settings icon
share icon
ⴰⵙⴻⵇⵙⵉ

ⴰⵏⴷⴰⵜ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵙⵍⴰⴽ?

Teqvaylit
ⵍⴻⵡⵊⴰⴱ


ⵟⴻⵍⵍⵓⵣⴻⵎ ⵎⴰⵛⵛⵉ ⴷⵉ ⵍⴳⴻⵜⵜⴰ ⵏⵡⴻⵏ,ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵍⵍⵓⵣⴻⵎ ⵍⵀⴰⵊⴰ ⵜⴰⵢⴻⴷ ⴷⵉ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏⵡⴻⵏ ? ⵟⴻⵍⵍⴰ ⵍⵀⴰⵊⴰ ⴷⴰⵅⴻⵍ ⵏⵡⴻⵏ ⵜⴻⴳⴳⵓⵎⴰ ⴰⴽⴽ ⴰⵜⴻⵔⵡⵓ? ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵙⵙⴰⵀ.Iⵀⵉ ⴷ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵉ ⴷⴰⴱⵔⵉⴷ.ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰⴷ:"ⴷ ⵏⴻⴽⴽ ⵉ ⴷⴰⵖⵔⵓⵎ ⵢⴻⵜⵜⴰⴽⴻⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ.ⵡⵉⵏ ⵉⴷ ⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖⵓⵔⵉ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵢⵖⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵣ,ⵡⵉⵏ ⵢⵓⵎⵏⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⵉ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⴰⴷ" ⵊoⵀⵏ 6:35.

ⵟⵄⴻⵔⵇⴰⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽ?ⵉⵜⵜⵯⴰⵏⴰⵡⴻⵏⴷ ⴰⵎⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵔⵓⵀⴰⵡⴻⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷⵉ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⴰⴳⵉ?ⵉⵡⴻⵔⵔⴰⵢⴰⵡⴻⵏⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⴰⵎⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⵅⵙⵉⵏ ⵜⴰⴼⴰⵜ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⴼⴼⴻⵔ ⵜⴰⵇⴻⴼⴼⴰⵍⵜ? ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴰⴽⴽⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵍⵀⴰⵍ,ⵉⵀⵉ ⴷ ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵉ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵙⵍⴰⴽ,ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰⴷ: ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵉⵀⴻⴷⴷⴻⵔ ⴷ ⵍⵖⴰⵛⵉ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⴰⵙⵙⴻⵏ: ⴷ ⵏⴻⴽⴽ ⵉ ⵜⴰⴼⴰⵜ ⵏ ⴷⵓⵏⵏⵉⵜ,ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵜⵜⴻⴱⵄⴻⵏ ⵓⵔ ⵉⵜⴻⴷⴷⵓ ⴰⵔⴰ ⴷⵉ ⵜⵜⵍⴰⵎ,ⵍⴰⵎⴻⵄⵏⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵄⵓ ⵜⴰⴼⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ. (ⵊoⵀⵏ 8:12)

ⵖⴻⵜⵜⴱⴰⵏⴰⵡⴻⵏⴷ ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵇⵍⵉⴽⵏⵉⴷ ⴱⴻⵔⵔⴰ ⵉ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ? ⵜⵙⴻⵢⴰⵎ ⵎⴻⵔⵔⴰ ⵜⵉⴱⵓⵔⵔⴰ ⴷⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⵓⴼⴰⵎ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵍⵎⴻⵄⵏⴰ? ⴰⵜⴻⵜⵜⵏⴰⴷⵉⵎ ⵜⴰⴱⵓⵔⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵀ? ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴰⴽⴰ ⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵍⵀⴰⵍ,ⵉⵀⵉ ⴷ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵉ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵡⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵙⵍⴰⴽ?ⴷ ⵏⴻⴽⴽ ⵉ ⵜⴰⴱⵓⵔⵜ,ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴽⴻⵛⵎⴻⵏ ⵢⴻⵙⵉ ⴰⴷ. ⵢⴻⵜⵓⵙⴻⵍⴻⴽ,ⴰⴷ ⵉⴽⵛⴻⵎ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙ ⵢⴻⵀⵡⴰ,ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵞⵞ. (ⵊoⵀⵏ 10:9).

ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴻⵏ ⵜⵓⵇⵉⵄ ⴰⵔⴰ ⵍⵎⴻⵄⵏⴰ ⴷⴻⴳⴽ? ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵢⵏⴻⴽ ⴰⴽⴽ ⵓⵔ ⵙⵍⵉⵀⴻⵏⵜⵜ ⴰⵔⴰ . ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴱⵖⴰⵏ ⴰⴽ ⴽⴻⵍⵅⴻⵏ, ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵍⵀⴰⵍ ⵉⵀⵉ ⴷ ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵉ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷⵉⴽ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵙⵍⴰⴽ,ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰⴷ: ⴷ ⵏⴻⴽⴽ ⵉ ⴷ ⴰⵎⴻⴽⵙⵙⴰ ⵏ ⵙⵙⴰⵀ,ⴰⵎⴻⴽⵙⴰ ⵏ ⵙⵙⴰⵀ ⵢⴻⵜⵜⵙⴻⴱⵉⵍ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜⵉⵙ ⵖⴻⴼ ⵡⵓⵍⵍⵉ ⵢⵏⴻⵙ.ⵏⴻⴽⴽ ⴷ ⴰⵎⴻⴽⵙⵙⴰ ⵏ ⵙⵙⴰⵀ ⵙⵏⴰⵖ ⵓⵍⵍⵉ ⵢⵏⵓ,ⵏⵓⵜⴻⵏⵜⵉ ⵙⵙⵏⴻⵏⵜ ⵉⵢⵉ".ⵊoⵀⵏ 10:11,14).

ⵟⴻⵇⵇⴰⵔⴻⵎⴰⵙ ⴰⵀⴰⵜ ⴷⴰⵛⵓ ⴰⴽⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵜⴼⵓⴽ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⴰⴳⵉ ? ⵟⴻⵄⵢⴰⵎ ⴷⵉ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⴰⴳⵉ ⵖⴻⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⴽⴰⵙ ⵓⵔ ⵏⴻⵎⵄⵉⵏ ⴰⴽⴽ? ⵜⴻⵇⵇⴰⵔⴻⵎⴰⵙ ⴰⵀⴰⵜ ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⴰⴳⵉ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵍⵎⴻⵄⵏⴰ?ⵜⴻⴱⵖⴰⵎ ⴰⵜⵄⵉⵛⴻⵎ ⵎⴱⴻⵄⴷ ⵍⵎⵓⵜ ⵏⵡⴻⵏ ? ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵍⵀⴰⵍ ⵉⵀⵉ ⴷ ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵉ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⴻⵙⵍⴰⴽ ⵏⵡⴻⵏ!

ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰⴷ: ⴷ ⵏⴻⴽⴽ ⵉ ⴷ ⵀⴻⴳⴳⵓ,ⴷ ⵏⴻⴽⴽ ⵉ ⴷ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ.ⵡⵜⵓⴷⴻⵔⵜ.ⵡⵉⵜⵓⴷⴻⵔⵜ.ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⵓⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷⴳⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⴷⵉⵔ ⵖⴰⵙ ⵎⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ.ⵢⴰⵍ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⵢⴻⴷⵔⴻⵏ,ⵢⵓⵎⴻⵏ ⵢⵉⵙⵉ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴻⵎⵜⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵎⴰⴷⵉ.ⵜⵓⵎⵏⴻⴷ ⵙ ⵡⴰⵏⴻⵛⵜ ⴰⴳⵉ"ⵊoⵀⵏ(11:25-26).

