settings icon
share icon
ⴰⵙⴻⵇⵙⵉ

ⵟⴻⵙⵄⵉⴷ ⵍⴻⵄⴼⵓ?ⴰⵎⴻⴽ ⵉ ⵣⴻⵎⵔⴻⵖ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵖ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵔⴻⴱⴱⵉ?

Teqvaylit
ⵍⴻⵡⵊⴰⴱ


ⴰⵛⵜⵙ 13:38 ⵢⴻⵇⴰⵔⴻⴷ : ⵉⵍⴰⵇ ⵉⵀⵉ ⴰⴷ ⵜⴻⵣⵔⴻⵎ ⴰⵢ ⴰⵜⵎⴰⵜⴻⵏ, ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵉ ⵡⴻⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⴱⴻⵛⴻⵔ ⵍⴰⵄⴼⵓ ⵏ ⴷⵏⵓⴱⴰⵜ".

ⴷⴰⵛⵓⵜ ⵍⴰⵄⴼⵓ ⵡ ⴰⵢⴻⵏ ⵉⵜ ⵓⵀⵡⴰⵊⴻⵖ?

ⵍⴰⵄⴼⵓ ⵍⵎⴻⵄⵏⴰⵙ ⴰⵙⴼⴰⴷ ,ⵏⴻⵖ ⴰⵜⴰⵄⴼⵓⴷ ⴷⴷⵉⵏ. ⴰⵙⵎⴰ ⴰⵔⴰ ⵏⴻⵖⵍⴻⴷ ⴷⵉ ⵍⵀⴻⵇ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏⴻⵜⵜⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵙⵎⴰⵀⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵜⵜⵓⵖⴰⵍ ⵍⴻⵎⵀⵉⴱⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵣⵉⵍ. ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴽⴰⵔⴰ ⴰⵅⴰⵜⴻⵔ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵡⵉⵏ. ⵉⵜⵉⵙⵜⴰⵀⵍⴻⵏ. ⵓⵍⴰⵛ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵙⵜⴰⵀⵍⴻⵏ ⵍⴰⵄⴼⵓ. ⵍⴻⵄⴼⵓ ⴷ ⵍⵀⴰⵊⴰ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ, ⵏ ⵙⵎⴰⵀ, ⵏ ⵛⴱⴰⵀⴰ. ⵍⴻⵄⴼⵓ ⴷ ⴰⵙⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⴷ ⴱⴻⵍⵉ ⵓⵔ. ⵜⴻⵜⵜⴰⴼⴻⴷ ⴰⵔⴰ ⵛⴻⵀⵏⴰ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵏ, ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵅⴷⴻⵎ ⴷⵉ ⵍⵀⴻⵇⵉⴽ ⴰⴱⴰⵣⵉⵏ.

ⵍⵉⵏⵊⵉⵍ ⵢⴻⵇⴰⵔⴻⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵏⵓⵀⵡⴰⵊ ⵎⴻⵔⵔⴰ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵙ ⵖⵓⵔ ⵔⴻⴱⴱⵉ. ⵏⴻⴷⵏⴻⴱ ⵉ ⵎⴻⵔⵔⴰ. ⴻⵛⵛⵍⵉⵙⵉⴰⵙⵜⴻ 7:20ⵢⴻⵏⵏⴰⴷ: ⵓⵍⴰⵛ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵉⴳⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵍⵇⴰⵄⴰ ⵉⴳ ⵅⴻⴷⵎⴻⵏ ⵀⴰⵛⴰ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵡ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵅⵜⴰⵢⴰⵔⴰ" 1ⵊoⵀⵏ 1:8 ⵢⴻⵇⴰⵔⴻⴷ:"ⵎⴰ ⵏⴻⵇⵇⴰⵔ ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵏⵏⴻⵖ ⴷⴷⵏⵓⴱ, ⴰⵜⴰⵏ ⵏⴻⵙⴽⴰⴷⴷⴻⴱ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴰⵏ. ⵏⵏⴻⵖ,ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵓⵔ ⵜⴻⵍⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵏⵏⴻⵖ ". ⵢⴰⵍ ⴷⴷⵏⵓⴱ ⵣⵉⵖ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⵙⴰⴱ ⴰⵎⴰⴽⴻⵏ ⴷ ⵍⴳⵉⵔⵔⴰ ⵖⴻⴼ ⵔⴻⴱⴱⵉ (ⵙⴰⵓⵎⴻ51:4). ⵖⴻⴼ ⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵉⵏⴻⵀⵡⴰⵊ ⴷⵉⵎⴰ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵙ ⵖⵓⵔ ⵔⴻⴱⴱⵉ. ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⵏⵓⴱ ⵏⴻⵖ ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⵄⴼⴰⵏ ⴰⵔⴰ, ⴰⵏⴻⵙⵄⴻⴷⵉ ⴻⴷⴰⵢⴻⵎ ⵏⴻⵜⵜⵅⴻⵍ ⵉⵙⵉⵜⴻⵏ.(ⵎⴰⵜⵜⵀⴻⵡ 25:46;ⵊoⵀⵏ 3:36).

