settings icon
share icon

ⵍⵄ3ⴻⵙⵍⴰⵎ ⵏⵡⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴱⴻⵔⴻⵙⵢⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ www.GotQuestions.org

Teqvaylit
ⵍⴻⵊⵡⴰⴱ ⵖⴻⴼ ⵉⵙⴻⵇⵙⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵍⵉⵏⵊⵉⵍ

ⵙⴻⵎⴻⵀⵜⴰⵖ ⴽⴰⵏ,ⴰⵅⴰⵜⴻⵔ,ⵜⵓⵔⴰ ⵓⵔ ⵏⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⵏⴻⵇⴱⴻⵍ ⵉⵙⴻⵇⴷⵉⵢⴻⵏ ⵙ ⵜⴻⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ.ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵙⵏⴻⵎ ⴰⵜⴻⵖⵔⴻⵎ ⵏⴻⵖ ⴰⵜ ⴽⴻⵜⴱⴻⵎ ⵙ ⵜⴻⴳⵍⵉⵣoⵜ,ⴰⵔⵓⵜ ⴷⵖⴻⵔ. - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⵡⴰⴷⴰ,ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵏⴻⵙⵄⴰ ⵢⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⵙ ⵜⴻⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ:ⵍⴻⵅⴱⴰⵔ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ

ⵜⴻⵙⵄⴰⵎ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⴷⴰⵢⴻⵎ?

ⵟⴻⵙⵄⵉⴷ ⵍⴻⵄⴼⵓ?ⴰⵎⴻⴽ ⵉ ⵣⴻⵎⵔⴻⵖ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵖ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵔⴻⴱⴱⵉ?

ⴷⴰⵛⵓ ⴷ ⵍⵎⴻⵄⵏⴰⵙ ⴰⵜⵇⴻⴱⵍⴻⵎ ⵄⵉⵙⵙⴰ ⴷ ⴰⵙⵙⴻⵍⴰⴽ ⵏⵡⴻⵏ?

ⴰⵏⴷⴰⵜ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵙⵍⴰⴽ?

ⴹⴰⵛⵓⵜ ⵓ ⵎⴰⵙⵉⵀⵉ ?

ⵚⴻⵔⵙⴻⵢ ⵜⵜⴽⴰⵍ-ⵉⵡ ⴷⴻⴳ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ… ⵉ ⵜⵓⵔⴰ ?ⵉⵙⴻⵇⵙⵉⵢⴻⵏ ⵉⴳ ⵍⴰⵇⴻⵏ

ⵖⴻⵍⵍⴰ ⵕⴻⴱⵉ ?

ⵄⵏⵡⴰⵜ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ?

ⵍⵉⵏⵊⵉⵍ ⵢⴻⵇⴰⵜⴻⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ? ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ?

ⵍⴻⵊⵡⴰⴱ ⵖⴻⴼ ⵉⵙⴻⵇⵙⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵍⵉⵏⵊⵉⵍ
© Copyright Got Questions Ministries