အသင္းေတာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။


ေမးခြန္း: အသင္းေတာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။

အေျဖ:
တမန္ေတာ္၀တၳဳ ၂း၄၂သည္ အသင္းေတာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ေဖာ္ျပေပးထားေသာက်မ္းပိုဒ္ျဖစ္ သည္ ဟုယူဆႏုိင္သည္။ “ထုိသူမ်ားသည္ တမန္ေတာ္မ်ား၏ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးကိုခံျခင္း၊ အေပါင္းအသင္း ဖြဲ႕ျခင္း၊ မုန္႕ကိုဖဲ့ျခင္း၊ ပဌနာျပဳျခင္းတုိ႕ကို အျမဲေဆာင္ရြက္၍ ေနၾက၏။” ဤက်မ္းပုိဒ္အရ အသင္းေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈ/ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္- ၁။ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ကိုက္ညီေသာသြန္သင္ျခင္း၊ ၂။ ယံုၾကည္သူမ်ားစု႐ံုး ၍ဘုရားသခင္ကို ကုိးကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ေနရာျပင္ဆင္ေပးထားျခင္း ၃။ ပြဲေတာ္မဂၤလာကိုသံုးေဆာင္ျခင္း ၄။ ဆုေတာင္းျခင္း စသည္ တုိ႕ျဖစ္ႏုိင္သည္။

အသင္းေတာ္က သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ညီၫြတ္ေသာယူဆခ်က္မ်ားသြန္သင္ရမည္။ သို႕မွသာ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ယံုၾကည္ျခင္း၌ အျမစ္တြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဧဖက္ ၄း၁၄ထဲတြင္ “ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတပါးတုိ႕သည္ လူပရိယာယ္ႏွင့္အျပစ္သို႕ ေသြးေဆာင္ျခင္းငွါလွည့္ျဖားေျပာဆုိသျဖင့္၊ ငါတုိ႕သည္ ေနာက္တဖန္ခပ္သိမ္း ေသာၾသ၀ါဒေလတုိက္၍ ဖ႐ိုဖရဲလြင့္သြားေသာသူငယ္မျဖစ္ေစႏွင့္” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။အသင္းေတာ္ဟူ သည္ မိတ္သာဟာရဖြဲ႕ရေသာေနရာျဖစ္သည္။ ထိုေနရာသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခ်စ္ခင္သစၥာရွိ၍ အခ်င္းခ်င္းအ႐ိုအေသေပးေသာေနရာ(ေရာမ ၁၂း၁၀)၊ ဆံုးမသြန္သင္ေသာေနရာ (ေရာမ ၁၅း၁၄) အခ်င္းခ်င္း အေပၚဂ႐ုဏာထား၍ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးေသာေနရာ (ဧဖက္ ၄း၃၂)၊ အခ်င္းခ်င္း ခြန္အား ေပးေနရာ (၁သက္ ၅း၁၁)၊ အထူးသျဖင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထားရွိေသာေနရာ (၁ေယာ ၃း၁၁)ျဖစ္သည္။

အသင္းေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားအတူတကြပဲြေတာ္မဂၤလာကိုသံုးေဆာင္ေသာေနရာခရစ္ေတာ္ အေသ ခံျခင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္ုတုိ႕ကိုယ္စားအေသြးေတာ္သြန္းေလာင္းျခင္းကို သတိရေအာက္ေမ့ေသာေနရာျဖစ္သည္ (၁ေကာ ၁၁း၂၃-၂၆)။ “မုန္႕ခ်ိဳးဖဲ့ျခင္း” ခံယူခ်က္သည္ (တမန္ ၂း၄၂) ညေနစာအတူတကြသံုးေဆာင္ျခင္း သေဘာကိုေဆာင္ပါသည္။ ၄င္းသည္ အသင္းေတာ္မိတ္သာဟာရဖြဲ႕ျခင္းအတြက္ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္၀တၳဳ ၂း၄၂အရ အသင္းေတာ္၏ေနာက္ဆံုးရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္သည္ ဆုေတာင္းျခင္းဦးစားေပးေသာေနရာ၊ ဆုေတာင္းျခင္းသြန္သင္ေသာေနရာ၊ လက္ေတြ႕ က်က်ဆုေတာင္းေသာေနရာျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဖိလိပၸိ ၄း၆-၇ ထဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ဤသို႕ခြန္အားေပး ထးပါသည္။ “အဘယ္အမႈကိုမွ်စိုးရိမ္းျခင္းမရွိဘဲ အရာရာ၌ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္တကြ ဆုေတာင္း ပဌနာျပဳေသာအားျဖင့္၊ သင္တုိ႕ေတာင္းပန္လုိေသာအရာမ်ားတုိ႕ကို ဘုရားသခင္အားၾကားေလွ်ာက္ၾက ေလာ့။ ထိုသုိ႕ျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ်ႀကံ၍မမွီႏုိင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ သင္တုိ႕၏စိတ္ႏွလံုးတုိ႕ကို ေစာင့္မလိမ့္မည္။”