ⵍⴻⵄⴼⵓ ⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⴷⴰⵡⵉⵖ?

ⵢⴻⵍⵀⴰ ⴽⴰⵏ, ⵉⵎⵉ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵢⵀⴻⵎⵍⴰⵖ ⴰⵜⴰⵙ, ⵢⴱⴻⵇⵓ ⴰⵖ ⵢⴻⵄⴼⵓ ⴷⴷⵏⵓⴱ ⵏⵏⴻⵖ. ⴻⵜⴻⵔ3:9

ⵢⴻⵇⵇⴰⵔⴰⵖⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ:"ⵙⵉⴷⵉ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵓⵔ ⵉⵜⵄⴻⵜⵜⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵅⴷⴻⵎ ⴰⵢⴻⵏ ⵉⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰ,ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵖⵉⵍⴻⵏ. ⵉⵄⴻⵜⴻⵍ,ⵎⴰⵄⵏⴰ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⵙⵙⴱⴻⵔ ⵉ ⵡⴻⵏ ⵉⵙⴻⴱⴱⴻⵔ ⵉⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵉⵏⴻⴳⴳⴻⵔ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏ,ⵢⴻⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵎ ⴰⴽ ⵖⴻⵔ ⵓⴱⵔⵉⴷⵉⵙ".

ⴷⵡⴰ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⴷⴷⵏⵓⴱ ⵏⵏⴰⵖ ⴷ ⵍⵎⵓⵜ. ⴻⵏⴰⴼⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵔⵓⵎⴰⵏ 6:23:"ⵍⴻⵅⵍⴰⵙ ⵏ ⴷⴷⵏⵓⴱ ⴷ ⵍⵎⵓⵜ". ⵍⵎⵓⵜ ⵏ ⴷⴰⵢⴻⵎ ⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉⴷ ⵏⴻⵔⴱⴻⵀ ⵙ ⴷⴷⵏⵓⴱ ⵏⵏⴻⵖ ⵔⴻⴱⴱⵉ, ⵙ ⵍⴻⴼⵀⴰⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵍⵄⴻⴱⴷ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ, ⵊⴻⴰⵏ1:1,14, ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵏⵛⵉⵜ ⵢⴻⴱⴱⵉ ⵍⴻⵄⵜⴰⴱ ⵉⵏⴻⴽⵍⴰⵍ ⵍⵎⵓⵜ. ⵛoⵔⵔⵉⵏⵜⵉⴻⵏⵙ5:21 ⵢⴻⵙⵍⴻⵎⴷⴰⵖ: ⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵣⴻⴷⴳⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ ⵢⴻⴷⵏⵉⴱ, ⵙⵉⴷⵉ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵢⴻⵀⴽⴻⵎ ⴼⴻⵍⵍⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵏⵏⴻⵖ ⴰⵎ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⴰⵎⴻⴷⵏⵓⴱ.

ⵉⴳⴻⵍⵍⴰ ⵉⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ,ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⴷ ⵉⵀⴻⵇⵉⵢⴻⵏ ⵣⴰⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵔⴻⴱⴱⵉ" ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵏⵛⵉⵔⵜ ⵢⴻⴱⴱⵉ ⵍⵄⵉⵇⴰⴱ ⵉ ⵏⵓⴽⵍⴰⵍ. ⵉⵎⵉ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵉ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ, ⵍⵎⵓⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵀ ⵉ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵎⴻⵔⵔⴰ.1ⵊoⵀⵏ2:2:"ⵢⴻⵇⵇⴰⵔⴻⴷ ⵎⴰⵛⵛⵉ ⵖⴻⴼ ⴷⴷⴻⵎⴰ ⵏ ⴷⴷⵏⵓⴱⴻⵜ ⴽⴰⵏ ⵏⵏⴻⵖ ⵉⴳⴻⴼⴽⴰ ⵉⵎⴰⵏⵉⵙ ⴷ ⴰⵙⴼⴻⵍ ⵎⴻⵄⵏⴰ ⵓⵍⴰ ⵖⴻⴼ ⴷⴷⴻⵎⴰ ⵏ ⴷⴷⵏⵓⴱⴰⵜ ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ ⵎⴻⵔⵔⴰ". ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵢⵓⵖⴰⵍⴻⴷ ⵙ ⴳⴰⵔ. ⵍⵎⵓⵜⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ ⵔⵔⴱⴻⵀⵉⵙ ⵖⴻⴼ ⴷⴷⵏⵓⴱ ⴰⴽ ⴷ ⵍⵎⵓⵜ(ⵛoⵔⵔⵉⵉⴻⵏⵜⵉⴻⵏⵙ15:1-28) ⵛⴻⴽⵔⴻⵏ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵙ ⵍⵎⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⴽⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ, ⵏⵏⴰⴼⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵔoⵎⴰⵏ 6:23 ⵜⴻⵇⴰⵔⴻⴷ ⵙⴰⵀ:"ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ. ⵔⴻⴱⴱⵉ,ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵢⴻⵎ ⵙ ⵓⵙⴻⵍⴰⴽ ⵏⵏⴰⵖ.ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵄⵉⵙⵙⴰ.ⵍⴻⵄⴼⵓ“.

