settings icon
share icon
ⴰⵙⴻⵇⵙⵉ

ⵚⴻⵔⵙⴻⵢ ⵜⵜⴽⴰⵍ-ⵉⵡ ⴷⴻⴳ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ… ⵉ ⵜⵓⵔⴰ ?

Teqvaylit
ⵍⴻⵡⵊⴰⴱ


Bⵙⴰⵀⴻⵜⴽoⵓⵎ, ⵜⴻⵜⴼⴻⵎ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵯⵔⵉⴷ ⴰⵔ ⴰⵢ ⵯⴻⴷⵍⴻⵏ ⴷⵓⵏⵉⵜ ⵏⵡⴻⵏ. ⵄⵀⴰⵜ ⵜⵓⵔⴰ ⵜⴻⵇⵇⴰⵔⵎⴰⵙ, : “I ⵜⵓⵔⴰ ⴰⵎⴻⴽ ? ⵄⵎⴻⵎ ⴰⵔⴰ ⵯⴷⵓⵢ ⴰⵯⵔⵉⴷⵉⵡ ⵏⴻⴽ ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ ? ⵅⴻⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴰⵍ ⴰⴽ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴷⴻⴻⵏⵜ ⵢⴻⵍ ⵍⴻⵯⵢⵉ ⵏⵡⴻⵏ ⴰⵅⴰⴰⵜⴻⵔ ⴼⵢⴻⵏⵜⴻⴷ ⵙⵉ ⵍⵉⵏⴳⵉⵍ. Mⴰ ⵢⴻⵍⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⴻⵙ3ⴰⵎ ⵉⵙⴻⵇⵙⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⴼ ⵯⵔⵉⴷ ⵏⵡⴻⵏ, ⵔⵓⵀⴻⵜ ⵢⴻⵔ ⵡⵡⵡ.ⵖoⵜQⵓⴻⵙⵜⵉoⵏⵙ.oⵔⴳ. https://www.gotquestions.org/Kabyle/Tifnagh-index.html

1-ⵟⴻⴱⵜⴻⵜ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵡⴻⵏ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⴼⴻⵀⵎⴻⵎ ⴷⴰⵛⵓ Iⴷ ⵙⵍⴰⴽ

1 Jⵀoⵏ 5:13 ⵢⴻⵇⴰⵔⴻⴷ : “ⵄⵢⴰⴳⵉ ⵓⵔⵉⵖ-ⴰⵡⴻⵏ-ⵜ-ⵉⴷ ⵉⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵜ̦-ⵜ̦ⴻⵣⵔⴻⵎ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⴻⵙɛⴰⵎ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⵙⵙⴻⵀ ⵢⴻⵜ̦ⴷⵓⵎⵓⵏ, ⴽⵓⵏⵡⵉ ⵢⵓⵎⵏⴻⵏ ⵙ Mⵎⵉ-ⵙ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ”. ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵢⴻⵯⵢⴰ ⴰⵜⵜⴼⴻⵀⵎⴻⵎ ⴷⴰⵛⵓ I ⴷ ⵙⵍⴰⴽ. ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵢⴻⵯⵢⴰ ⴰⵏⵉⵍⵉ ⴷ ⵙⵙⴻⵀ ⵏⴻⵜⵜⴽⴻⵍ ⴱⴻⵍⵉ ⴰⴽ ⵢⵉⴷⴻⵙ, ⴰⵏⵉⵍⵉ ⵏ ⴻⵙⵙⴻⵀ ⵏⴻⵙⵍⴻⴽ. ⵖⵉⵡⴻⵜⵀ ⵢⵉⵡⴻⵜⵀ, ⵙ ⵜⵀⵢⴰⵡⵍⴰ, ⴰⵏⵡⴰⵍⵉ ⵜⵉⴽⴰⵍ ⵏ ⵙⵍⴰⴽ.

