ကၽြႏု္ပ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းကို ယံုၾကည္ရမည္နည္း။


ေမးခြန္း: ကၽြႏု္ပ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းကို ယံုၾကည္ရမည္နည္း။

အေျဖ:
အဘိဓါန္က်မ္းတစ္ခုတြင္ “ဘာသာေရး” စကားလံုးကို “ဘုရားသခင္(သို႕) အျခားေသာဘုရားမ်ား ကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ျခင္း၊ အမ်ားအားျဖင့္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၌ ဦးေဆာင္လမ္းျပျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈ၊ ကိုးကြယ္ျခင္း တစ္ခုခုစနစ္၊ စသည္တုိ႕ကို ဆိုလုိသည္။ အက်င့္စာရိတၱမ်ားကိုလည္းေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ၊ သမၼာက်မ္းစာက ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္း ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႕ေသာ္ “ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္း” ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ အားရႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးျခင္းမရွိႏုိင္ေပ။

ကမၻာဦးက်မ္း အခန္းႀကီး ၁၁ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအေၾကာင္းအရာသည္ ပထမဦးဆံုးေသာ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ေနဧ၏ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္မ်ားသည္ ဤေလာကတခြင္လံုးတြင္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႕ေတာ္ကို ျပီးျပည့္စံုေစမည့္အစား သူတုိ႕သည္ မိမိကုိယ္ကိုယ္ ဗာဗုလုန္ရဲတိုက္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႕က သူတုိ႕၏စည္းလံုးျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူဆက္ႏြယ္ျခင္းထက္ပို ၍အေရးႀကီးသည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႕၏စကားမ်ားကို ႐ႈပ္ေထြးေစ၍ သူတုိ႕၏ အဖဲြ႕အစည္းကိုလည္း ၿဖိဳခြဲခဲ့ပါသည္။

ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းႀကီး ၆ ထဲတြင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္သည္ ဘာသာေရး တစ္ခုကို “ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္” ေပးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္က ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါး၊ တဲေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ရ မည့္ဥပေဒမ်ား၊ ႏွင့္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း စေသာနည္းစနစ္မ်ားကို တည္ေထာင္ေပးခဲ့ကာ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား က လုိက္နာက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းကို ေလ့လာလွ်င္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ ကယ္တင္ ရွင္ေမရွာယကို လုိအပ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ေပးလိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္ (ဂလာ ၃၊ ေရာမ ၇)။ သုိ႕ေသာ္၊ လူအမ်ားစုက ၄င္းကို မသိခဲ့ၾကေပ။ ထုိေၾကာင့္သူတုိ႕က ဘုရားသခင္ထက္ ဘာသာေရးထံုးတမ္း စဥ္လာက်င့္သံုးမႈစနစ္ကို ကိုးကြယ္ၾကသည္။

ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား သမုိင္းတေလွ်ာက္တြင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားတုိက္ခုိက္ေအာင္ျမင္ေသာသူမ်ားထဲ တြင္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ သာဓကအားျဖင့္၊ ဗာလဘုရားကိုးကြယ္ေသာသူမ်ား (တရားသူႀကီး ၆၊ ၃ဓမၼ၊ ၁၈)၊ ဒါဂုန္ဘုရားကိုးကြယ္ေသာသူမ်ား (၁ဓမၼ ၅) ႏွင့္ ေမာလုပ္ဘုရားကိုကြယ္ေသာ သူမ်ား ( ၄ဓမၼ ၂၃း၁၀)ပါ၀င္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ထုိဘာသာတရားေနာက္လုိက္ေသာသူမ်ားကို ဖ်က္ စီးခဲ့ကာ သူ၏အာဏာႏွင့္ သူသည္ အရာခပ္သိမ္းကို တတ္စြမ္းႏုိင္သူျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာျပသခဲ့သည္။

သတင္းေကာင္းစာေစာင္မ်ားထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ေခတ္ကာ၌ ဖါရိရွဲမ်ားႏွင့္ဇကၵဳကဲမ်ားသည္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းကို ကိုးစားျပဳေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ေဖၚျပထားပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈက သူတုိ႕သည္ မွားယြင္းေသာသြန္သင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္ေသာသူ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ရွင္ေပါလုစာေစာင္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ ဟူ ေသာအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ေသာ သတင္းေကာင္းအဖြဲ႕အစည္းရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ သူတုိ႕က ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ “ခရစ္ယာန္ဘာသာအျပင္” ဘာသာေရးမ်ားကို ယံုၾကည္ရမည္ဟု အတင္း အဓမၼေသြးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဂလာတိၾသ၀ါဒစာႏွင့္ ေကာေလာသဲၾသ၀ါဒစာထဲတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္ သက္၍ သတိေပးခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းထဲတြင္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာဘာသာကို အႏၱီခရစ္က တည္ေထာင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ သူက ဘာသာႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာရန္ ဖြဲ႕စည္းလိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မည္မွ်ပင္ျဖစ္ေစကာမူ၊ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာအရာမ်ားလုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ သမၼက်မး္စာက ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ေတာ္ႏွင့္ညီၫြတ္ေသာယံုၾကည္သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဆုိး သည္ဟု မေျပာခဲ့ေပ။ ဘုရားသခင္သည္ ယံုၾကည္သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို “အသင္းေတာ္” အျဖစ္ ေခၚထား ပါသည္။ တမန္ေတာ္၀တၳဳႏွင့္ ပို႕စာမ်ားထဲတြင္ အသင္းေတာ္သည္ ဖဲြ႕စည္းျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးမွီခုိအား ထားျခင္းရွိရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္းသည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ကာကြယ္ျခင္း၊ သြန္သင္ေပးျခင္းႏွင့္ သက္ေသခံေ၀မွ်ျခင္း (တမန္ ၂း၄၁-၄၇) ရွိရမည္။ အသင္းေတာ္ကိစၥတြင္ အသင္းေတာ္ကို “တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာ အဖဲြ႕အစည္း” ဟုေခၚတြင္ ပိုေကာင္းေပ သည္။

ဘာသာတရားသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အဆက္အသြယ္ရွိရန္အတြက္ လူေတြႀကိဳးပမ္းဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ သည္။ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအမႈအားျဖင့္ ဘုရားသခင္က ကၽြနု္ပ္တို႕အတြက္ ေကာင္းေသာအမႈ ကိုျပဳခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကို ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းမေဟာႏုိင္ေပ။ (ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ကယ္တင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္- ေရာမ ၅း၈)။ မာန္မာနေထာင္လႊားစရာအ ေၾကာင္းလည္းမရွိေပ။ (ကၽြႏု္ပ္တုိ႕လက္ခံရရွိေသာအရာအားလံုးသည္ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ျဖစ္သည္ ဧဖက္ ၂း၈-၉)။ ေခါင္းေဆာင္မႈတြင္လည္း ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ (ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ၏ဦးေခါင္းျဖစ္သည္- ေကာေလာသဲ ၁း၁၈)။ မုန္းတီးျခင္း၊ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း စသည္တုိ႕လည္းမရွိေပ ( ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္ထဲ၌တလံုးတ၀တည္းျဖစ္သည္- ဂလာတိ ၃း၂၈)။ အဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ မွားယြင္းမႈျပဳျခင္းမဟုတ္ေပ။ ဘာသာတရား၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ က်င့္သံုးမႈစနစ္မ်ားဗဟုိျပဳျခင္းသည္ မွား ယြင္းမႈရွိသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကၽြႏု္ပ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းကို ယံုၾကည္ရမည္နည္း။