settings icon
share icon
ⴰⵙⴻⵇⵙⵉ

ⵖⴻⵍⵍⴰ ⵕⴻⴱⵉ ?

Teqvaylit
ⵍⴻⵡⵊⴰⴱ


Lⴻⵡⵊⴰⴱ : ⵟⵉⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ Uⵙⴻⵇⵙⵉ ⵉⵎⴰⴰⵏⴻⵏ ⴰⵜⴰⵙ, ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴻⵇⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵎⴻⴷⴻⵏ. Mⴽoⵓⵍ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴷⴰⵛⵓ ⵉⴳ ⵜⵜⵅⴻⵎⵉⵎ ⵢⴻⴼ ⵕⴻⴱⴱⵉ, ⴷⴰⵛⵓ ⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷⵏⵡⴰⵊⴻⵯ ⵢⴻⴼ ⵓⵙⴻⵇⵙⵉ ⵏ ⵎⴰ ⵖⴻⵍⵍⴰ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵏⴻⵢ ⴰⵍⴰ ? ⵉⵍⴰⵇ ⴰⵜⴰⵙ ⵓⵅⴻⵎⴻⵎ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵜⵯⵓⵜⵀ I ⵊⴻⵀⴷⴻⵏ. ⴹⴰⵛⵓ ⴽⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵯⵢⵓ ⵢⵉⵍⵉ ⵍⵀⴰⵍ, ⴷⵉ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ, ⴰⵢⴻⵏ ⵏⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⵉ ⵜⵓⵙⵏⴰ, ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉ, ⴰⴽⴽ ⴷⵉ ⵙⵡⴰⴱ, ⵢⴻⵇⴰⵔⴰⵢⴻⴷ, ⵎⴱⵍⴰ ⵉⵏⵣⵉⵣ ⵏ ⵛⴻⴽ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵊⵡⴰⵯ, ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ.

ⵄⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ, ⴰⵜⴰⵙ ⵢⴻⵇⴰⵔⴻⵏ « ⵎⴰ ⵢⴻⵍⴰ ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⴷ ⴰⴷⴻⴼⴽⴻⴷ ⵜⵜⵯⵉⵜⵀ ⴱⴻⵍⵉ ⵢⴻⵍⴰ ⵕⴻⴱⵉ ?”. Wⵉⴳⵉ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⴼⴻⵀⵎⴻⵏ ⴱⴻⵍⵉ ⵟⵉⴷⴻⵜⵜ ⵜⵀⵯⴰⵏ ⵍⵓⵎⴰⴰⵏⴰ ⵜⵜⵯⵓⵜⵀⵉⵙ ⵉⵡⴰⴰⵔ ⵄⴽⵀⴰⵜⴻⵔ ⵜⵜⵯⵓⵜⵀ ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴽⴰⵏ ⴷⵉ ⵍⴻⵙ ⵎⴰⵜⵀéⵎⴰⵜⵀⵉⵇⵓⴻⵙ ⴰⴽⴽ ⴷⵉ ⴷⵉ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴻⵣⵍⴰ ⵢⴻⵙⴼⴰⵏ. ⵖⴻⴼ ⴰⵏⵛⵜⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵛⵔⴻ3, ⵓⵔ ⵀⵡⴰⴷⵊⵏⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⴽoⵓⵍⵛⵀⵉ, ⵍoⵓⵎⴰⵏⴰ ⵜⵜⴻⴽⵙⴻⵏ ⴽⴰⵏ “ⵛⴻⴽ ⴰⵎoⵇⵔⴰⵏⴻ” ⴷⴳⵀⴰ ⵜⵜⵔoⵀoⵓⵎ ⵙⴰⵢⴻⵏ “ⵉⴳⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷⵢⵉⵍⵉ ⵢⴻⵍⴰ”.

ⵄⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵏ “ⵜⵜⵯⵓⵜⵀ” ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵏⴽⴻⵔ ⴷ ⵜⵜⵓⴼⴳⵀⴰ ⴷ ⵍⴰⴰⵇⴻⵍ. Uⵍⴰⵛ ⴰⵛⵓ ⵉⴳⵍⴻⵀⵓⵏ ⴰⴽⴽⴰ ⴷⵉ ⴷⵓⵏⵉⵜⵀ, ⵍⴰ ⵍ ⴳⵀⴰⵛⵀⵉ, ⵍⴰ ⵜⵜⵯⵓⵜⵀ. « ⵄⵡⴰⵍⵉ » ⵏ ⵍⴻⵛⵢⴰⵍ ⴰⴽ ⴷ « ⵓⴽⵯⴰⵍ » ⵏⵙⴻⵏⵜ, ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵍⴰⵀⵡⴰⵢⴻⵊ ⵉⴳ ⵎⴽⵀⴰⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵜⴰⵙ. ⵟⵜⵯⵓⵜⵀ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵯⵢoⵓ ⵇⵡⴰⵏⵜ, ⵢⵡⴰⴰⵔ ⴰⴷⵇⴻⵏⴰⴰⵏⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵉⴳ ⵢⵓⴳⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⴷⵢⴰⵎⴻⵏ. Iⵡ ⵎⴻⵛⴽⴰⴽ, ⵜⵜⵯⵓⵜⵀ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⴷ ⵜⵜⵯⵓⵜⵀ, ⴽⵀⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷⵇⴻⵏⴰⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⵎⴻⴷⴻⵏ. ⵄⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵅⴻⵎⵉⵎ ⵍⴰⵯⴷ ⵢⴻⵇⵡⴰ ⴽⵜⴻⵔ ⵏ ⵜⵜⵯⵉⵓⵀ ⵏ ⴷⵓⵏⵉⵜⵀ ⵎⴻⵔⴰ.