Nⴻⴷⵏⴻⴱ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵏⴻⵍⵍⴰ, ⵏⴻⵢⵍⴻⵜ ⴰⴽⴽ ⴷⵉ ⵍⵀⴻⵇ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ (ⵕoⵎⴰⵏⵙ 3 : 23)

3ⵍⴰ ⵊⴰⵍ ⴷⵏⵓⴱ ⵏⵏⴻⵢ, ⵏⵓⴽⵍⴰⵍ ⴰⵏⴻⵯⴷⵓ ⴰⴽⴽ ⵏⴻⴽⵏⵉ ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ (ⵕoⵎⴰ, 6 : 23)

Lⵎⴰⵙⵉⵀ ⵢⴻⵎⵓⵜⵜ ⵢⴻⴼ ⵜⴻⵏⵛⵉⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⵉⵅⵍⴻⵙ ⴷⵏⵓⴱ ⵏⵏⴻⵢ (ⵕoⵎⴰⵏⵙ 5:8; 2 ⵛoⵔⵉⵏⵜⵀⵉⴰⵏⵙ 5:21).Lⵎⴰⵙⵉⵀ ⵢⴻⵎⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵏⵏⴻⴳ, ⵢⴻⴱⵉ ⵍ3ⵉⵇⴰⵯ ⵏⵏⴻⵢ. ⵟⵓⵢⴰⵍⵉⵏ-ⵉⵙ ⵜⴻⵎⴰⵍⴰⵙ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵍⵎⵓⵜ-ⵉⵙ ⵜⴻⵎⵀⴰ ⴷⵏⵓⴱ ⵏⵏⴻⵢ.

ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵢⴻⵜⵜⴰⴽ ⵍⴰⴰⴼⵓ ⵢⵏⴻⵙ ⵉ ⵡⵉⴷ ⴰⴽⴽ ⵢⴻⵜⵜⴰⵎⵏⴻⵏ ⵙ ⵍⵎⴰⵙⵙⵉⵀ ⴰⴽⴽ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⵍⴻⵏ ⵢⴻⴼ ⵍⵎⵓⵜ-ⵉⵙ ⴰⵜⵜⵅⴻⵍⴻⵙ ⴷⵏⵓⴱ-ⵏⵙⴻⵏ. (Joⵀⵏ 3:16; ⵕoⵎⴰⵏⵙ 5:1; ⵕoⵎⴰⵏⵙ 8:1)

ⴹ ⵡⴰⴳⵉ I ⴷⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵙⵍⴰⴽ ! Mⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⵍⴻⵎ ⵢⴻⴼ ⵍⵎⴰⵙⵙⴻⴽ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ I ⴷⴰⵙⵙⴻⵍⴰⴽ ⵏⵡⴻⵏ, ⴰⵜⴰⵏ ⵉⵀⵉ ⵜⵙⵙⴻⵍⴽⴻⵎ! ⴹⵏⵓⴱ ⵏⵡⴻⵏ ⴰⴽ ⴰⴷ ⵎⵀⵓⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵊⴰⵎⴰⵉⵙ ⴰⴽ ⵏⵢⴻⴳ ⵏⴻⵢ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵢⴻⵜⵜⵓ (ⵕoⵎⴰⵏ 8 38 : 39 ; Mⴰⵜⵀⴻⵡ 28 : 20). Mⴻⴽⵜⵉⵜⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴱⴻⵍⵉ ⵙⵍⴰⴽ ⵏⵡⴻⵏ ⵢⴻⵏⵜⴻⴷ ⵢⴻⵔ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ (ⵀoⵏ 10 : 28-29). Mⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⵍⴻⵎ ⵢⴻⴼ ⵍⵎⴰⵙⵙⵉⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵙⴻⵍⴰⴽ ⵏⵡⴻⵏ, ⵉⵯⴰⵏ ⴱⴻⵍⵉ ⴰⵜ ⵙ3ⴻⴷⵉⵎ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⴷⴰⵢⴻⵏ ⴽⵓⵏⵡⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴷⴻⴳ ⴳⴻⵏⵉ.

