဥပုသ်နေ့အကြောင်း ကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။ ၄။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲတွင် ဥပုသ်နေ့ကို စောင့်ထိန်းခြင်းအတွက် အကြံပြုမည့်အ စား ထိုနေ့တွင် ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဝေငှရန် တိုက်တွန်းထားပါသည်။ (ကောလောသဲ ၂း၁၆ ထဲတွင် တွေ့ရှိသည့်အတိုင်း အထက်၌ဖော်ပြထားသော အချက် ၃ ခုတို့မပါဝင်ပေ)။

အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော အချက်၄ ခုတို့ကိုကြည့်လျှင် ဓမ္မသစ်ယုံကြည်သူများသည် ဥပုသ်နေ့စောင့် ထိန်းရမည်ဟူသောတာဝန်မရှိပေ။ တနင်္ဂနွေနေ့သည် “ခရစ်ယန်များ၏ဥပုသ်နေ့” ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ် ခြင်းသည်လည်း သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ညီညွတ်မှုမရှိပေ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်တိုင်း ရှင်ပေါလုသည် တပါး အမျိုးသားများထံ သာသနာလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန် အစပြုလာသောအခါ ဥပုသ်နေ့အကြောင်းကို တစ်ကြိမ်တည်းဖော်ပြထားပါသည်။ “ထိုကြောင့်၊ စားသောက်ခြင်းအမှု၊ ပွဲနေ့၊ လဆန်းနေ့၊ ဥပုသ်နေ့တို့ကို စောင့်ခြင်းအမှုတွင် သင်တို့ကို အဘယ်သူမျှမစစ်ကြောမစီရင်စေနှင့်။ ထိုအရာတို့သည် နောက်ဖြစ် လတံ့သောအရာတို့၏အရိပ်ဖြစ်ကြ၏။ ကိုယ်မူကား ခရစ်တော်၏ ကိုယ်ဖြစ်၏” (ကောလောသဲ ၂း၁၆-၁၇)။ ခရစ်တော်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံ၍ “ငါတို့နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောဝိနည်းအထုံးအ ဖွဲ့နှင့်စပ်ဆိုင်သောလက်မှမှတ်ကိုချေ” (ကောလောသဲ ၂း၁၄) သောအခါ သူက ယုဒလူမျိုးများနှင့်စပ်ဆိုင် သော ဥပုဒ်နေ့ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ထိုကဲ့သို့ခံယူချက်များကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲတွင် နေရာအနှံ့အပြား၌တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ “နေ့ရက်တရက်တ ရက်သာ၍ မြတ်သည်ဟူ လူအချို့ထင်တတ်၏။ လူအချို့မထင်။ လူတိုင်းမိမိစိတ်တဘောကျပါစေ။ နေ့ရက် ကိုစောင့်သောသူသည် သခင်ဘုရားကိုထောက်၍စောင့်၏။ နေ့ရက်ကိုမစောင့်သောသူသည်လည်း၊ သခင် ဘုရားကို ထောက်၍မစောင့်ဘဲနေ၏။ စားသောသူသည် သခင်ဘုရားကို ထောက်သောစိတ်နှင့်စား၍ ကျေး ဇူးတော်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံ၏။ မစားသောသူသည်လည်း၊ သခင်ဘုရားကို ထောက်သောစိတ်နှင့်မစားဘဲနေ၍၊ ကျေးဇူးတော်ရှိသည်ဟုဝန်ခံ၏” (ရောမ ၁၄း၅-၆)။ “ယခုမူကား၊ သင်တို့သည် ဘုရားသခင်ကိုသိပြီးမှဟူ၍ မဆို၊ ဘုရားသခင်သည် သင်တို့ကိုသိတော်မူပြီးမှ၊ ချမ်းသာမပေးနိုင်သောတရားနုဘက်သို့ အဘယ် ကြောင့်တဖန်ပြောင်းလဲကြသနည်း။ ထိုလောကီတရား၌ တဖန်ကျွန်ခံခြင်းငှါ၊ အလိုရှိကြပြီတကား။ နှစ်၊ လ၊ နေ့ရက်၊ အချိန်ကာလများကို စောင့်ကြပြီတကား” (ကောလောသဲ ၄း၉-၁၀)။

