settings icon
share icon
ⴰⵙⴻⵇⵙⵉ

ⴹⴰⵛⵓⵜ ⵓ ⵎⴰⵙⵉⵀⵉ ?

Teqvaylit
ⵍⴻⵡⵊⴰⴱ


ⵄⵎⴰⵙⵉⵀⵉ ⴰⴷⵉⵡⴰⵊⴻⵯ ⴰⴷⵢⵉⵏⵉ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴷ “ⴰⵎⴷⴰⵏ ⵉⴳ ⵜⵜⴰⵎⵏⴻⵏ ⵙ 3ⵉⵙⵙⴰ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ I ⴷ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵏⴻⵢ ⴷⵉ ⴷⴷⵉⵏⵢⴻⵯⵏⴰⵏ ⵢⴻⴼ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ 3ⵉⵙⵙⴰ”. ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⴻⵀⴰ ⵛⵡⵉⵜ ⵍⴻⵡⵊⴰⵯ ⴰⴳⵉ, ⴰⵎ ⴰⵜⴰⵙ ⵏ ⵍⴻⵡⵊⴰⵯⴰⵜ ⵡⵉⵢⵉⴷ, ⴷⴰⵛⵓⴽⴻⵏ ⵢⴻⵯ3ⴻⴷ ⵛⵡⵉⵜ ⵢⴻⴼ ⵙⵙⴻⵀ ⴰⵎoⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⵏⴳⵉⵍ ⵉⵢ ⵢⴻⵎⵍⴰⵏ ⴷⴰⵛⵓ I ⴷⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰⵙ ⴰⵜⵉⵍⵉⴷ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵉⵀⵉ. ⵄⵡⴰⵍⴰⴳⵉ “ⴰⵎⴰⵙⵉⵀⵉ” ⵢⴻⵜⵡⴰⵙⴻⵅⴷⴻⵎ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴰⵍ ⴷⵉ ⵍⵉⵏⴳⵉⵍ (ⵏoⵓⵯⴻⴰⵓ ⵜⴻⵙⵜⴰⵎⴻⵏⵜ) ⵟⴻⵙⵜⴰⵎⴻⵏⵜ (ⵄⵛⵜⵙ 11:26;26:28; 1 Pⴻⵜⴻⵔ 4:16). Iⵏⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵏ 3ⵉⵙⵙⴰ ⵙⴰⵡⴰⵏⴰⵙⵙⴻⵏ ⵇⴱⴻⵍ ⵉⵎⴰⵙⵉⵀⵉⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⵄⵏⵜⵉoⵛⵀⴻ (ⵄⵛⵜⵙ11:26). ⵄⵅⴰⵜⴻⵔ ⴰⵅⴻⴷⵉⵎ ⵏⵙⵙⴻⵏ, ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏⵙⵙⴻⵏ, ⵍⵀⴻⴷⵔⴰ ⵏⵙⵙⴻⵏ, ⴰⵎ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵙⵡⴰⵙⵡⴰ. ⵄⵡⴰⵍ “ⴰⵎⴰⵙⵉⵀⵉ”ⵍⵎⴰⴰⵏⴰⵙ “ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴰ ⴷⵉ ⵜⴰⵔⴱⴰ3ⵜ ⵏ ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ” ⵏⴻⵢ “ⴷ ⴰⵏⴻⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ”.

ⴹⴰⵛⵓ ⴽⴻⵏ, ⵢⴻⵜⵜ3ⴻⴷⵉ ⵎⵡⴻⵇⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ ⵢⴻⵜⵜⵡⴻⴷⵉⵔ ⵍⵎⴰⴰⵏⴰⵢⵉⵙ ⴷⵢⴰ ⵢⵓⵢⴰⵍ ⵢⴻⴱⵢⴰ ⴰⴷⵢⵉⵏⵉ ⴷⴰⵎⴷⴰⵏ ⵎⴻⴷⴻⵢⴻⵏ ⵏⴻⵢ ⵢⴻⵜⵜⵓⵔⴻⴱⴰ ⴰⵜⴰⵙ ⴷⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷⵢⵉⵍⵉ ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⴰⵏⴻⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ. ⵄⵜⴰⵙⵏ ⵍ ⴳⵀⴰⵛⵉ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⴰⵎⴻⵏ-ⴰⵔⴰ ⵏⴻⵢ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⴽⴻⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴼ 3ⵉⵙⵙⴰ ⵀⴻⵙⴱⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⵉⵎⴰⵙⵉⵀⵉⵢⴻⵏ ⴰⵅⴰⵜⴻⵔⵜⵜⵔⵓⵀⴻⵏ ⵢⴻⵔ ⵜⴻⵊⵎⴰ3ⵜ ⵏⴻⵢ ⵜⵜ3ⵉⵛⴻⵏⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵀⵉⵜⵜ. ⴹⴰⵛⵓ ⴽⴻⵏ ⵔⵡⴻⵀ ⵢⴻⵔ ⵜⴻⵊⵎⴻ3ⵜ, ⴰⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⵢⴻⴼⵉⵎⴻⵢⴱⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⴰⵯⴷ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵓⵔ ⴽⵏⵉⵜⵜⴰⵔⴰⵔⴰ ⴷⵉⵎⴰⵙⵉⵀⵉⵢⴻⵏ. ⵕⵡⴰⵀ ⴰⵔ ⵜⴻⵊⵎⴰⴰⵜ ⴰⴽⵢⴻⵔ ⴷⴰⵎⴰⵙⵉⵀⵉⴰⵙⵎⴰ ⴰⵔⴰ ⵜⵓⵢⴰⵍⴻⴷ ⴷ ⵜoⵏoⴱⵉⵍ ⴰⵙⵎⴰ ⴰⵔⴰ ⵜⵔⵓⵀⴻⴷ ⵙ ⴰⴳⴰⵔⴰⵊ. ⵕⵡⴰⵀ ⵢⴻⵔ ⵜⴻⵊⵎⴰⴰⵜ, ⴰⵙⵉⵡⴻⵍ ⵏ ⵍⴰⵀⴷⵓⵔⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴷⵉⵏⴰ, ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴰⵔⴰⵔⴰ ⵍⴰⴰⵯⴷ ⴷⴰⵎⴰⵙⵉⵀⵉ.