ⵄⵏⴻⵛⵜⴰ ⵢⴻⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴰⵢ ⴱⴻⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵟⴼⵍⴻⵙⵜ ⵜⵍⴰⵇ ⴽⴻⵏ, ⵎⴰⵛⵉ ⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴰⴰⵏⴰⵏ ⵜⵉⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ. ⵟⴰⵎⵓⵙⵏⵉ ⵏ ⴽoⵓⵍⵛⵀⵉ ⴰⵜⵜⴰⵏ ⴰⴽⵉⵏ I ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⵏⵏⴻⵢ. Lⴻⴽⴷⴻⵯ ⴰⴽ ⴷ ⵢⵉⵔ ⵙⵡⴰⵯ ⵙⴻⵯⵔⴰⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵢⵍⵉ ⵏⴻⵢ. ⵄⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵯⵢoⵓ ⵢⵉⵍⵉ ⵍⵀⴰⵍ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵍⵅⵉⵍⴰⴼ ⴳⴻⵔ ⴰⵢⴻⵏ ⵏⴻⵣⵎⴻⵔ “ⴰⵏⵉⵙⵉⵏ” ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⴰⵢⴻⵏ “ⵏⴻⵜⵜⴰⵎⴻⵏ”. ⵄⵏⴻⵛⵜⴰ ⵉⵍⴻⵀⵓ ⵢⴻⴼ ⵓⵎⴻⵛⴽⴰⴽ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⵍ ⵎⵓⵎⴻⵏ. Uⵔ ⵏⴻⵣⵎⵉⵔⴰⵔⴰ ⴰⵏⵉⵙⵉⵏ ⵢⴰⵍ ⵍⵀⴰⴷⵊⴰ ⴽoⵓⵍ ⵎⴰⵔⴰ ⵏⴻⵇⵉⵎ ⵢⴻⴼ ⵓⴽⴻⵔⵙⵉ, ⵎⴰⵔⴰ ⵏⴻⵛⵛ ⵏⴻⴳⵀ ⵎⴰⵔⴰ ⵏⴰⵍⵉ ⵜⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ. Lⴻⵛⵢⴰⵍ ⴰⴳⵉ ⴰⴽⴽ ⵀⵡⴰⵊⴻⵏ ⵛⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵍⴻⵙⵜ. Nⵅⴻⴷⴻⵎ, ⵅⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵣⵔⴰⵔⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵍⴻⵛⵢⴰⵍ, ⴰⵅⴰⵜⴻⵔ ⵏⴻⵣⵔⴰ ⵍⴻⵛⵢⴰⵍ ⵡⵉⵢⵉⴷ. ⴹ ⵡⴰⴳⵉ I-ⴷ-ⵓⵍ ⵏ ⵜⴻⴼⵍⴻⵙⵜ ⵏ ⵍⵉⵏⴳⵉⵍ ⴷ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴰⴰⵏⴰⵏ ⴷⴰⵢⴻⵏ ⵜⵉⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ. Nⴻⵜⵜⴰⵎⴻⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵏ, ⴷⴰⵢⴰⴳⵓⵉ ⵉⵢ ⵢⴻⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ, ⵢⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⴼⵀⴰⵎⴰ ⵏⴻⵢ ⵓⵔ ⵜⴻⴽⵎⵉⵍⴰⵔⴰ. (ⵃⴻⴱⵔⴻⵡⵙ 11:6).

Nⴻⵙⵜⴰⴰⵔⴻⴼ ⵏⴻⵢ ⵅⴰⵜⵉ ⵙ ⵕⴻⴱⴱⵉ, ⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵢⴻⵀⵡⴰⵊ ⵜⵉⴼⵍⴻⵙⵜ. Wⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵎⵏⴻⵏ ⵙ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵓⵔ ⵢⴻⵀⵡⴰⵊⴰⵔⴰ ⵉⴼⵍⴻⵙⵜ ⵜⴰⴷⴻⵔⵢⴰⵍⵜ, ⴷⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⵍⵉⵎⴰⵏ ⵢⵏⴻⵙ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵢⵍⴻⵯ ⴰⵇⴰⵣⴻⵎ ⵏ ⵛⵉⵜⴰⵏ (Jⴻⴰⵏ 30 : 39-40). ⵟⵉⴼⵍⴻⵙⵜ ⵜⴻⵜⵜⵉⵊⵀⵉⴷ ⵙ ⵓⵊⴻⵔⴻⵯ, ⵙ ⵙⵡⴰⵯ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵜⵯⵓⵜⵀ ⵉⴷ ⵜⵜⴰⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷⵏⴰⴼ ⵍⴻⵡⵊⴰⵯ ⵢⴻⴼ ⵓⵙⴻⵇⵙⵉ ⵏⵏⵉ ⵏ ⵎⴰ ⵖⴻⵍⵍⴰ ⵕⴻⴱⴱⵉ ?

