ခရစ္ယာန္မ်ားသံုးေဆာင္ေသာ ပြဲေတာ္မဂၤလာသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးၾကီး သနည္း။


ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္မ်ားသံုးေဆာင္ေသာ ပြဲေတာ္မဂၤလာသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးၾကီး သနည္း။

အေျဖ:
ပြဲေတာ္မဂၤလာအေၾကာင္းကို ေလ့လာျခင္းသည္ စိတ္၀ိညာဥ္ကို ႏႈိးဆြ၊ ႏိုးထေစေသာလုပ္ေဆာင္ မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ပြဲေတာ္မဂၤထဲတြင္ အလြန္နက္႐ႈိင္းေသာ အဓိပၸါယ္ပါ၀င္သည္။ ထုိေန႕သည္ သခင္ေယ႐ႈအေသခံေတာ္မမူမွီ ပသခါပြဲေတာ္ေန႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာပဲြေတာ္ႀကီးျဖစ္ သည္။ ထိုေန႕သည္ အသစ္ေသာပဋိညာဥ္တရားႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ ပဲြေန႕ျဖစ္သည္ဟု သခင္ေယ႐ႈက ေဖာ္ျပ ထားေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ယေန႕တုိင္ေအာင္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေန႕တြင္ ခရစ္ယာန္ မ်ား၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ ထိုေန႕ရက္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သခင္ေယ႐ႈ၏ အေသခံျခင္း၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ဘုန္းေတာ္ျဖင့္သူျပန္လာမည့္ေန႕ရက္ကာလ ကို ေစာင့္ဆုိင္းျခင္းအျဖစ္သတိရေစသည္။

ပသခါပြဲေတာ္ၾကီးသည္ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ႏွစ္တုိင္းက်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အလြန္ျမင့္ျမတ္သည့္ ဘာသာ ေရးပဲြလမ္းသဘင္ႀကီးျဖစ္သည္။ ထိုေန႕သည္ ဧဂ်စ္လူမ်ိဳးမ်ား၏သားဦးမ်ားေသဆံုးသြားခဲ့ေသာအခ်ိန္တြင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သူတုိ႕၏တံခါးတုိင္မ်ားေပၚတြင္ သိုးသူငယ္အေသြးေတာ္သုတ္လိမ္းထားသျဖင့္ သူတုိ႕သည္ ေသျခင္းမွလႊတ္ေျမာက္သြားခဲ့ေသာေန႕ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ က်င္းပေသာပြဲျဖစ္သည္။ သိုးသ ငယ္သည္ အေျခာက္ကင္၍ တေဆးမပါေသာမုန္႕ျဖင့္ စားခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားသခင္က ထုိပြဲေတာ္ႀကီးကို ေနာင္လာလတ့ံေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားက ဆက္လက္က်င္းပလိမ့္မည္ဟု မိန္႕ဆိုထားပါသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္ မွန္မ်ားကို ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၁၂ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေနာက္ဆံုးေသာညစာစားပြဲတြင္၊ ပသာခါပြဲေတာ္ႀကီးက်င္းပသည့္အခ်ိန္တြင္ သခင္ေယ႐ႈက မုန္႕ကိုယူ၍ ဘုရားသခင္ထံေက်းဖူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းခဲ့သည္။ သူက မုန္႕ကို ဖဲ့၍ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားအားေပးခဲ့သည္။ သူက “ထိုအခါမုန္႕ကိုယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ မုန္႕ကိုဖဲ့၍၊ ဤမုန္႕ကားသင္တုိ႕အဖို႕အလိုငွါ စြန္႕ေသာငါ၏ကိုယ္ျဖစ္၏။ ငါ႕ကိုေအာက္ေမ့ဘို႕ရာ ဤသို႕ျပဳၾကေလာ့ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏။ ထိုနည္းတူညစာ စားၿပီးမွ ခြက္ကိုလည္းယူ၍၊ ဤခြက္ကားသင္တုိ႕အဘို႕အလုိငွါ သြန္းေလာင္းေသာငါ၏အေသြး၌တည္ေသာ ပဋိညာဥ္တရားသစ္ျဖစ္၏” (လုကာ ၂၂း၁၉-၂၁) ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုပြဲေတာ္ႀကီးကို ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း အားျဖင့္ ဆံုးသတ္ခဲ့ၾကသည္ (မႆဲ ၂၆း၃၀)။ ထိုေနာက္သူတုိ႕သည္ သံလြင္ေတာင္ေပၚသို႕ တက္သြားခဲ့ ၾကသည္။ ႀကိဳတင္ေျပာၾကားခ်က္အရ ထိုေတာင္ေပၚတြင္ ယုဒရွာကာ႐ုတ္က သခင္ေယ႐ႈကို သစၥာေဖာက္ ေရာင္းခဲ့သည္။ ေနာက္တေန႕သည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ကားတုိင္တင္သတ္ေသာေန႕ျဖစ္သည္။