ⵢⴻⵙⵀⴻⵍ ⴷⵖⴰ ⴰⴽⴽ ⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ?

ⴷ ⵙⵙⴰⵀ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵢⴻⵙⵀⴻⵍ ⴰⵜⴰⵙ.ⵓⵔ ⵜⴻⵣⵎⵉⵔⴻⵎ ⴰⵔⴰ ⴰⵜⵔⴻⴱⵀⴻⵎ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵔⴻⴱⴱⵉ.ⵓⵔ ⵜⴻⵣⵎⵉⵔⴻⵎ ⴰⵔⴰ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵔⴻⴱⴱⵉ,ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⵎ ⴰⵜⵉⴷⴰⵡⵉⵎ ⵙ ⵍⵉⵎⴰⵏ,ⵙ ⵛⵛⴱⴰⵀⴰ ⴰⴽⴽ ⵙ ⵙⵎⴰⵀ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵔⴻⴱⴱⵉ.ⵎⴰ ⵜⴻⴱⵖⴰⵎ.

ⴰⵜⵇⴰⴱⵍⴻⵎ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷⴰⵙⴻⵍⴰⴽ ⵏⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷⴰⵡⵉⵎ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵔⴻⴱⴱⵉ.ⴰⵜⵜⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⴽ ⵏⵉⵄⴰⵡⵏⴻⵏ,ⵜⴰⵣⴰⵍⵉⵜ ⴰⴳⵉ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵙⴻⵍⵉⴽ ⴰⵔⴰ,ⵀⴰⵛⴰ ⵍⴻⵜⴽⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵉⴳⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⴷⴷⵏⵓⴱ ⵏⵡⵔⵏ.ⵜⴰⵣⴰⵍⵉⵜ ⴰⴳⵉ ⵏⴻⵇⵇⴰⵔ ⵍⴰⵏ ⵢⴻⵙ ⵉ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵏⴻⵜⵜⴰⵎⴻⵏ ⵢⴻⵙ ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽ. ⵜⴰⵏⵏⴻⵎⵉⵔⵜ ⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽⴰ ⵉⴷⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⴻⵀ."ⴰ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵣⵔⵉⵖ ⵖⴻⵍⵜⴰⵖ ⴷⵉ ⵍⵀⴻⵇⵉⴽ ⵉⵎⴰ ⴰⴽⴰ ⵓⴽⵍⴰⵍⴻⵖ ⵍⵄⵉⵇⴰⴱ.ⴷⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵢⴻⴱⴱⵉ ⵍⵄⵉⵇⴰⴱ ⵏⵏⵉ ⵉ ⵢⵓⴽⵍⴰⵍⴻⵖ ⵉⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵡⴰⵙⴻⵎⵀⴰⵖ ,ⴰⴷ ⵙⴻⵔⵙⴰⵖ ⵜⴽⴰⵍⵉⵡ ⴷⴻⴳⴽ ⵉ ⵙⵍⴰⴽ.ⵜⴰⵏⴻⵎⵉⵔⵜ ⵖⴻⴼ ⵙⵎⴰⵀⵉⴽ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵢⵏⴻⴽ.ⴰⵎⴻⵏ!

ⵜⵇⴻⴱⵍⴻⵎ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴰⵍⴰ ⴳⴰⵢⴻⵏ ⵜⴻⵖⵔⴰⵎ ⴷⴰⴳⵉ ⵖⵓⵔⵏⴰⵖ?ⵜⴻⴽⴽⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⴱⵓⵜⵜⵓⵏ "ⵇⴻⴱⵍⴻⵖ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ" ⵎⵎⴰ ⵢⵢⴻⵍⵢⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵙⴰⵀ

Englishⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ

ⵟⴻⵙⵄⵉⴷ ⵍⴻⵄⴼⵓ?ⴰⵎⴻⴽ ⵉ ⵣⴻⵎⵔⴻⵖ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵖ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵔⴻⴱⴱⵉ?
© Copyright Got Questions Ministries