ⵖⴻⵍⵍⴰ ⵕⴻⴱⵉ ? – ⵄⵊⴻⵔⴻⵯ ⵏ Lⴰⴰⵯⴷ

Lⵀⴻⴷⵔⴰ ⵢⴻⴼ ⵜⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵜⵯⴻⴷⵓ ⵙ ⵜⵜⵯⵓⵜⵀ ⵉⵙⴻⵡⵯⴻⵏ. ⵄⵏⴻⵛⵜⴰ ⵢⴻⵍⵀⴰ, ⴷⴰⵛⵓ ⴽⴻⵏ, ⵎⴰⵛⵉ ⴰⴽⴽⴰ ⵉⵍⴻⵀⵓⵏ ⵍⴳⵀⴰⵛⵀⵉ. Uⵍⴰⵛ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵍⵀⵓⵏ ⴱ ⵢⵉⵔ ⵎⴰⵢⴻⵣⵔⴰ ⵙⴰⵏⵉ, Uⵍⴰⵛ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴽⵔⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⵡⴻⵀⴷⴻⵙ ⴰⴷⵉⵜⵯⴻ3 ⵙⵡⴰⵯ ⵉⵇⴻⵡⵎⴻⵏ, ⴱ ⴳⵀⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵙⴰⴰ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵔⴰⵢⵉⵙ. Lⴳⵀⴰⵛⵀⵉ ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⴷⵓⵏⵉⵜⵀ ⵙ ⵡⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴰⴰⵛⵀⵜ ⵏⵙⴻⵏ. ⵄⴽⴽⴰ ⵉⵀⵉ, ⵓⵍⴰ, ⵜⴰⵎⵓⵢⵍⵉ ⵉⵏⴻⵜⵜⴰⴽ ⵉ ⵜⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ, ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷⴻⴼⴻⵢ ⵙⴻⴳ ⵊⴻⵔⴻⵯ ⵏⴻⵢ ⵏ ⴷⵓⵏⵉⵜⵀ. ⵄⵍⵎⵉ ⴷ ⴱⴰⴰⴷ ⵉⵏⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⵏⴻⵙⴻⵅⴷⴻⵎ ⵙⵡⴰⵯ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⵣⴻⵔ ⵙⴰⵏⵉ ⵉⵍⴰⵏⵜⴻⴷⵓ.

ⵟⵜⵯⵓⵜⵀ ⵉⴷ ⵢⴻⵇⴰⵔⴻⵏ ⴱⴻⵍⵉ ⵔⴻⴱⵉ ⵢⴻⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵊⴻⵔⴻⵯ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵢⴻⵔ ⵍⴰⴳⵀⴰⵛⵀⵉ (ⵕoⵎⴰⵉⵏⵙ 1 : 19-20 ; Pⵙⴰⵓⵎⴻⵙ 19 :1 ; Eⵛⵛⵍéⵙⵉⴰⵙⵜⴻ 3 : 11). ⵄⵢⴰ ⵢⴻⴳⵍⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⴷ ⵉⵇⴰⵔ ⵓⵍ ⵏⴻⵢ. ⴹⴰⵢⴻⵏ ⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉⴷⴻⵇⴰⵔ ⴷⵓⵏⵉⵜⵀ ⵉⴷⴰⵢⴷⵉⵣⵉ. ⵟⴰⵎ3ⵉⵛⵜ ⵏ ⵍⴰⴰⵯⴷ ⵜⴻⵀⵡⴰⵊ ⴰⵏⴰⵎⴻⵏ ⴱⴻⵍⵉ ⵙⴰⵀ, ⴰⴽⴻⵍⴻⵅ, ⵜⴰⵢⵔⵉ, ⵍⴽⴻⵔⵀ, ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰ, ⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⴷⵉⵔ, ⴷⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵡ ⴷⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵜ3ⵉⵛⵉ. ⵚⴻⴽⵔⴰ ⵡⵉⵏ ⵉⴷⵉ3ⴻⴷⴰⵏ ⵙⵉ ⴷⵓⵏⵉⵜⵀ ⵢⴻⵜⵜⴰⵎⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⴷⵉⵊⴻⵔⴻⵯ ⴽⵜⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⴰⵏ ⴷⴻⵙⵙⴰⵀ.