2- ⴰⴼⴻⵜ-ⴻⴷ ⵜⴰⵊⵎⴰⴰⵜ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵉⴳ ⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵍⵉⵏⴳⵉⵍ

ⵟⴰⵊⴻⵎⴰⴰⵜ ⵎⴰⵛⵉ ⴽⴻⵏ ⴷ ⵍⴻⴱⵏⵉ. ⵟⴰⵊⵎⴰⴰⵜ ⴷ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ. Iⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵡⵉⴷⴰⴽ ⴰⴽⴽ ⵢⴻⵜⵜⴰⵎⵏⴻⵏ ⵙ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴰⵎ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⴻⵊⵎⴰ3ⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴳⴰⵔⴰⵙⴻⵏ. ⴹ ⵡⴰⴳⵉ I ⴷⵉⵙⵡⵉ ⴰⵎoⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵊⵎⴰⴰⵜ. ⵟⵓⵔⴰ ⵎⵉ ⵜⵙⴻⵔⵙⴻⵎ ⵜⵜⴽⴰⵍ ⵏⵡⴻⵏ ⴷⵉ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ, ⴰⵡⴻⵏⴷⵏⵉⵏⵉ ⴱⴻⵍⵉ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷⴰⴼⴻⵎ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵊⵎⴰⴰⵜ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴷⵉ ⵍ ⵊⵉⵀⴰ ⵏⵏⵉ ⵏⵡⴻⵏ ⵡ ⴰⵜⵜⵔⵓⵀⴻⵎ ⴰⵙⴻⵜⵀⴻⴷⵔⴻⵎ I ⵯⴰⵯⵉⵙ. Iⵏⵏⴻⵜ-ⴰⵙ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⵓⵢⴰⵍⴻⵎ ⵜⴻⵜⵜⴰⵎⵏⴻⵎ ⵙ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ.

Iⵙⵡⵉ ⵡⵉⵙ-ⵙⵉⵏ ⵜⴻⵊⵎⴰⴰⵙ ⴷⴰⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵍⵉⵏⴳⵉⵍ. ⵟⵣⴻⵎⵔⴻⵎ ⴰⴽⴽⴰ ⴰⵜⵀⴻⴼⴷⴻⵎ ⴰⵎⴻⴽ ⴰⵜⴻⵙⵅⴻⴷⵎⴻⵎ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴷⵉ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜⵀ ⵏ ⵡⴻⵏ. ⵄⴼⵀⴰⵎ ⵏ ⵍⵉⵏⴳⵉⵍ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ I ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵜ3ⵉⵛⵀⴻⵎ ⴷⵓⵏⵉⵜⵀ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵀⵉⵜⵜ I ⵏⴻⴳⵀⴻⵏ ⵢⴻⵇⵡⴰⵏ. 2 ⵟⵉⵎoⵜⵀⵢ 3:16-17 ⵢⴻⵇⴰⵔⴻⴷ : « ⵖⴰⵍ ⵜⵉⵔⴰ ⵉⵇⴻⴷⵙⴻⵏ ⵙ ⵖⵓⵔ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⴽⴽⴰ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⵡⵓⵍⴻⵎ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ, ⵉ ⵓⵙⴻⴼⵀⴻⵎ, ⵉ ⵏⴻⵀⵀⵓ ⴰⴽⴽ-ⴷ ⵜ̦ⵔⴻⴱⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵀⴻⵇⵇ, ⵉⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵇⴻⴷⴷⴰⵛ ⵏ ⵚⵉⴷⵉ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⵉⴽⴻⵎⵍⴻⵏ ⵉⴳⵡⵓⵍⵎⴻⵏ ⵉ ⵢⴰⵍ ⵛⵛⵖⴻⵍ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ».