ⴷⴰⵛⵓⵜ ⵓⴱⵔⵉⴷ? ⴷⴰⵛⵓⵜ ⵙⵙⴰⵀ ?ⴷⴰⵛⵓⵜ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ?ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵢⴻⴼⴽⴰⴷ ⵍⴻⵡⵊⴰⴱ:ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⴰⵙ :ⴷ ⵏⴻⴽⴽ ⵉ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴷ ⵏⴻⴽⴽ ⴰⵅⴰⵜⴻⵔ ⴷ ⵏⴻⴽⴽ ⵉ ⴷ ⵜⵉⴷⴻⵜⵜ,ⴷ ⵏⴻⴽⴽ ⵉ ⴷ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ.ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵔⵓⵀ ⵖⴻⵔ ⴱⴰⴱⴰ ⵎⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⴽⴽⵉ ⴰⵔⴰ ⵙⴻⴳⵉ"ⵊoⵀⵏ (14:6).

ⵍⵍⴰⵣ ⵏⵉ ⵉ ⵜⴻⵍⵓⵣⴻⵎ ⴷ ⵍⵍⴰⵣ ⵏ ⵔⵔⵓⵀ, ⵃⴰⵛⴰ ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵉⴳ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⵜⵜⵢⴻⵙⴻⵔⵡⵓ,ⵀⴰⵛⴰ ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵉⴳⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴽⴻⵙ. ⵜⵜⵍⴰⵎ.ⵄⵉⵙⵙⴰ ⴷ ⵜⴰⴱⵓⵔⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⴷⴰⵢⴻⵎ.ⵄⵉⵙⵙⴰ ⴷ ⴰⵎⴷⴰⴽⴻⵍ ⵡ ⴷ ⴰⵎⴻⴽⵙⵙⴰ ⵉ ⵜⴻⵜⵜⵏⴰⴷⵉⵎ.ⵄⵉⵙⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ, ⴷ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⴰⴳⵉ ⴰⴽⴽ ⴷⵉ ⵜⴰⵢⴻⴷ,ⵄⵉⵙⵙⴰ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵙⵍⴰⴽ.ⵙⴻⴱⴱⴰ ⵉⵡⴰⵓ.

ⵜⴻⵍⵍⵓⵣⴻⵎ,ⵙⴻⴱⴱⴰ ⵉⵡⴰⵛⵓ ⵉⵄⴻⵔⵇⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴰⵎ,ⵙⴻⴱⴱⴰ ⵉⵡⴰⵛⵓ ⵓⵔ ⵜⵓⴼⵉⵎ ⴰⵔⴰ ⵍⵎⴻⵄⵏⴰ ⵉ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ,ⴰⵅⴰⵜⴻⵔ ⵓⵔ ⵜⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵎ ⴰⵔⴰ ⴽⵓⵏⵡⵉ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ.ⵍⵉⵏⵊⵉⵍ ⵢⴻⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴰⵖ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵏⴻⴷⵏⴻⴱ ⵉ ⵎⴻⵔⵔⴰ ⵖⴻⴼ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵏⴻⴱⴷⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ. (ⴻⵛⵛⵍⴻⵙⵉⴰⵙⵜⴻⵙ7:20). ⵔoⵎⴰⵏⵙ3:23).ⵍⴻⵅⵙⴰⵙ ⵏⵉ ⵉ ⵜⴻⵜⵜⵀⴰⵙⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵍⵉⴽ ⴷ ⵍⴻⵅⵙⴰⵙ ⵏ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜⵉⴽ .ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴻⵍⵇⴻⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴷ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ,ⵄⵍⴰ ⵊⴰⵍ ⵏ ⴷⵏⵓⴱ ⵏⵉ ⵉ ⵜⴻⴷⴻⵏⴱⴻⴷ,ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏⵡⴻⵏ.ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵏⴳⴻⵔ ⴰⴽⵜⴻⵔ ⵏ ⴱⵡⴰ,ⴷⴷⵏⵓⴱ ⵏⵉ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴽⵉⴼⵔⴻⵇ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⴷⵉ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ ⴰⴳⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴰⵢⴻⴷ(ⵔoⵎⴰⵏⵙ 6:23;ⵊoⵀⵏ3:36).

