ဘုရားေက်ာင္းသုိ႕တက္ေရာက္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္း။


ေမးခြန္း: ဘုရားေက်ာင္းသုိ႕တက္ေရာက္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္း။

အေျဖ:
။ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားေက်ာင္းသို႕တက္ေရာက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းသမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါ သည္။သုိ႕မွသာ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ အျခားယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကယ္၍ ၀ိညာဥ္ေရးရာ တုိးတက္ရန္အတြက္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုလည္းနာယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ (တမန္ ၂း၄၂၊ ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၅)။ ဘုရားသခင္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ေသာေနရာ(၁ေယာ ၄း၁၂)၊ ခြန္အားေပးေသာေနရာ (ေဟၿဗဲ ၃း၁၃)၊ “လႈံ႕ေဆာ္” ေပးေသာေနရာ (ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၄)၊ အေစခံေသာေနရာ( ဂလာတိ ၅း၁၃)၊ လမ္း ျပေသာေနရာ (ေရာမ ၁၅း၁၄)၊ အ႐ိုအေသျပဳေသာေနရာ (ေရာမ ၁၂း၁၀) ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း သနားၾကင္နာ ဂ႐ုဏာတက္ေရာက္ေသာေနရာ (ဧဖက္ ၄း၃၂)ျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦးသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံေသာအခါ သူ/သူမသည္ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ရွိေသာအဂၤါတစ္ခုျဖစ္သည္ (၁ေကာ ၁၂း၂၇)။ အသင္းေတာ္ခႏၶာကိုယ္တစ္ခု လံုးသည္ သင့္ေလွ်ာ္စြာလႈပ္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ “ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပိုင္း”မ်ားသည္လည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ရ မည္ျဖစ္သည္(၁ေကာ ၁၂း၁၄-၂၀)။ ထိုနည္းတူ၊ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးသည္ အျခားေသာယံုၾကည္သူမ်ား၏ကူ ညီေဖးမျခင္းႏွင့္ ခြန္အားေပးတုိင္တြန္းျခင္းမရွိလွ်င္ ထိုသူသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ရင့္က်က္မႈရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ ေပ (၁ေကာ ၁၂း၂၁-၂၆)။ ထိုေၾကာင့္၊ ဘုရားေက်ာင္းတက္ေရာက္ျခင္း၊ ပါ၀င္ျခင္း၊ မိတ္သာဟာရဖြဲ႕ျခင္း စသည္ တုိ႕သည္ ယံုၾကည္သူတစ္ဦး၏အသက္တာတြင္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည္။ အပတ္တုိင္းပံုမွန္ဘုရား ေက်ာင္းသို႕သြားရမည္ ဟု “ေတာင္းဆုိခ်က္” မရွိေပ။ သို႕ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ပိုင္ဆုိင္ေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကိုကုိးကြယ္ရန္၊ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရရွိရန္၊ ႏွင့္ အျခားေသာယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ မိတ္သဟာ ရဖြဲ႕ရန္ ဆႏၵရွိရမည္ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ဘုရားေက်ာင္းသုိ႕တက္ေရာက္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္း။