Iⵙⵡⵉ ⵡⵉⵙ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷ ⴰⴰⵯⴰⴷ. ⵄⴰⵯⴰⴷ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴷ ⵛⵓⴽⵔ ⵢⴻⴼ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵢⴷⵉⴼⴽⴰ ! ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵢⵙⴻⵍⴽⴰⵢ. ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵢⵀⴻⵎⵍⴰⵢ. ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵢⴻⵜⵜⴰⴽ ⴰⵢ-ⴻⴷ. ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵖⴻⵜⵜⴰⵡⵉⵢⴻⵢ ⴷⴻⴳ ⵓⵯⵔⵉⴷ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ. ⵄⵎⴻⴽ ⵉⵏⴻⵣⵎⴻⵔ ⵓⵔ ⵜⴻⵏⵛⴻⴽⵔⴰⵔⴰ ? ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵖⴻⵍⵀⴰ, ⴷⴻⵍ3ⴰⵍⵉⵜ, ⴷⴰⵀⴻⵎⴰⵍ, ⵢⴻⵛⵓⵔ ⴷ ⵛⴱⴰⵀⴰ. ⵕⴻⵯⴻⵍⴰⵜⵉoⵏ 4 : 11 ⵜⴻⵇⴰⵔⴰⴽ : “ⵟⵓⴽⵍⴰⵍⴻⴷ ⴰ ⵚⵉⴷⵉ ⵕⴻⴱⴱⵉ Iⵍⵍⵓ-ⵏⵏⴻⵖ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⴳⵜ ⴷ ⵛⵛⴰⵏ ⴰⴽⴽ-ⴷ ⵍⵀⴻⴽⵎⴰ, ⵉⵎⵉ ⴷ ⴽⴻⵛ̌ⵛ̌ ⵉ ⴷ Bⴰⴱ ⵏ ⵜⵅⴻⵍⵇⵉⵜ, ⴽⵔⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵍⴻⴱⵖⵉ-ⴽ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜ̦ⵡⴰⵅⵍⴻⵇ”.

3-Fⴽⴻⵜ ⵍⵡⴻⵇⵜ I ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵢⴰⵍ ⴰⵙ

Iⵍⴰⵇ, ⵢⴰⵍ ⴰⵙ, ⴰⵏⴻⴼⴽ ⴽⵔⴰ ⵙⵉ ⵍⵡⴻⵇⵜ ⵏⴻⵢ I ⵕⴻⴱⴱⵉ. ⵅⵔⴰ ⵢ ⴻⵉⵎⴷⴻⵏⴻⵏ ⵙⴰⵡⴰⵍⴻⵏ I ⵡⴰⵏⴻⵛⵜⴰ “ⵍⵡⴻⵇⵜ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ”, ⵡⵉⵢⴻⴷ ⵇⴰⵔⵏⴻⵙ “ⵜⴰⵣⴰⵍⵉⵜ”, ⴰⵅⴰⵜⴻⵔ ⵍ ⵡⴻⵇⵜ ⴰⴳⵉ I ⵕⴻⴱⴱⵉ I ⵡⵓⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵏⴻⴼⴽ. ⵅⵔⴰ ⵀⴻⵎⵍⴻⵏ ⴰⴷⵅⴻⴷⵎⴻⵏ ⵍⵡⴻⵇⵜ ⵉ ⵍⵡⴻⵇⵜ ⴰⴳⵉ ⵙⴱⴰⵀ, ⵡⵉⵢⵉⴷ ⵀⴻⵎⵍⴻⵏ ⴰⵜⵓⵇⵎⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⴷⵉⵜ. Mⴻⵍⵎⵉ ⵏⴻⵢ ⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔ ⴰⵜⵅⴻⴷⵎⴻⵎ ⵢⴻⵙⵀⴻⵍ, ⴻⵙⵙⴰⵀ ⴰⵜⴻⵙⵙ3ⴻⴷⴰⵢⴻⵎ ⴽⵔⴰ ⵏⴻⵍ ⵡⴻⵇⵜ ⵏⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ. ⴹⴰⵛⵓ ⵉ ⵜⵣⴻⵎⴻⵔⴻⵎ ⴰⵜⵜⵅⴻⴷⵎⴻⵎ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ ?

