settings icon
share icon
မေးခွန်း

ကျွနု်ပ်သည် အဘယ်ကြောင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းကို ယုံကြည်ရမည်နည်း။

အဖြေ


အဘိဓါန်ကျမ်းတစ်ခုတွင် “ဘာသာရေး” စကားလုံးကို “ဘုရားသခင်(သို့) အခြားသောဘုရားများ ကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်း၊ အများအားဖြင့် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၌ ဦးဆောင်လမ်းပြခြင်း၊ ယုံကြည်မှု၊ ကိုးကွယ်ခြင်း တစ်ခုခုစနစ်၊ စသည်တို့ကို ဆိုလိုသည်။ အကျင့်စာရိတ္တများကိုလည်းဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်သည်” ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ၊ သမ္မာကျမ်းစာက ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းအကြောင်း ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ သို့သော် “ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း” ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များ ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် အားရနှစ်သက်မြတ်နိုးခြင်းမရှိနိုင်ပေ။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး ၁၁ ထဲတွင် ဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာသည် ပထမဦးဆုံးသော ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ နေဧ၏ဆွေစဉ်မျိုးဆက်များသည် ဤလောကတခွင်လုံးတွင် ဘုရားသခင်၏အမိန့်တော်ကို ပြီးပြည့်စုံစေမည့်အစား သူတို့သည် မိမိကိုယ်ကိုယ် ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်ကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့က သူတို့၏စည်းလုံးခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့်အတူဆက်နွယ်ခြင်းထက်ပို ၍အရေးကြီးသည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏စကားများကို ရှုပ်ထွေးစေ၍ သူတို့၏ အဖွဲ့အစည်းကိုလည်း ဖြိုခွဲခဲ့ပါသည်။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး ၆ ထဲတွင် ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် ဘုရားသခင်သည် ဘာသာရေး တစ်ခုကို “ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်” ပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က ပညတ်တော်ဆယ်ပါး၊ တဲတော်တွင်ပြုလုပ်ရ မည့်ဥပဒေများ၊ နှင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်း စသောနည်းစနစ်များကို တည်ထောင်ပေးခဲ့ကာ ဣသရေလလူမျိုးများ က လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို လေ့လာလျှင် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းသည် ကယ်တင် ရှင်မေရှာယကို လိုအပ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ပေးလိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု တွေ့ရှိနိုင်ပါသည် (ဂလာ ၃၊ ရောမ ၇)။ သို့သော်၊ လူအများစုက ၄င်းကို မသိခဲ့ကြပေ။ ထိုကြောင့်သူတို့က ဘုရားသခင်ထက် ဘာသာရေးထုံးတမ်း စဉ်လာကျင့်သုံးမှုစနစ်ကို ကိုးကွယ်ကြသည်။

ဣသရေလလူမျိုးများ သမိုင်းတလျှောက်တွင် ဣသရေလလူမျိုးများတိုက်ခိုက်အောင်မြင်သောသူများထဲ တွင် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများလည်းပါဝင်သည်။ သာဓကအားဖြင့်၊ ဗာလဘုရားကိုးကွယ်သောသူများ (တရားသူကြီး ၆၊ ၃ဓမ္မ၊ ၁၈)၊ ဒါဂုန်ဘုရားကိုးကွယ်သောသူများ (၁ဓမ္မ ၅) နှင့် မောလုပ်ဘုရားကိုကွယ်သော သူများ ( ၄ဓမ္မ ၂၃း၁၀)ပါဝင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ထိုဘာသာတရားနောက်လိုက်သောသူများကို ဖျက် စီးခဲ့ကာ သူ၏အာဏာနှင့် သူသည် အရာခပ်သိမ်းကို တတ်စွမ်းနိုင်သူဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားစွာပြသခဲ့သည်။

