ခရစ္ယာန္မ်ား ဗတၱိဇံခံယူျခင္း၏ အေရးပါမႈသည္ အဘယ္နည္း။


ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္မ်ား ဗတၱိဇံခံယူျခင္း၏ အေရးပါမႈသည္ အဘယ္နည္း။

အေျဖ:
သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ၊ ခရစ္ယာန္မ်ား ဗတၱိဇံခံယူျခင္းသည္ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ အတြင္း ႏွလံုးသားထဲ၌ ရွိေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကို ျပင္ပန္းသ႑ာန္အားျဖင့္ သက္ေသထူထင္ရွားေစ ျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားဗတၱိဇံခံယူျခင္းသည္ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးက ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူေသ ေၾကာင္း၊ အတူသၿဂႋဳဟ္ျခင္းခံေၾကာင္း ႏွင့္ အတူရွင္ျပန္ထေျမာက္ေၾကာင္းကို သက္ေသထူျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာက “ေယ႐ႈခရစ္၌ ဗတၱိဇံကိုခံေသာသူရွိသမွ်တုိ႕သည္ အေသခံေတာ္မူျခင္း၌ ဗတၱိဇံကိုခံၾကသည္ဟု သင္တုိ႕မသိသေလာ။ ထိုေၾကာင့္အေသခံေတာ္မူျခင္း၌ ဗတၱိဇံမဂၤလာခံ ေသာအားျဖင့္၊ ထုိသခင္ႏွင့္အတူ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကို ခံရၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္၏ ဘုန္းတန္ခိုးအားျဖင့္၊ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေတာ္မူသည့္နည္းတူ၊ ငါတုိ႕သည္လည္း အသစ္ေသာအသက္၌ က်င္လည္ရၾကသတည္း” (ေရာမ၊ ၆း၃-၄) ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားဗတၱိဇံခံယူျခင္း၌ ေရထဲသို႕ႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူသၿဂႋဳဟ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစပါသည္။ ေရေပၚသို႕ျပန္ထျခင္းသည္လည္း သခင္ေယ႐ႈ၏ထေျမာက္ျခင္းကို ပံုေဖာ္ျပ သသည္။

ခရစ္မ်ားဗတၱိဇံခံယူျခင္းတြင္ ဗတၱိဇံခံယူမည့္သူက ဤအခ်က္ႏွစ္ခုတုိ႕ႏွင့္ျပည့္စံုရေပမည္။ ၁။ ထိုသူသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိအသက္ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံရ မည္။ ၂။ ဗတၱိဇံမဂၤလာခံယူျခင္း၏ အေရးပါမႈကိုလည္းနားလည္ရေပမည္။ လူတစ္ဦးသည္ သခင္ေယ႐ႈကို မိမိကယ္တင္ပုိင္ရွင္ အျဖစ္လက္ခံလွ်င္၎၊ ဗတၱဇံမဂၤလာခံယူျခင္းသည္ ပရိတ္သတ္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း သက္ေသထူ၍ နာခံျခင္းအားျဖင့္ ေျခတစ္လွမ္းေရွ႕တုိးျခင္းျဖစ္သည္ ဟုသိရွိလွ်င္၎၊ ထုိအရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာခရစ္ယာန္ တစ္ဦးသည္ ဗတၱိဇံမဂၤလာကို အခံဘဲမေနႏုိင္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ၊ ခရစ္ယာန္မ်ား ဗတၱိဇံခံယူျခင္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္း၏ေျခတစ္လွမ္းတက္ျခင္း၊ လူအမ်ားေရွ႕တြင္ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္ဆက္ကပ္မႈရွိေၾကာင္းကို ေႂကြးေၾကာ္ျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္၏အေသခံျခင္း၊ သၿဂႋဳဟ္ျခင္း ႏွင့္ ထေျမာက္ျခင္းတုိ႕ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရႏွစ္ျခင္းမဂၤလာခံယူျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ခရစ္ယာန္မ်ား ဗတၱိဇံခံယူျခင္း၏ အေရးပါမႈသည္ အဘယ္နည္း။