ⵟⴰⵣⴰⵍⵉⵜ : ⵜⴰⵣⴰⵍⵉⵜ ⵢⴻⵙⵀⴻⵍ ⴰⴷⵉⵏⵉⴷ ⴷⴰⵛⵓⵜ. ⵟⴰⵣⴰⵍⵉⵜ ⴷⴻⵍ ⵀⴻⴷⵔⴰ I ⵕⴻⴱⴱⵉ. ⵃⴻⴷⵔⴻⵜ I ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵢⴻⴼ ⵉⵢⴻⵯⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏⵡⴻⵏ. Iⵏⴻⵜⴰⵙ ⴰⵡⴻⵏⴷⵉⴼⴽ ⵍⴻⴼⵀⴰⵎⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⴰⴰⵇⴻⵍ. Iⵏⴰⵙ ⴰⵡⴻⵏⵉⵅⴷⴻⵎ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍ. Iⵏⴻⵜⴰⵙ I ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵛⵀⴰⵍ I ⵜⵀⴻⵎⵍⴻⵎ ⴷⵡ ⵛⵀⴰⵍ ⵉ ⵜⵀⴻⵎⵍⴻⵎ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⴳ ⵅⴷⴻⵎ ⴼⴻⵍⴰⵡⴻⵏ. ⵟⴰⴳⵉ I ⵜⴰⵣⴰⵍⵉⵜ.

Lⴻⵇⵔⴰⵢⴰ ⵏ ⵍⵉⵏⴳⵉⵍ : ⵍⵉⵏⴳⵉⵍ ⵎⴰⵛⵀⵉ ⴷⵉ ⵜⴻⵊⵎⴰⴰⵜ ⴽⴻⵏ. Mⴰ ⵢⴻⵍⴰ ⵜⴻⵇⴰⵔⴻⵎ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⴷⵉ ⵍⴰⵛⵓⵍ ⵏⴻ ⵢⴰⵙⵙ ⵏ ⵍ ⵀⴻⴷ, ⵉⵍⴰⵇ ⴷⴰⵢⴻⵏ ⴰⵜⵜⴻⴳⵀⵔⴻⵎ ⵡⴻⵀⴷ-ⵏⵡⴻⵏ. ⴹⴰⵅⴻⵍ ⵏ ⵍⵉⵏⴳⵉⵍ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴰⴽⴽ ⵡ ⴰⵢⴻⵏ ⵜⴻⵀⵡⴰⴳⴻⵎ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵜⵜ3ⵉⵛⴻⵎ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵀⵉⵜⵜ ⵉⴳⴻⵔⵣⴻⵏ. Lⵍⴰⵏⵜ ⴷⴳⴻⵙ ⵍⵡⵙⴰⵢⴰⵜ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵜⵜⴻⵙ3ⵓⵎ ⵍⴰⴰⵇⴻⵍ, ⵢⴻⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⴱⵢⴰ ⵕⴻⴱⴱⵉ, ⴰⵜⵜⵅⴻⴷⵎⴻⵎ ⵢⴻⴼ ⵎⴻⴷⴻⵏ, ⴰⵜⵜⵉⵙⵉⵎⵢⵓⵔⴻⵎ ⵔⵔⵓⵀ ⵏⵡⴻⵏ. Lⵉⵏⴳⵉⵍ ⴷⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵉ ⵏⴻⴽⵏⵉ. Lⵉⵏⴳⵉⵍ ⵢⴻⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴰⵢ ⴰⵎⴻⴽ

ⵉ ⴳⴻⵯⵢⴰ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴰⵏ 3ⴰⵛⵀ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴰⴰⴳⴻⵯ ⵍⵀⴰⵍ.