ⵄⵊⴻⵔⴻⵯ ⵏⴻⵢ ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⵜⵜⵯⵓⵜⵀ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ. ⵚⵉ ⵍⵊⵉⵀⴰ ⵢⵏⴻⵙ, ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵢⴻⵙⴻⵅⴷⴰⴰⵎ ⴰⵏⴻ3ⵔⵓⴷ ⴰⵎⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰⵙⴻⵯⴳⴻⵏ ⴰⵎoⵇⵔⴰⵏ (ⵄⵒoⵛⴰⵍⵢⵒⵙⴻ 3 : 20). ⵄⵊⴻⵔⴻⵯ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉⴷⵉⵇⴰⵔⴻⵏ ⴱⴻⵍⵉ ⵏⴻⵜⵜⵏⴰⴷⵉ ⵢⴻⴼ ⵍⴻⵡⵊⴰⵯⴰⵜⵀ ⵏⵉⴷⴻⵏ (Mⴰⵜⵀⵉⴻⵡ 7 : 7-8). Wⵉⴷⴰⴽ ⵉⵊ ⴳⴻⵎⴰⵏ ⵏⴻⵢ ⵜⴽⴻⴱⵔⴻⵏ ⵢⴻⴼ ⵓⵏⴰ3ⵔⵓⴷ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴼⵉⵀⴻⵍ ⵎⴰⵢⴻⵍⴰ ⵓⴼⴰⵏⴻⴷ ⵙⴻⴱⴱⴰ ⵙ ⵍⵇⴻⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉ (ⵕoⵎⴰⵉⵏⵙ 1 : 18 ; Pⵙⴰⵓⵎⴻⵙ 14 : 1).

ⵖⴻⵍⵍⴰ ⵕⴻⴱⵉ – ⵚⵡⴰⵯ ⵏ ⵍⴰⴰⵯⴷ

ⵟⵍⴰⵜⴰ ⵙⵉ ⵜⵜⵯⵉⵜⴰⵜ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⴷ ⵡⵉⴷⴰⴽ ⵏ ⵍⴰ ⵛoⵙⵎ ⴳⵉⴻ, ⵏ ⵍⴰ ⴳⵉⴻ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⵉⴷⴰⴽ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵍⴰ.

ⵟⵜⵯⵓⵜⵀ ⵏ ⵍⴰ ⵛoⵙⵎoⵍoⴳⵉⴻ ⴷ ⵡⵉⴷⴻⴽ ⵢⴻⵜⵜⴻⵏⵉⴷⴻⵏ ⵢⴻⴼ ⵓⵙⴻⴱⴻⴱ. ⵟⵟⵯⵓⵜⵀ ⴰⴳⵉ ⵢⴻⵇⴰⵔⴰⴽ ⴽoⵓⵍ ⵍⵀⴰⵊⴰ ⵜⴻⵙ3ⴰ ⵙⴻⴱⴰ ⵡ ⴽoⵓⵍ ⵙⴻⴱⴱⴰ ⵜⴻⵙ3ⴰ oⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⵙⴻⴱⴰ ⵢ ⵏⴻⵙⵙ. ⴹⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵙⵏⴻⵙⵍⴰ ⵢⴰⴳⵉ ⵏ ⵙⴱⴰⵢⴻⴱ ⵓⵔ ⵜⴻⵣⵎⵉⵔⴰ ⴰⵜⵜⴽⴻⵎⴻⵍ ⴰⴽⴽⴰ ⴽⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵔ ⵜⵉⵍⴰⵙ ⴰⵅⴰⵜⴻⵔ ⴰⴽⴽⴰ ⵙⵏⴻⵙⵍⴰ ⴰⴳⵉ ⵓⵔ ⵜⴱⴻⴷⵓⵢⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ. ⴹⴰⵛⵓ ⵉⵀⵉ, ⵙⵡⴰⵯ ⵢⴻⵇⴰⵔⴰⴽ ⴱⴻⵍⵉ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⵜⵜⴻⵍⵉ ⵍⵀⴰⵊⴰ ⵓⵔ ⵏⴻⵙ3ⵉ ⵜⵉⵍⴰⵙ ⴷⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵙ3ⵉ ⵙⴻⴱⴰ. ⵄⵏⴻⵛⵜⴰ ⵎⴰⵛⵉ ⴷⴰⵎⴻⵢⵔⴰⴷ ⵏⴻⵢ, ⴰⵢⴰⵜⴻⵔ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵢⴻⵙ3ⴰ ⵜⵉⵍⴰⵙ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵙ3ⴰ ⵙⴻⴱⴰ. ⵚⵡⴰⵯ ⵉⵀⵉ ⵢⵛⵉⵔⴻⴷ ⵢⴻⵔ ⵕⴻⴱⴱⵉ : ⵍⵎⴻⵇⵢⴰⵙ ⵓⵔ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⵡⴰⵅⵍⴻⵇ ⵏ ⴽoⵓⵍ ⵊⴰⵊⴰ, ⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵙ3ⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⵙ, ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵍⴰⵏ ⴷ ⵙⴻⴱⴱⴰ ⵜⴰⵎⴻⵏⵣⵓⵜ ⵏ ⴷⵓⵏⵉⵜⵀ ⵏⴻⵢ.