ပြဲေတာ္မဂၤလာကို သတင္းေကာင္းစာေစာင္မ်ားထဲတြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္ (မႆဲ ၂၆း၂၆-၂၉၊ မာကု ၁၄း၁၇-၂၅၊ လုကာ ၂၂း၇-၂၂ ႏွင့္ ေယာဟန္ ၁၃း၂၁-၃၀)။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ပဲြေတာ္မဂၤလာအ ေၾကာင္းကို ၁ေကာ ၁၁း၂၃-၂၉ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သတင္းေကာင္းထဲတြင္ မေတြ႕ရေသာ အေၾကာင္းအရာအားျဖင့္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ “ထိုေၾကာင့္သခင္ဘုရား၏မုန္႕ႏွင့္ခြက္ကို မထိုက္မတန္ဘဲ စားေသာက္ေသာသူမည္သည္ကား၊ သခင္ဘုရား၏ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ အေသြးေတာ္ကို ျပစ္မွားရာေရာက္၏။ သို႕ျဖစ္၍လူတုိင္းကိုယ္ကိုကုိယ္စစ္ေၾကာၿပီးမွ မုန္႕ကိုယူေစ။ ထိုနည္းတူ ခြက္ကိုလည္း ေသာက္ေစ။ အေၾကာင္းမူကား၊ မထိုက္မတန္ဘဲေသာက္ေသာသူသည္ သခင္ဘုရား၏ကိုယ္ေတာ္ကို ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္၊ မိမိအေပၚသို႕ မျပစ္ေရာက္ေစျခင္းငွါ စားေသာက္ေသာသူျဖစ္၏” (၁ေကာ ၁၁း၂၇-၂၉)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ “မထိုက္တန္ေသာအျပဳအမႈျဖင့္” မုန္႕ႏွင့္ခြက္သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ မည္သို႕ ေသာအရာျဖစ္ သနည္းဟုေမးျမန္းႏုိင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ သခင္ေယ႐ႈေပးအပ္ခဲ့ ေသာ တန္ဖိုးျဖတ္၍မရေသာအဖိုးအခကို ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းအားျဖင့္ မုန္႕ႏွင့္ခြက္တုိ႕၏စစ္မွန္ေသာအဓိပၸါယ္ကို မသိဘဲသံုးေဆာင္ျခင္းကို ဆုိလုိႏုိင္သည္။ သို႕မဟုတ္၊ အဓိပၸါယ္မရွိေသာ ပဲြေတာ္ႀကီးက်င္းပရာေရာက္သြား ႏုိင္သည္။ သို႕မဟုတ္ ပြဲေတာ္မဂၤလာကို အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းမရွိဘဲ သံုးေဆာင္ျခင္းသို႕ေရာက္သြားႏုိင္သည္။ ေပါလုေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မုန္႕ႏွင့္ ခြက္ကို မသံုးေဆာင္မွီ မိမိကုိယ္ကိုယ္ ဆန္းစစ္ရ မည္ျဖစ္သည္။

