settings icon
share icon
ⴰⵙⴻⵇⵙⵉ

ⵜⴻⵙⵄⴰⵎ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⴷⴰⵢⴻⵎ?

Teqvaylit
ⵍⴻⵡⵊⴰⴱ


ⵍⵉⵏⵊⵉⵍ ⵢⴻⵜⵜⴰⴽ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⴱⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⴷⴰⵢⴻⵎ.ⴷⵖⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⴻⴱⴷⵓ,ⵉⵍⴰⵇ ⴰⵏⵣⴻⵔ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵏⴻⵖⵍⴻⵜ ⴷⵉ ⵍⵀⴻⵇ ⵏ ⵔⴻⴱⴱⵉ.ⴰⵅⴰⵜⴻⵔ ⵓⵍⴰⵛ ⵍⵅⵉⵍⴰⴼ ⴳⴰⵔ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ,ⵉⵎⵉ ⵏⴻⵅⴷⴻⵎ ⴰⴽⴽ ⵙⵡⴰⵍⴻⵀ ⵓⵔ ⵏⵄⴻⵊⵊⴻⴱ ⴰⵔⴰ ⵉ ⵔⴻⴱⴱⵉ,ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵉⵖⵉⵊⴰⵏ ⵏⴻⵍⵀⴰ ⴷⵉⵄⵉⵇⴰⴱ.ⵉⵎⵉ ⴷⵏⵓⴱ ⵏⴰⵖ ⴰⴽⴽ ⵏⵅⴻⴷⵎⵉⵜⴻⵏ ⴷⵉ ⵍⵀⴻⵇ ⵏ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵏ. ⴷⴰⵢⴻⵎ,ⵍⵄⵉⵇⴰⴱ ⵏⴰⵖ ⵉⵍⴰⵇ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⴷⴰⵢⴻⵎ.ⴷⵏⵉⵓⴱ ⵢⴻⵜⴰⵡⵉ ⵖⴻⵔ ⵍⵎⵓⵜ,ⵎⴰ ⴷ ⵔⴻⵀⵎⴰ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵔⴻⴱⴱⵉ,ⵜⴻⵡⵉⵢⴰⵖⴷ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵢⴻⵎ ⴷⵉ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏⵏⴰⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷ ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵙⵙⵉⴷ ⵏⵏⴰⵖ. (ⵕoⵎⴰⵏⵙ 6:23).

ⴷⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ ⵢⴻⴷⵏⵉⴱ,(Pⴻⵜⴻⵔ2:22),ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴻⵎⴰⵜ ⴰⵔⴰ ⵎⵉⵙⵙ ⵏ ⵔⴻⴱⴱⵉ,ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵎⴻⵜ ⵖⴻⴼ ⴷⵏⵓⴱ ⵏⵏⴰⵖ.ⵎⴰ ⴷ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⴼⴻⵍⵍⴰⵖ ⵎⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⵎⴻⴷⵏⵓⴱⴻⵏ,ⵙ ⵡⴰⴽⴽⴰ ⵉⴷⵉⴱⴻⴳⴳⴻⵏ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵍⴻⵀⵎⴰⵍⴰ ⵢⵏⴻⵙ(ⵔoⵎⴰⵉⵏⵙ5:8),ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵏⵛⵉⵔⵜ(ⵊⴻⴰⵏ19:31-42),ⵢⴻⵜⵜⵇⴰⵣⴰⵎ ⵍⴻⵄⵇⴰⴱ ⵏⵏⵉ ⵉⵏⴻⵙⵜⴰⵀⴻⵍ ⵏⴻⴽⵏⵉ(2ⵛoⵔⵉⵏⵜⵀⵉⴰⵏⵙ5:21),ⵜⴻⵍⵜⵢⴰⵎ ⵎⴱⴻⵄⴷ,ⵢⴻⴼⵖⴻⴷ ⴳⴰⵔ ⵍⵎⴻⵢⵜⵉⵏ ,ⵢⴻⵙⴱⴰⵏⴻⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵢⴻⵔⴱⴻⵀ ⴷⵏⵓⴱ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⵓⵜ.ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴱⴰⵔⴻⴽ ⵔⴻⴱⴱⵉ,ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⴷ ⵏⵏⴻⵖ ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵉⵖ ⴷⵉⴼⴽⴰⵏ ⵙ. ⵔⴻⵀⵎⴰ ⵢⵏⴻⵙ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵜⴰⵊⴷⵉⵜ ⵙ ⵀⴻⴳⴳⵓ ⵏ ⵙⵉⴷ ⵏⵏⴻⵖ ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴳⴻⵔ ⵍⵎⴻⵢⵜⵉⵏ,ⵙ ⵡⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⵏⴻⵙⵄⴰ ⴰⵙⵙⵉⵔⴻⵎ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ. (1 Pⴻⵜⴻⵔ 1:3)