သို့သော်အချို့သောသူများက Constantine က အေဒီ ၃၂၁ ခုနှစ်တွင် ဥပုသ်နေ့ကို စနေနေ့မှ တနင်္ဂနွေ နေ့သို့ “ပြောင်းလဲ” ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ပြောဆိုကြသည်။ ကနဦးယုံကြည်သူများသည် မည်သည့်နေ့ရက် တွင် ဝတ်ပြုစည်းဝေးကြသနည်း။ ကနဦးယုံကြည်သူများသည် စနေနေ့တွင် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း(သို့) မိတ်သာဟာရဖွဲ့ခြင်းရှိသည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။ သို့သော် သူတို့သည် တနင်္လာနေ့တွင် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ထားကြကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တမန် ၂ဝးရ ထဲတွင် “ခုနစ်ရက်တွင် ပဌမနေ့ရက်၌ မုန့်ဖဲ့ခြင်းငှါစည်းဝေးကြသည်” ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ၁ကော ၁၆း၂ ထဲတွင် ရှင်ပေါလုက ယုံကြည်သူများကို ဤသို့တိုက်တွန်းထားပါသည်။ “ငါရောက်လာသော အခါ လှူဒါန်း၍ စုထားစရာမရှိစေခြင်းငှါ၊ ခုနစ်ရက်တွင် ပဌမနေ့ရက်၌ အသီးအသီးကောင်းစားသည့်အ တိုင်း၊ မိမိတို့ဥစ္စာတဘို့ကို ထိုတ်၍စုထားကြလော့။” ၂ကော ၉း၁၂ ထဲတွင် အလှူတော်ငွေများကို “ဝတ် ပြုကိုးကွယ်ခြင်း” ကောက်ခံထားသည်ဟု ပေါလုကဖော်ပြထားသောကြောင့် ထိုကောက်ခံထားသောအလှူ ငွေများသည် တနင်္ဂနွေနေ့ ယုံကြည်သူများစုရုံးသောအခါ ကောက်ခံကြောင်းကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သမိုင်း အရ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများသည် တနင်္ဂနွေနေ့၊ စနေနေ့မဟုတ် တွင် စည်းဝေးဝတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ၄င်း သည် တစ်ရာစုကတည်းက အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ဥပုသ်နေ့သည် ယုံကြည်သူများအတွက်မဟုတ်၊ ဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပုသ်နေ့သည် စနေနေ့ဖြစ်သည်။ တနင်္ဂနွေနေ့မဟုတ်ပေ။ ပြောင်းလဲမှုမရှိပေ။ သို့သော် ဥပုသ်စောင့်ထိန်းခြင်းသည် ဓမ္မဟောင်းဥပဒေဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်များသည် ဥပဒေချုပ်နှောင်ခြင်းမှ လွှတ် မြောက်ခဲ့ပါသည် (ဂလာ ၄း၁-၂၆၊ ရောမ ၆း၁၄)။ ခရစ်ယာန်များ ဥပုသ်နေ့-စနေနေ့ (သို့) တနင်္ဂနွေနေ့ ကို စောင့်ထိန်းရန် စေခိုင်းခြင်းမရှိပေ။ ရက်သတ္တပတ်၏ပထမနေ့ရက်၊ ဘုရားသခင်၏နေ့ (ဗျာဒိတ် ၁း၁၀) သည် သေခြင်းမှထမြောက်သောခရစ်တော်နှင့်အတူ အသစ်သောဖန်ဆင်းခြင်းခံသော သူများက ပွဲလမ်း သဘက်ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် မောရှေ၏ပညတ်တော်ဖြစ်သော ဥပုသ်စောင့်ခြင်းကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးရန် တာဝန်မရှိပေ။ သို့သော် ကျွနု်ပ်တို့သည် သေခြင်းမှထမြောက်သောခရစ်တော်ကို အစေခံခြင်း ခြင်းသူ့နောက်သို့လိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းက ဘုရားသ ခင်အစေကိုခံမည်လော (သို့) ဥပုသ်နေ့ကို စောင့်ထိန်းခြင်းဖြစ်သောအနားယူရမည်လောဟူ၍ရွေးချယ်နိုင် သည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ “နေ့ရက်တရက်ထက်တရက်သာ၍မြတ်သည်ဟု လူအချို့ထင်တတ်၏။ လူအချို့မထင်။ လူတိုင်းမိမိစိတ်သဘောကျပါစေ” (ရောမ ၁၄း၅) ကျွနု်ပ်တို့သည် စနေနေ့(သို့) တနင်္ဂနွေ နေ့များ၌သာ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ရန်အတွက်မဟုတ်ဘဲ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုးကွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။

Englishထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ

ဥပုဒ်နေ့သည် စနေနေ့ဖြစ်သလား။ (သို့) တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်သလား။ ခရစ်ယာန် များသည် ဥပုဒ်နေ့ကို စောင့်ထိန်းရန်လိုသေးသလား။
© Copyright Got Questions Ministries