ⴰⵎⴻⴽ ⵍⵀⴻⵍⵉⵙ ⵉⵀⵉ?ⴷ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵉ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⴻⵙⵍⴰⴽ!ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵢⴻⴱⴱⵉ ⴷⴷⵏⵓⴱ ⵏⵡⴻⵏ. ⵀⵉⵎⵙⴻⵍⴼ(2ⵛoⵔⵉⵏⵜⵀⵉⴰⵏⵙ5:21).ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵏⵡⴻⵏ. (ⵔoⵎⴰⵏⵙ5:8). ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵄⴰⵇⴻⴱ ⴰⴽⴽ ⵉ ⵜⵓⴽⵍⴰⵍⴰⵎ,ⵜⴻⵍⵜ ⴻⵢⴰⵎ ⵓⵎⴱⴻⵄⴷ ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵢⴻⴼⵖⴻⴷ ⴳⴻⵔ ⵍⵎⴻⵢⵜⵉⵏ, ⵢⴻⵙⴱⴻⴳⵏⴻⴷ ⵔⵔⴻⴱⵀⵉⵙ ⵖⴻⴼ ⴷⴷⵏⵓⴱ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⵎⵓⵜ (ⵔoⵎⴰⵏ 6:4-5).ⴰⵢⴻⵏ ⵉⴳⴻⵅⴷⴻⵎ ⴰⴽⴰ ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵉⵡⴰⵊⴱⴻⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⴽⴻⵢⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵇⵙⵉ ⴰⴳⵉ:ⵓⵍⴰⵛ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵢⵓⴳⴰⵔⴻⵏ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⴻⴱⵍⴻⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜⵉⵙ ⵖⴻⴼ. ⵢⴻⵀⴱⵉⴱⴻⵏⵉⵙ"(ⵊoⵀⵏ15:13).

ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵜⵄⴰⵛⴻⵎ.ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵜⵓⵎⵏⴻⵎ ⵙ ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵢⴻⵔⴱⴰ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⵍⴻⵎ ⵖⴻⴼ ⵍⵎⵓⵜⵉⵙ ⴷ ⵍⴻⵅⵍⴰⵙ ⵏ ⴷⵏⵓⴱ ⵏⵡⴻⵏ ,ⴷⵏⵓⴱ ⵏⵡⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴻⴼⴷⴻⵏ ⵡⴰ ⴰⴷ ⵄⴼⵓⵏ.ⵍⵍⴰⵣ ⵏ ⵔⵓⵀ ⵏⵡⴻⵏ ⴷⵖⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵡⵓ.ⵜⵉⴼⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⴷ. ⵛⴻⵄⵍⴻⵏⵜ.ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵉⵏⴻⵎ ⴰⵎⴷⴰⴽⴻⵍ ⵏⵡⴻⵏ ⴷ ⵓⴽⴻⵙⵙⴰ ⵏⵡⴻⵏ.ⴰⵜⴻⵣⵔⴻⵎ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⵓⵏⵏⵉⵜ ⵎⴱⴻⵄⴷ ⵍⵎⵓⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵜⵉⴷⵉⵔⴻⵎ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵄⵉⵙⵙⴰ.

"ⵙⵉⴷⵉ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵉⵀⴻⵎⵎⴻⵍ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ ⵎⴻⵔⵔⴰ ⴰⵔⵎⵉ ⵉⴷ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵎⵎⵉⵙ ⴰⵡⵀⵉⴷ ⵉⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵉⵏ ⵢⵓⵎⵏⴻⵏ ⵢⴻⵙ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵔⴰ ⵎⴰⵄⵏⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵄⵓ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵢⴻⵎ.(ⵊoⵀⵏ 3:16).

ⵜⵇⴻⴱⵍⴻⵎ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴰⵍⴰ ⴳⴰⵢⴻⵏ ⵜⴻⵖⵔⴰⵎ ⴷⴰⴳⵉ ⵖⵓⵔⵏⴰⵖ?ⵜⴻⴽⴽⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⴱⵓⵜⵜⵓⵏ "ⵇⴻⴱⵍⴻⵖ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ" ⵎⵎⴰ ⵢⵢⴻⵍⵢⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵙⴰⵀ

Englishⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ

ⴰⵏⴷⴰⵜ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵙⵍⴰⴽ?
© Copyright Got Questions Ministries