အသင္းေတာ္အတြက္ အျခားေသာမဟာေစခုိင္းခ်က္တစ္ခုသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းေႂကြးေၾကာ္ျခင္းျဖစ္သည္ (မႆဲ ၂၈း၁၈-၂၀)။ အသင္းေတာ္သည္ ကယ္ တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကို ႏႈတ္ႏွင့္အျပဳအမူအားျဖင့္ သစၥာရွိစြာ ေ၀ငွသက္ေသခံရမည္ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္သည္ “အသင္းထြန္းေတာက္ေသာအိမ္”ျဖစ္ရေပမည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏သခင္ ႏွင့္ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းျပရမည္ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္သည္ သတင္းေကာင္းေ၀ငွေသာေနရာ ႏွင့္ ၄င္း၏အသင္း၀င္သူမ်ားကိုလည္း ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းေႂကြးေၾကာ္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ေနရာ (၁ေပ ၃း၁၅)ျဖစ္သည္။

အသင္းေတာ္၏ေနာက္ဆံုးေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ယာကုပ္ ၁း၂၇ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင့္ေရွ႕၌ စင္ၾကယ္သန္႕ရွင္းေသာသီလဟူမူကား၊ မိဘမရွိေသာသူငယ္တုိ႕ႏွင့္မုတ္ ဆိုးမတုိ႕သည္ ဆင္းရဲခံရေသာအခါ၊ သူတုိ႕ကို ၾကည့္႐ႈျပဳစုျခင္း၊ ကိုယ္တုိင္လည္းေလာကီအညစ္အေၾကးႏွင့္ ကင္းစင္အံ့ေသာငွါ ေစာင္းေရွာက္ျခင္းေပတည္း။” အသင္းေတာ္သည္ မရွိဆင္းရဲသားမ်ားကို ကူညီေဖးမ ေသာအသင္းေတာ္ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္သည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာလုိအပ္ေသာသူမ်ားကို ကယ္တင္ျခင္းအ ေၾကာင္းေဟာျခင္းအတြက္သာမဟုတ္ဘဲ သူတုိ႕၏ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာလူအပ္ခ်က္မ်ား (အစားအစာ၊ အ၀တ္အစားႏွင့္ လႊမ္းၿခံဳစရာမ်ား)ကို ျဖည့္ဆည္းေပးထားေသာေနရာျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ထဲတြင္ရွိေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ အျပစ္တရားႏွင့္ ေလာကီညစ္ညမ္းျခင္းမွလႊတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္ အသင္းေတာ္က စီမံေပး ရမည္ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္သည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ညီၫြတ္ေသာသြန္သင္ျခင္းႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားမိတ္ သာဟာရဖြဲ႕ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးေသာေနရာျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္၊ အသင္းေတာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။ ရွင္ေပါလုက ေကာရိ ႏၱဳၾသ၀ါဒ စာထဲတြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ နမူနာပံုစံကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ အသင္းေတာ္ သည္ ဤေလာကတြင္ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္မ်ား၊ ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ေျခေထာက္ေတာ္- ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာ ကိုယ္ (၁ေကာ ၁၂း၁၂-၁၇)ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာကတြင္ လူတစ္ဦးအျဖစ္အသက္ရွင္ေသး လွ်င္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ား ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္သည္ “ခရစ္ယာန္”၊ “ခရစ္ေတာ္ႏွင့္တူေသာသူမ်ား”၊ “ခရစ္ေတာ္ေနာက္လုိက္ေသာသူမ်ား” ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
အသင္းေတာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။