ⵟⵜⵯⵓⵜⵀ ⵏ ⵍⴰ ⴳⵉⴻ ⵎⴰⵢⴻⵍⴰ ⴷ ⵏⵓⵜⵏⵉ, ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⵢⴻⵔ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵓ ⵎⴻⵢⵔⴰⴷ ⵏⴻⵢ. ⵄⵎⴻⴽ ⴰⴽⴽⴰ ⵉⵇⴰ3ⴷⴻⵏ ⵢⵉⵜⵔⴰⵏ, ⴰⵎⴻⴽ ⴰⵍⵎⵉ ⵢⴻⵍⴰ ⵢⵉⵜⵉⵊ, ⴰⵎⴻⴽ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵍ’ⵄⴹN ⴷⴻⴳⵏⴻⵢ, ⴰⵎⴻⴽ ⵍⴰⵏ ⵜⵒⴰⵔⵜⵉⵛⵓⵍⵉⵏ ⵙⵓⴱⴰⵜoⵎⵉⵇⵓⴻ, ⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⴰⴽⴽ ⵉⵯⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⵉⵜⵉⴷⵉⵅⴻⴷⵎⴻⵏ. ⵄⵏⴻⵛⵜⴰ ⴷ ⵙⵡⴰⵯ ⵉⵯⴰⵏⴻⵏ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⴰⵎⴻⵏ ⵙ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵓⵔ ⵣⵎⵉⵔⵏⴰⵔⴰ ⴰⵜⵀ ⵏⴻⴽⵔⴻⵏ ⴰⵅⴰⵜⴻⵔ ⵓⵔ ⵣⵎⵉⵔⵏⴰⵔ ⴰⴷⴻⵙⴼⴻⵀⵎⴻⵏ ⴰⵎⴻⴽ ⴰⵍⵎⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵡⴰⵏⴻⵛⵜⴰ.

ⵟⵉⵒⴰⵔⵜⵉⵛⵓⵍⵉⵏ ⵙⵓⴱⴰⵜoⵎⵉⵇⵓⴻ ⴰⵎⴻⴽ ⵉⵍⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵛⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏⴰⵢⴻⴷ. Loⵓⴽⴰⴷ ⴱⵏⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏⵉⴷⴻⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵢⴰⵏ ⵢⴻⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⵉ ⵍⵇⴰ3ⴰ ⴰⴽ ⴷ ⴷⵓⵏⵉⵜⵀ ⵙ ⵜⵉⵎⴰⴷⵉⵙ ⵓⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⴰ ⴰⵔⴰ. ⵄⵜⴰⵙ ⵏ ⵙⵡⴰⵍⴻⵀ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵢⵔⴰⴷ ⵜⴻⴷoⵓⵏⵜ ⴰⵎ ⵙⴰ3ⴰ, ⴱⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⴰⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ. ⵟⵓⵙⵙⵏⴰ ⵍⴰⵎⴻⵔ ⵉⵜⵀⵡⴰⵍⴰ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵜⴻⴼⵢⴻⴷ ⵙⴻⴳ ⵓⵍⴰⵛ, ⴷⴰⵛⵓ ⴽⴻⵏ ⵜⴻⵙⵯⴰⵏⴻⴷ ⴰⵎⴻⴷ ⵉⴷⴻⴼⴳⵀⴻⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵀⵢⴰⵏ ⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴰ. ⵖⵉⵡⴻⵜⵀ ⵏ ⵜⴻⵔⵯⴰ3ⵜ ⵏⵉⵎⴻⵙⵏⴻⵇⵯⴰⵔ ⵡⴰⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵍ ⵀⵉⴷ ⴰⵡⴰⵍⴻⵏ “ⴰⵇⵍⵉ ⴷⴰ” ⴷⵢⴰ ⵏⴰⵏⴰⴽ ⵢⴻⵍⴰ ⵣⵉⴽ ⴷⴰⴳⵓⵉ ⵍⴰⴰⵯⴷ ⵉⵀⴻⵔⵛⴻⵏ. ⴹⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵙⵉ ⵍⵊⵉⵀⴰ ⵜⴰⵢⴻⴷ, ⵍ’ⵄⴹN ⵏ ⵍⴰⴰⵯⴷ ⴷ ⵍⴰⵀⴰⵊⴰ ⵢ ⵡⴰⴰⵔⴻⵏ ⴰⵜⴰⵙ, ⴷⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵊⴰⵏ ⵉⵊⴻⵏⵢoⵓⵔⴻⵏ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⵜⵏⴰⴷⵉⵏ ⵢⴻⴼ ⵍⵎⴻ3ⵏⴰⵙ. ⵟⵟⵯⵓⵜ ⴰⴳⵉ ⵣⴰⵢ ⵙⵡⴰⵯⵉⵙ, ⵢⴻⵙⵯⴰⵏⴰⵢⴻⴷ ⵜⵉⴽⵜⵉ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⴰⵇ ⵓⵀⵔⵉⵛ – ⵕⴻⴱⴱⵉ – ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵉⴷ ⵍⴻⵡⵊⴰⵯ.

ⵟⵜⵯⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵍⴰ, ⵎⴰⵢⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵏⵓⵜⵏⵉ, ⵛⴻⵢⵉ3ⴻⵏ ⵢⴻⵔ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⴻⵔ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⴷⵉⵔⵉ, ⵢⴻⵔ ⵜⵔⴻⵯⴳⴰ, ⴻⵜⵛ.

ⵄⴷⵏⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵏⵀⴻⴷⴻⵔ ⵢⴻⴼ ⴰⵢⴻⵏ ⵉⴳⵍⴰⵇⴻⵏ ⴰⴷⵢⵉⵍⵉ, ⵎⴰⵛⵉ ⵢⴻⴼ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⴰⵏ. ⵟⵜⵯⵓⵜⵀ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵍⴰ ⵓⵔ ⵙⵜⴰⴰⵔⴼⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵙⵡⴰⵯ ⵎⴰⵢⴻⵍⴰ ⴷⴰⵏⴰⵙⴰⴼ ⵉⴳ ⵙⴻⵅⴷⴰⵎ ⵍⴰⴰⵯⴷ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⴷⵉⵔ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵯⵢⵓ ⵢⵉⵍⵉ. ⵟⵉⴽⵜⵉ ⴰⴽⵢⴰ ⵉⴽ ⵢⴻⵇⴰⵔⴰⵏ ⴱⴻⵍⵉ ⵍⴰⴰⵯⴷ ⵢⴻⵜⵜⵅⴻⵎⵉⵎ ⴼ ⵍⵀⵡⴰⵢⴻⵊ ⵅⵍⴰⴼ ⵜⴰⴼⵉⵣⵉⵇⵜ ⴰⴽ ⵏⵎⴻⵍⵍⴰ, ⵜⵙⴻⵎⵍⴻⵍⴰⵢ. ⵄⴽⵉⵏ I ⵡⴰⴽⴰ, ⵜⴰⵎⴻⵍⴰ ⵏ ⵍⴰⴰⵯⴷ ⵓⵔ ⵜⵯⴻⴷⵍⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵯⵢⴰ ⵢⴷⴻⵡⴻⵔ ⵣⵎⴰⵏ.

ⵄⵙⵎⴰ ⴰⵏⵀⴻⴷⴻⵔ ⵢⴻⴼ ⵜⵉⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵎⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵯⵢⵓ ⵢⵉⵍⵉ ⵍⵀⴰⵍ, ⴰⵏⴻⵍⵀⴻⵇ ⵢⴻⵔ ⴼⴰⵔⵓⵇ ⵉⵯⴻⵔⴷⴰⵏ. ⵟⵉⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵎⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⴰⴳⵉ, ⵣⴻⵎⵔⴻⵏⵜ ⴰⴷⵉⵍⵉⵏⵜ ⵅⵉⴼⵉⴼⵉⵜ ⴰⵜⴰⵙ, ⴰⴽⴽⴰ ⵓⵔ ⵙⴻ3ⵓⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵍⵎⴰⴰⵏⴰ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵣⴻⵎⵔⴻⵜ ⴰⴷⵉⵍⵉⵏⵜ ⵊⴻⵀⴷⴻⵏⵜ ⵎⵍⵉⵀ. ⵄⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⴼⵢⵓ ⵢⵉⵍⵉ ⵍⵀⴰⵍ, ⵓⵔ ⵏⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴷⵏⵉⵏⵉ ⴱⴻⵍⵉ ⵜⴻⵎⴻⵍ ⵓⵔ ⵜⴻⵙⵍⵉⵀⴰⵔⴰ. ⵚⵡⴰⵯ ⵢⴻⵇⴰⵔⴻⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⴻⵍⴰ ⴷⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⴷⵓⴽoⵓⵍⴻⵏ ⵍⵢⴰⵛⵉ ⵡ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉⵜⵏⵉⵊⴰⵊⴰⵏ ⵀⴻⴷⵔⴻⵏ ⴱⴰⴳⴰⵔⴰⵙⵙⴻⵏ ⴷⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵉⵜⵜⵢⴻⵔⴰⵏ ⴷⴻⵍ ⵇⴰⵏⵓⵏ ⵉⴷ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵓⵅⴻⵍⴰⵇ ⵉⴳⴻⵏⵉ ⴰⴽ ⴷ ⵍⵇⴰ3ⴰ, ⵕⴻⴱⴱⵉ.

ⵖⴻⵍⵍⴰ ⵕⴻⴱⵉ ? ⵟⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵍⴰⴰⵯⴷ

ⵟⵟⵯⵓⵜⵀ ⵏ ⵙⴰⵀ ⴼⵢⴻⵏⵜⴻⴷ ⴰⴽⴽ ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵢⴻⵣ. ⵟⵉⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎoⵇⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵎ ⵍ ⴱⵉⴳ ⴱⴰⵏⴳ, ⵇⴰⵔⴻⵏⵜⴻⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴻⵍⵇⴻⵏ, ⵎⴰⵛⵉ ⵙⴻⴳ ⵓⵍⴰⵛ ⵉⴷⵢⴻⴼⴻⵢ. ⴹⴰⵢⴻⵏ ⵉⴷⴻⵇⴰⵔ ⴷⴰⴳⵀⴻⵏ ⵜⵉⴽⵜⵉ ⵏ ⵍ’ⵄNⴹ. ⵟⵜⵯⵓⵜⵀⵉⵙ ⵇⴰⵔⴻⵏⵜⴰⴽ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵅⴻⵍⴰⵇ ⵏ ⵍⵉⵏⴳⵉⵍ oⵓ ⵢⴻⵔⵏⴰ oⵓⴳⵉⵏⵜ ⵍⴻⵡⵊⴰⵯⴰⵜ ⵡⵉⵢⴰⴷ ⴰⵎ ⵡⵉⴷⴰⴽ ⵉⴷⵉⵀⴻⴷⵔⴻⵏ ⵢⴻⴼ ⵓⵎⴻⵢⵔⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⴽⴻⴼⵓ ⵏⴻⵢ ⵢⴻⴼ ⵍ’ⴰⴱⵉoⴳⵙⴻ.