သတင်းကောင်းစာစောင်များထဲတွင် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ခေတ်ကာ၌ ဖါရိရှဲများနှင့်ဇက္ဒုကဲများသည် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းကို ကိုးစားပြုကြောင်း သရုပ်ဆောင်ဖေါ်ပြထားပါသည်။ သခင်ယေရှုက သူတို့သည် မှားယွင်းသောသွန်သင်သူများဖြစ်ကြောင်းနှင့် လျှို့ဝှက်သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်သောသူ များဖြစ်ကြောင်း ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့သည်။ ရှင်ပေါလုစာစောင်များတွင် လုပ်ဆောင်ရန်နှင့်ကျင်းပပြုလုပ်ရန် ဟူ သောအချက်အလက်များပါဝင်သော သတင်းကောင်းအဖွဲ့အစည်းရှိသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့က ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများသည် “ခရစ်ယာန်ဘာသာအပြင်” ဘာသာရေးများကို ယုံကြည်ရမည်ဟု အတင်း အဓမ္မသွေးဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ဂလာတိသြဝါဒစာနှင့် ကောလောသဲသြဝါဒစာထဲတွင် ဘာသာရေးနှင့်ပတ် သက်၍ သတိပေးချက်များကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲတွင် ဖွဲ့စည်းထားသောဘာသာကို အန္တီခရစ်က တည်ထောင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ သူက ဘာသာကြီးတစ်ခုဖြစ်လာရန် ဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။

မည်မျှပင်ဖြစ်စေကာမူ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောအရာများလုပ်ဆောင်ကြသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် သမ္မကျမး်စာက ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော်နှင့်ညီညွတ်သောယုံကြည်သူအဖွဲ့အစည်းများသည် ဆိုး သည်ဟု မပြောခဲ့ပေ။ ဘုရားသခင်သည် ယုံကြည်သူအဖွဲ့အစည်းများကို “အသင်းတော်” အဖြစ် ခေါ်ထား ပါသည်။ တမန်တော်ဝတ္ထုနှင့် ပို့စာများထဲတွင် အသင်းတော်သည် ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမှီခိုအား ထားခြင်းရှိရမည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းသည် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ကာကွယ်ခြင်း၊ သွန်သင်ပေးခြင်းနှင့် သက်သေခံဝေမျှခြင်း (တမန် ၂း၄၁-၄၇) ရှိရမည်။ အသင်းတော်ကိစ္စတွင် အသင်းတော်ကို “တယောက်နှင့်တယောက်ဆက်နွယ်မှုရှိသော အဖွဲ့အစည်း” ဟုခေါ်တွင် ပိုကောင်းပေ သည်။

ဘာသာတရားသည် ဘုရားသခင်နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိရန်အတွက် လူတွေကြိုးပမ်းဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ် သည်။ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှုအားဖြင့် ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်တို့အတွက် ကောင်းသောအမှု ကိုပြုခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို ကျွနု်ပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းမဟောနိုင်ပေ။ (ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်တို့ကို ကယ်တင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်- ရောမ ၅း၈)။ မာန်မာနထောင်လွှားစရာအ ကြောင်းလည်းမရှိပေ။ (ကျွနု်ပ်တို့လက်ခံရရှိသောအရာအားလုံးသည် ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဖြစ်သည် ဧဖက် ၂း၈-၉)။ ခေါင်းဆောင်မှုတွင်လည်း ကျော်လွှားအောင်မြင်နိုင်ခြင်းမရှိပေ (ခရစ်တော်သည် ကျွနု်ပ်တို့ ၏ဦးခေါင်းဖြစ်သည်- ကောလောသဲ ၁း၁၈)။ မုန်းတီးခြင်း၊ မျက်နှာသာပေးခြင်း စသည်တို့လည်းမရှိပေ ( ကျွနု်ပ်တို့သည် ခရစ်တော်ထဲ၌တလုံးတဝတည်းဖြစ်သည်- ဂလာတိ ၃း၂၈)။ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်းသည် မှားယွင်းမှုပြုခြင်းမဟုတ်ပေ။ ဘာသာတရား၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ကျင့်သုံးမှုစနစ်များဗဟိုပြုခြင်းသည် မှား ယွင်းမှုရှိသည်။

Englishထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ

ကျွနု်ပ်သည် အဘယ်ကြောင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းကို ယုံကြည်ရမည်နည်း။
© Copyright Got Questions Ministries