သတင္းေကာင္းစာေစာင္မ်ားထဲတြင္မပါ၀င္ေသာအျခားေသာ ရွင္ေပါလုေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုသည္ “အေၾကာင္း မူကား၊ သင္တုိ႕သည္ ထိုမုန္႕ကိုစား၍ ထိုခြက္ကိုေသာက္ေသာအခါခါ၊ သခင္ဘုရားအေသခံေတာ္မူျခင္းကို ႂကြလာေတာ္မမူမွီတုိင္ေအာင္ျပၾက၏။ ထိုေၾကာင့္သခင္ဘုရား၏ခြက္ကို မထိုက္တန္ဘဲ စားေသာက္ေသာ သူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အေသြးေတာ္ကို ျပစ္မွားရာေရာက္၏။ သို႕ျဖစ္၍လူတုိင္း ကိုယ္ကိုကိုယ္စစ္ေၾကာၿပီးမွ၊ မုန္႕ကိုယူေစ။ ထိုနည္းတူခြက္ကိုလည္းေသာက္ေစ။ အေၾကာင္းမူကား၊ မထိုက္ မတန္ဘဲစားေသာက္ေသာသူသည္ သခင္ဘုရား၏ကိုယ္ေတာ္ကိုပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္၊ မိမိအေပၚ သုိ႕အျပစ္ေရာက္ေစျခင္းငွါ စားေသာက္ေသာသူျဖစ္၏” (၁ေကာ ၁၁း၂၇-၂၉)။ ပြဲေတာ္မဂၤလာသံုးေဆာင္ ျခင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈတဖန္ျပန္လာေသာအခ်ိန္တြင္ အဆံုးသတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ား ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈပံုေဆာင္ေဖာ္ျပထားေသာ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္အေသြးေတာ္တုိ႕သည္ သူအေသခံျခင္း၏ အမွတ္တရျဖစ္သည္ ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သိရွိႏုိင္ပါသည္။ ၄င္း အမွတ္တရသည္ ေရႊ ၊ေငြ ေက်ာက္ျမတ္ရတနာမ ဟုတ္ေပ။ သို႕ေသာ္ မုန္႕ႏွင့္စပ်စ္ရည္ျဖစ္သည္။

သခင္ေယ႐ႈက မုန္႕သည္ သူ၏ခ်ိဳးဖဲ့ေသာခႏၶာကိုယ္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ခ်ိဳးဖဲ့ေသာအ႐ိုးမရွိ ေပ။ သုို႕ေသာ္သူ၏ခႏၶာကုိယ္နာက်င္စြာျဖင့္႐ိုက္နက္ထိုးႀကိဳက္ျခင္းခံစားရျခင္းသည္ အသိအမွတ္ျပဳဖြယ္ ေကာင္းေပသည္ (ဆာလံ ၂၂း၁၂-၁၇၊ ေဟရွာယ ၅၃း၄-၇)။ စပ်စ္ရည္သည္္ သူမၾကာမွီေသေသာအခါ သြန္းေလာင္းမည့္အေသြးေတာ္ျဖစ္သည္ဟု သခင္ေယ႐ႈက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သူ၊ ဘုရားသခင္၏သား ေတာ္စစ္သည္ သမၼေဟာင္းထဲတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ကယ္တင္ရွင္ႂကြလာမည့္ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားျပည့္စံု ရန္အတြက္ ဤေလာကသို႕ႂကြလာျခင္းျဖစ္သည္ (ကမၻာ ၃း၁၅၊ ဆာလံ ၂၂၊ ေဟရွာယ ၅၃)။ ေယ႐ႈက “ငါ ကိုေအာက္ေမ့ဘုိ႕ရန္ ထိုသို႕ျပဳၾကေလာ့” ဟုေဖာ္ျပေသာအခါ သူက ထုိပဲြေတာ္ႀကီးသည္ အနာဂတ္ကာလ တြင္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းက ပသာခါပြဲ၊ သိုးသငယ္၏အေသခံျခင္း ႏွင့္ေလာကီသားမ်ား၏အျပစ္မ်ားကို ယူေဆာင္သြားရန္ႂကြလာမည့္ဘုရားသခင္၏သိုးသူငယ္ေတာ္၊ သည္ ပြဲေတာ္မဂၤလာအားျဖင့္ျပည့္စံုခဲ့သည္ (၁ေကာ ၅း၇)။ ပသာခါပြဲသိုးသငယ္ေတာ္ (၁ေကာ ၅း၇)၊ ခရစ္ေတာ္ သည္ ကားတုိင္ေတာ္ေပၚတြင္ အေသခံေသာအခါ (ေဟၿဗဲ ၈း၈-၁၃) သူသည္ ပဋိညာဥ္ေဟာင္းကို ပဋိညာဥ္အသစ္ျဖင့္ အစားထုိးခဲ့သည္။ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းစနစ္သည္ ေနာက္ထပ္မလုိအပ္ေတာ့ေပ (ေဟၿဗဲ ၉း ၂၅-၂၈)။ ပြဲေတာ္မဂၤလာသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ သခင္ေယ႐ႈ၏အေသခံျခင္းကို သတိရေအာက္ေမ့ျခင္းႏွင့္ သူ၏အေသခံျခင္းအား ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္ရရွိေသာ ေက်းဇူးေတာ္အတြက္ ပဲြက်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ခရစ္ယာန္မ်ားသံုးေဆာင္ေသာ ပြဲေတာ္မဂၤလာသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးၾကီး သနည္း။