ⵄⵙⵏⴻⵇⵯⴻⵔ, ⵏⴻⴳⵀ ⵍ’ⴰⵔⵛⵀ ⴳⵉⴻ, ⵜⵜⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰⴳⵀⴻⵏ ⴰⵜⴰⵙ ⵏ ⵍⵀⴻⵇ I ⵍⵉⵏⴳⵉⵍ. L3ⵉⵯⴰⴷ, ⵉⵎⵓⴽⴰⵏ, ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⴷⵔⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⵜⴻⵯ ⴷⵉ ⵜⵉⵔⴰ ⴷⴰⵢⴻⵏ ⴷoⵓⴼⴰ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉ ⵢⴰⴳⵉ ⴰⵛⵀⴰⵍ ⴷⵉ ⵯⴻⵔⴷⴰⵏⵜ ⵙⵉ ⴼⴰⵙⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⵉⴷⴰⴽ ⵓⵔ ⵏⴻⵙⵙⵉⵏ. ⵄⵜⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⵢⵓⴼⴼⴰⵏ ⵓⴼⴼⴰⵏ ⵎⵉ ⴷⴻⵏⴰⵏ ⴱⴻⵍⵉ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵓⵏ ⴷⵉ ⵍⵉⵏⴳⵉⵍ ⴷ ⵍⴻⴽⴷⴻⵯ.

ⵄⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴰⴽ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⵓⵜⵏⵉ ⵜⵜⴰⴽⴻⵏ ⵍⵀⴰⵇ I ⵜⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ. ⵄⵀⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵍⵉⵏⴳⵉⵍ ⴷ ⵜⵜⵯⵓⵜⵀ ⵙ ⵜⵉⵎⴰⴷⵉⵙ : ⵉⵎⵉ ⴰⵙⵙⴰ ⵏⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⵏⴻⵜⵯⴰ3 ⴰⴷⵔⵉⵙ ⵢⴻⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵉⵔⴰ ⴰⵍⵎⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵍⵡⴻⵇⵜ ⵢⵇⴻⵔⵯⴻⵏ ⴰⵜⴰⵙ ⴰⵔ ⵍⵡⴻⵇⵜ ⴷⴻⴳ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⴷⵔⴰ, ⴷ ⵜⵜⵯⵓⵜⵀ ⴰⵎoⵇⵔⴰⵏ ⴱⴻⵍⵉ ⵍⵉⵏⴳⵉⵍ Iⵙⴻⵀⴰ. ⵟⴰⵣⵔⵉⵔⵜ ⵜⴻⵅⴷⴻⵎ ⵜⵢⴻⵔⵎⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵀⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⵓⴷⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⴼ ⵜⵎⴻⵍⴰ, ⵢⴻⴼ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⵢⴻⴼ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⴻⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉ ⴱ-ⵡⴰⵙⵙⴰ ⵜⴻⵙⵔⴰⵯⴰⴳⵀ ⴷⴰⴳⵀⴻⵏ ⴰⵔ ⵙⴰⵀ.

ⵖⴻⵍⵍⴰ ⵕⴻⴱⵉ ? ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴰⵜⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵏⴻⵢ

ⵅoⵓⵍ ⵍⵀⴰⵊⴰ ⵢⴻⴼ ⴰⵛⵓ ⵉⴷ ⵏⴻⵀⴷⴻⵔ ⵓⵙⵙⴰⵡⴻⵏ, ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵡⴰⵀⴷⴰⵙ ⵉⴳ ⵙ3ⴰⵏ ⴰⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⴼⴻⵍⴰⵙ. ⴹⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵜⵉⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉⴳ ⵙ3ⴰⵏ ⵜⵜⵯⵓⵜ ⵙⵉ ⴷⴰⵅⴻⵍ, ⵎⴰⵛⵀⵉ ⴽⴻⵏ ⵙⵉ ⵯⴻⵔⵔⴰ, ⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵉ ⵡⴰⵜⴰⵙ ⵏ ⵎⴻⴷⴻⵏ, ⵉⴳ ⵜⵜⴰⵎⵏⴻⵏ ⴰⵅⴰⵜⴻⵔ ⵊⴻⵔⵯⴻⵏ ⵣⵔⴰⵏ. ⵟⵉⴽⵡⴰⵍ, ⵢⵡⴰⴰⵔ “ⴰⴷⴰⵡⵉⴷ ⵜⵜⵯⵓⵜ” ⴱⴻⵍⵉ ⴰⵇⵍⵉⴽⵉⴷ ⴷⵉ ⵔⴰⵀⵎⴰ, ⵛⴰⵛⵓ ⴽⴻⵏ ⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵓⵔ ⵜⵜⵯⴻⴷⵉⵍⴰⵔⴰ ⴱⴻⵍⵉ ⴰⵜⵜⴻⵇⵉⵎⴻⴷ ⴷⵉ ⵔⴰⵀⵎⴰ. Mⴰⵛⴰ ⴽⴻⵏ, ⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵯⵢⴰⵔⴰ ⴰⴷⵢⵉⵏⵉ ⴱⴻⵍⵉ ⴰⵢⴻⵏ ⵏⴻⵜⵜⵅⴻⵎⵉⵎ ⵢⵉⴼ ⵙⴰⵀ ⵢⴻⵇⵡⴰⵏ, ⴷⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⵙⴰⵀ ⵉⵡⴰ3ⵔⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴰⵡⵉⵜⵉⴷ ⵀⴰⵛⵀⴰ ⵡⵉⵏ ⵉⵊⴻⵔⵯⴻⵏ ⵢⴻⵣⵔⴰ.

ⵟⵓⴷⵔⵉⵏ ⵉⵯⴻⴷⵍⴻⵏ, ⵉⵯⴻⵔⴷⴰⵏ ⵉⴷ ⵇⴰⴰⴷⴻⵏ, ⵍⴻⵡⵊⴰⵯⴰⵜ ⵉⵜⵀ ⵣⴰⵍⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⴰⴽⴽ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴰ ⴷⵉ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⵉⵣⵔⵉ ⵏⴻⵢ ⵏ ⵜⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ.

ⵚⴰⵀ ⵏ ⴽoⵓⵍ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴷⴰⵯⵔⵉⴷ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⵣⴻⵔ ⴱⴻⵍⵉ ⵕⴻⴱⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ, ⵉⵀⵉ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷⵏⴻⵔⵏⵓ, ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ I ⴳⴻⵯⴳⵀⴰⵏ ⴽoⵓⵍ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴰⴷⵉⵙ3oⵓ ⵙⴰⵀ ⵉⵏⴻⵙ ⵡⴰⵀⴷⴻⵏ ⵡⴰ ⴷⵉⵊⴻⵔⴻⵯ ⵙ ⵢⵉⵎⴻⵏⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷⵉⵍⵀⴰⵇ ⵢⴻⵔ ⵜⵍⵉⵍⵉⵜⵉⵙ. ⵕⴻⴱⴱⵉ, ⵙ ⵜⵉⵎⴰⴷⵉⵙ, ⵢ ⵙoⵓⴱⴻⵏ ⵢⴻⵔ ⵍⵇⴰ3ⴰ ⴰⵎ ⵍ3ⴻⵯⴷ (2 ⵛoⵔⵉⵏⵜⵀⵉⴰⵏⵙ 4 : 6) ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⴻⵙ3ⵓ ⴰⵙⵙⴰⵢ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⴷⴻⵙ (Jⴻⴰⵏ 14 : 6) Wⵉⴷⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵏⴰⴷⵉⵏ ⵢⴻⴼ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵙ ⵡⵓⵍ ⵏⵙⵙⴻⵏ ⴰⵜⵀⴰⴼⴻⵏ (Mⴰⵜⵀⵉⴻⵡ 7 : 7-8), ⴷⴰⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵔⵓⵀ ⵍⵇⵓⴷⵓⵙ (Jⴻⴰⵏ 14 : 26-27).

ⵄⵙⴻⵇⵙⵉ ⵏⵏⵉ ⵏ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵕⴻⴱⴱⵉ ? Uⵔ ⵏⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷⴻⵏⵡⴰⵊⴻⵯ ⴼⴻⵍⵍⴰⵙ ⵙ ⵙⴰⵀ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵡⴰⵏⴽⴰⵔ, ⴷⴰⵛⵓ ⴽⴻⵏ ⵏⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷⵏⴻⵙⴻⵯⴳⴻⵏ ⴰⵛⵀⴰⵍ ⵣⴰⵢⵉⵜⵀ ⵜⵜⵯⵓⵜⵀ ⵉⴽⵉⵇⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ. ⵄⵇⵯⴰⵍ ⵏ ⵜⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵎⴰⵛⵉ ⴷⴰⵊⴻⵍⴻⵯ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴰⵎ. ⴹ ⵜⵜⴽⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⵎⴻⵎ ⴰⵔⴰ ⴽⵏⵉⴷⵉⵙoⵓⴼⵢⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵯⵔⴻⴽ ⴰⵔ ⵜⴰⴼⴰⵜ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵜⴰⵙ ⵏ ⵍⵀⵡⴰⵢⴻⵊ ⴰⵔⴰ ⵡ ⵏ ⴷⵉⵯⴰⵏⴻⵏ.

Englishⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ

ⵖⴻⵍⵍⴰ ⵕⴻⴱⵉ ?
© Copyright Got Questions Ministries