4-Iⵙⵙⵉⵏⴻⵜⵀ ⵎⴻⴷⴻⵏ ⴰⵢ 3ⴰⵡⵏⴻⵏ ⵔⵔⵓⵀ ⵏⵡⴻⵏ

1 ⵛoⵔⵉⵏⵜⵀⵉⴰⵏⵙ 15:33 ⵜⴻⵇⴰⵔⴰⵢⴻⴷ : “ⵃⴰⴷⵔⴻⵜ ⴰⵜ̦-ⵜ̦ⴻⵜ̦ⵡⴰⴽⴻⵍⵍⵅⴻⵎ, ⴰⵅⴰⵜⴻⵔ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⴷ ⵢⴻⵎⵛⵓⵎⴻⵏ ⵜⴻⵙⵙⵓⴼⵓⵖ ⵉ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ”. Lⵉⵏⴳⵉⵍ ⵢⴻⵛⵓⵔ ⴷⴰⵀⴰⴷⴻⵔ ⵢⴻⴼ ⵢⵉⵔ ⵉⵎⴷⴻⵏⴻⵏ ⵉⴳ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⵢⴻⵙⵅⴻⵙⵔⴻⵎ ⵜⴰⵎⵓⵢⵍⵉ. ⵄⵙ3ⴻⴷⵉ ⵏ ⵍⵡⴻⵇⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⴻⵎⴷⴻⵏⴻⵏ ⵏ ⴷⵉⵔⵉ, ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⵢ ⵢⴻⵔ ⴷⵉⵔⵉ-ⵢⴻⵢ. Nⴻⵜⵜⵉⵢⴰⵍ ⴰⵎ ⵡⵉⴷⴰⴽ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⵓⵎⵉ I ⵏⴻⴷⵓⴽⵓⵍ. ⵖⴻⴼ ⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵉⴳ ⵍⴰⵇ ⴰⵏⵜⵜⴻⴷⵓ ⵀⴰⵛⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⵉⵏⴷⴰⴽ ⵉⴳ ⵀⴻⵎⵍⴻⵏ Iⵍⵍⵓ ⵡ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵍⴻⵀⵓⵏ ⵢⴻⵔ ⵢⵓⵔⴻⵙ.

Iⵍⴰⵇ ⴰⵜⵜⴰⴼⴻⵎ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏⴻⵢ ⵙⵉⵏ ⵢⴻⵎⴷⵓⴽⴰⵍ, ⴰⵀⴰⵜ ⴷⵉ ⵜⴻⵊⵎⴰⴰⵜ ⵏⵡⴻⵏ, Iⴳ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴽⴻⵏ3 ⴰⵡⵏⴻⵏ (ⵃⴻⴱⵔⴻⵡⵙ 3:13; 10:24). Iⵏⴻⵜⴰⵙⴻⵏ I ⵢⴻⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏⵀⴰⵙⵯⴻⵏ ⵢⴻⴼ ⵍⵡⴻⵇⵜ I ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⴻⵎ I ⵕⴻⴱⴱⵉ, ⵢⴻⴼ ⵍⵅⴻⴻⴷⵎⴰ ⵏⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏⵡⴻⵏ ⵢⴻⵔ ⵕⴻⴱⴱⵉ. Iⵏⵜⵀⴰⵙⵙⴻⵏ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⵎ ⴰⵙⵙⴻⵏⵜⵅⴻⴷⵎⴻⵎ ⴽⵉⴼ ⴽⵉⴼ. ⵄⵏⴻⵛⵜⴰ ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⵍⵎⴰⴰⵏⴰ ⵢⵏⴻⵙ ⴰⵜⴻⴳⴻⵎ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏⵡⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵙⵙⵉⵏⴰⵔⴰ ⵍⵎⴰⵙⵙⵉⵀ. Qⵉⵎⴻⵜ ⴷⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏⵙⵙⴻⵏ, ⵀⴻⵎⵍⴻⵜⴻⵜⵜⴻⵏ. ⵚⴼⴻⵀⵎⴻⵜⴰⵙⴻⵏ ⴽⴻⵏ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵚⵉⴷⵏⴰ 3ⵉⵙⵙⴰ ⵉⵯⴻⴷⴻⵍ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏⵡⴻⵏ, ⵢⴻⴼ ⴰⵢⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⴻⵣⵎⵉⵔⴻⵎ ⴰⵔⴰ ⵜⵓⵔⴰ ⴰⵜⵜⵅⴻⴷⵎⴻⵎ ⴰⵢⴻⵏ ⵜⴻⵍⴰⵎⵜⵅⴻⴷⵎⴻⵎ ⵣⵉⴽ. Iⵏⴻⵜⴰⵙ I ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴰⵡⴻⵏⴷⵉⴼⴻⴽ ⴰⵎⴻⴽ ⴰⵜⵛⴻⵔⴽⴻⵎ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴰⴽⴽ ⴷⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏⵡⴻⵏ.