ⵚ ⵍⵉⵎⴰⵏ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⵏⵯⴻⴷⴻⵍ ⴰⵅⴻⵎⴻⵎ ⵏⴻⵢ ⵢⴻⴼ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ – ⴰⵏⵡⴰⵜ ? ⴷⴰⵛⵓ ⴰⴽⴽⴰ ⵉⴳⴻⵅⴷⴻⵎ ? ⵄⵢⴻⵏ ⵉⵜ ⵢⴻⵅⴷⴻⵎ ? Iⵜⵍⴻⵍⵉ. (ⵄⵛⵜ 3 : 19). Mⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵏⵓⵎⴻⵏ ⵙⵢⴻⵙ ⴰⴽⴽ ⵏⴻⵜⵜⴽⴻⵍ ⵢⴻⴼ ⵍⵎⵓⵜⵉⵙ ⵢⴻⴼ ⵜⴻⵏⵛⵉⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷⵉⵅⵍⴻⵙ ⴷⵏⵓⵯ ⵏⴻⵢ, ⴰⵏⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵎⴻⵀ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴷⵏⵓⵯ ⵏⴻⵢ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴼⴷⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⵏⴻⵙ3ⵓ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⴷⴰⵢⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⴳⴻⵏⵏⵉ. “ⵚⵉⴷⵉ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵉⵀⴻⵎⵎⴻⵍ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ ⵎⴻⵔⵔⴰ ⴰⵔⵎⵉ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰ Mⵎⵉ-ⵙ ⴰⵡⵀⵉⴷ ⵉⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵉⵏ ⵢⵓⵎⵏⴻⵏ ⵢⵉⵙ ⵓⵔ ⵢⴻⵜ̦ⵎⴻⵜ̦ⵜ̦ⴰⵜ ⴰⵔⴰ ⵎⴻɛⵏⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙɛⵓ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⴷⴰⵢⴻⵎ ». (Joⵀⵏ 3 :16). “Mⴰⵜⵛⴻⵀⴷⴻⴷ ⵙ ⵢⵉⵎⵉ-ⴽ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵚⵉⴷⵏⴰ Ɛⵉⵙⴰ ⴷ ⵚⵙⵉⴷ-ⵉⴽ, ⵎⴰ ⵜⵓⵎⵏⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍ-ⵉⴽ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵚⵉⴷⵉ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵉⵙⵙⴻⵀⵢⴰ-ⵜ-ⵉⴷⵙⵉ ⴳⴻⵔ ⵍⵎⴻⴳⵜⵉⵏ, ⴰⵜⴰⵏ ⴰⵜ̦-ⵜ̦ⴻⵜ̦ⵜ̦ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⴷ&ⵇⵓoⵜ;. Lⵉⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵅⴷⴻⵎ ⵍⵎⴰⵙⵙⵉⵀ ⴷⵉ ⵜⴻⵏⵛⵉⵔⵜ ⵡⴻⵀⴷⴻⵙ ⵉⴳⵣⴻ ⵎⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴰⵡⵉ ⵢⴻⵔ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⴷⴰⵢⴻⵎ. “ⵚ ⵔⴻⵀⵎⴰ ⵏ ⵚⵉⴷⵉ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⴻⵜ̦ⵡⴰⵙⴻⵍⵍⴽⴻⵎ, ⵎⵉ ⵜⵓⵎⵏⴻⵎ. ⵄⵢⴰⴳⵉ ⵎⴰⵛ̌ⵛ̌ⵉ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⴽⴰⵏ ⵙ ⵖⵓⵔ-ⵡⴻⵏ ⵍⴰⵎⴻɛⵏⴰ ⵜ̦-ⵜ̦ⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵚⵉⴷⵉ ⵕⴻⴱⴱⵉ. Mⴰⵛ̌ⵛ̌ⵉ ⵙ ⵍⵀⴰⵙⴰⵏⴰⵜ-ⵏⵡⴻⵏ ⵉⵜⴻⵜ ⵡⴰⵙⴻ ⵍⵍⴽⴻⵎ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵔ ⵉⵜ̦ⵣⵓⵅⵓ ⵙ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵉⵙⵇⵓoⵜ.(ⴻⵒⵀⵉⵙⵉⴰⵏⵙ 2:8-9)

ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⴱⵖⴰⵎ ⴰⵜ ⵇⴻⴱⵍⴻⵎ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⴰⵎⴻⵙⵍⴰⴽ ⵏⵡⴻⵏ,ⴰⵜⴰⵏ ⴰⵎⴻⴽ ⵉⵜ ⵣⴻⵎⵔⴻⵎ. ⴰⵜⴻⵣⴰⵍⴻⵎ.ⴷⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⵜ ⴰⵔⴰ ⴱⴻⵍⵉ ⵜⴰⵣⴰⵍⵉⵜ ⵏⴻⵖ ⵜⴰⵣⴰⵍⵉⵜ ⵏⵉⴷⴻⵏ ⵓⵔ ⴽⴻⵏ ⵜⴻⵙⵓⴽⴻⵙ ⴰⵔⴰ,ⵡⴻⵀⴷⴻⵙ ⵜⵜⴽⴰⵍ ⴼ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴰⵔⴰ ⴽⵏⵉⵙⵓⴽⵙⴻⵏ ⵙⵉ. ⴷⵏⵓⴱ.ⵜⴰⵣⴰⵍⵉⵜ ⴰⴳⵉ ⵉⵀⵉ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴽⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵜⵉⵣⵎⵉⵔⴻⵎ ⴰⵙⵜⵉⵏⵉⵎ ⵉ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵡⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙ ⵜⴻⵣⴰⴽⵏⴻⵎ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⴻⵜⵜⴰⵎⵏⴻⵏⵎ ⵢⴻⵙⵙ," ⴰ ⵙⵉⴷⵉ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵣⵔⵉⵖ ⴷⴻⵏⴱⴻⵖ ⴷⵉ ⵍⴻⵀⵇⵉⴽ ⵡ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵀⵡⴰⵊⴻⵖ. ⵍⵄⵉⵇⴰⴱ.ⴷⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵍⵄⵉⵇⴰⴱ ⵉ ⵙⵜⴰⵀⴻⵍⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ,ⵙ ⵜⵜⴽⴰⵍ ⵏⵉ ⵉ ⵜⴻⴽⵍⴰⵖ ⴼⴻⵍⵍⴰⵙ,ⴰⴷ ⵜⵡⴰⵙⴰⵔⵎⴻⵖ.ⵜⴽⴰⵍⵉⵡ ⵉⵀⵉ ⴰⵜ ⵙⴻⵔⵙⴻⵖ ⴷⴻⴳⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵓⵙⴻⴽⴻⴷ. ⵜⴰⵏⴻⵎⵉⵔⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵎⵀⵉⴱⴰ ⴷ ⵙⵎⴰⵀ ⴰⴽ ⴼ ⴷⵓⵏⵏoⵜ ⵏ ⴷⴰⵢⴻⵎ.ⴰⵎⵉⵏ!

ⵜⵇⴻⴱⵍⴻⵎ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴰⵍⴰ ⴳⴰⵢⴻⵏ ⵜⴻⵖⵔⴰⵎ ⴷⴰⴳⵉ ⵖⵓⵔⵏⴰⵖ?ⵜⴻⴽⴽⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⴱⵓⵜⵜⵓⵏ "ⵇⴻⴱⵍⴻⵖ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ" ⵎⵎⴰ ⵢⵢⴻⵍⵢⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵙⴰⵀ

Englishⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ

ⵜⴻⵙⵄⴰⵎ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⴷⴰⵢⴻⵎ?
© Copyright Got Questions Ministries