5- ⵉⵍⴰⵇ ⴰⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴷⴻⵎ

ⵄⵜⴰⵙ ⵏ ⵎⴻⴷⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⴼⵀⵉⵎⴰⵔⴰ ⴷⴰⵛⵓⵜ ⵓⵙⴻ3ⵎⴻⴷ. ⵄⵙⴻ3ⵎⴻⴷ ⵍⵎⴰⴰⵏⴰⵙ “ⴰⵙⴻⴽⵛⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⴰⵎⴰⵏ”. ⵄⵙⴻ3ⵎⴻⴷ, ⴷⵍⵉⵎⴰⵏ ⴰⵎⴰⵙⵉⵀⵉ, ⴷⴰⵯⵔⵉⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷⴻⵣⴻⴽⵏⴻⵎ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴰⵜⴰⵏ ⵜⴻⵜⵜⴰⵎⵏⴻⵎ ⵙ ⵍⵎⴰⵙⵉⴼ ⵡ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⵜⴻⵯ3ⴻⵎ ⴰⵯⵔⵉⴷⵉⵙ. ⵄⵙⴻ3ⵎⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⴰⵎⵎⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⵎⵛⴰⵯⵉ ⴰⵔ ⵡⴻⵏⵜⴰⵍ ⵙ ⵍ ⵎⴰⵛⵉⵀ. ⵄⵙⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴼⵢⴻⵎ ⵙⴻⴳ ⴰⵎⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴷ ⵢⵓⵢⴰⵍ ⵍⵎⴰⵛⵉⵀ ⵙⵉ ⵍⵎⵓⵜ, ⴷⵉ ⵜⴻⵏⵜⴻⵍ ⴰⴽⴽ ⵜⵓⵢⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵏⴰ 3ⵉⵙⵙⴰ (ⵕoⵎⴰⵏⵙ 6:3-4).

ⵄⵙⴻ3ⵎⴻⴷ ⵓⵔ ⴽ-ⵏⵉ ⵜⵜⴻⵍⵉⴽⴰⵔⴰ. ⵄⵙⴻ3ⵎⴻⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⴻⴼⴷⴰⵔⴰ ⴷⵏⵉⴱ ⵏⵡⴻⵏ. ⵄⵙⴻ3ⵎⴻⴷ ⵍⵎⴰⴰⵏⴰⵙ ⵜⴻⵜⵜⴰⵢⴻⵎ ⴰⵡⴰⵍ, ⴷⴰⵙⵉⵡⴻⵍ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵏ ⵏⵡⴻⵏ ⴷⵉ ⵍⵎⴰⵛⵉⵀ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⵏⵉⵙⴻⵍⴻⴽ. ⵄⵙⴻ3ⵎⴻⴷ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⵅⴰⵜⴻⵔ ⴷⴰⵯⵔⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵢⵉⵜ ⴱ ⴰⵡⴰⵍ-ⴷⴰⵙⵉⵡⴻⵍ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵏ ⵏⵡⴻⵏ ⴷⵉ ⵍⵎⴰⵛⵉⵀ ⴰⴽ ⴷ ⵍⴻⵜⵜⴽⴰⵍ ⴼⴻⵍⵍⴰⵙ. Mⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵯⵢⴰⵎ ⴰⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴻ3ⴷⴻⵎ, ⵉⵍⴰⵇ ⴰⵜⵜⵀⴻⴷⵔⴻⵎ ⴷ ⵯⴰⵯ ⵏ ⵜⴻⵊⵎⴰⴰⵜ.

Englishⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ

ⵚⴻⵔⵙⴻⵢ ⵜⵜⴽⴰⵍ-ⵉⵡ ⴷⴻⴳ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ… ⵉ ⵜⵓⵔⴰ ?
© Copyright Got Questions Ministries