Lⵉⵏⵊⵉⵍ ⵢⴻⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴰⵢ ⴱⴻⵍⵉ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵏⵅⴻⴷⴻⵎ ⵢⴻⵍⵀⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵔ ⵎⴰⵀⴱⵓⴱⵉⵜⵀ ⵢⴻⵔ ⵕⴻⴱⴱⵉ. ⵟⵉⵜⵓⵙ 3 : 5 ⵢⴻⵇⴰⵔⴻⴷ : “ⵉⵙⴻⵍⵍⴻⴽ-ⴰⵖ ⵎⴰⵛ̌ⵛ̌ⵉ ⴰⵅⴰⵜⴻⵔ ⴷ ⵉⵀⴻⵇⵇⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵏⴻⵍⵍⴰ ⵎⴻɛⵏⴰ ⵉⵙⴻⵍⵍⴻⴽ-ⴰⵖ ⵙ ⵔⵔⴻⵀⵎⴰ-ⵙ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ; ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴻⴷ-ⴰⵖ ⵙⵉ ⴷⴷⵏⵓⴱ-ⵏⵏⴻⵖ ⵙ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⵏ ⵕⵔⵓⵀ ⵉⵇⴻⴷⵙⴻⵏ ⵉⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰ ⴷ-ⵏⵍⴰⵍ ⴷⵉⵊⴷⵉⴷⴻⵏ”. ⵄⴽⴽⴰ ⵀ, ⴰⵎⴰⵙⵉⵀⵉ ⴷ ⵡⵉⵏⴰ I ⴷⵉⵍⵓⵍⴻⵏ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵊⴷⵉⵜ ⵙ ⵢⵓⵔ ⵕⴻⴱⴱⵉ. (Joⵀⵏ 3:3; Joⵀⵏ 3:7; 1 Pⴻⵜⴻⵔ 1:23) ⵖⴻⵔⵏⴰ ⵢⵙⴻⵔⵙ ⵜⵜⴽⴰⵍ ⵉⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽ ⴷⵉ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ. Eⵒⵀⴻⵙⵉⴰⵏⵙ 2 : 8 ⵢⴻⵇⴰⵔⴻⴷ : “ⵚ ⵔⴻⵀⵎⴰ ⵏ ⵚⵉⴷⵉ ⵕⴻⴱⴱⵉⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⴻⵜ̦ⵡⴰⵙⴻⵍⵍⴽⴻⵎ, ⵎⵉ ⵜⵓⵎⵏⴻⵎ. ⵄⵢⴰⴳⵉ ⵎⴰⵛ̌ⵛ̌ⵉ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⴽⴰⵏ ⵙ ⵖⵓⵔ-ⵡⴻⵏ ⵍⴰⵎⴻɛⵏⴰ ⵜ̦-ⵜ̦ⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵚⵉⴷⵉ ⵕⴻⴱⴱⵉ.”

ⵄⵎⴰⵙⵀ ⵏ ⵙⴰⵀ ⴷ ⵡⵉⵏⴰ ⵢ ⵙⴰⵔⵙⴻⵏ ⵍⵉⵎⴰⵏ ⵢ ⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵜⴽⴻⵍ ⵉⵏⴻⵙ ⴷⵉ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⵎⵓⵜⵉⵙ ⵢⴻⴼ ⵜⴻⵏⵛⵉⵔⵜⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵅⵍⴻⵙ ⴷⵏⵓⴱ ⵏⵏⴻⵢ ⴰⴽⴽ ⵜⵜⵓⵢⴰⵍⵉⵏ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⴰⵙ ⵡⵉⵙ ⵜⵍⴰⵜⴰ. Jⵀoⵏ 1:12 ⵢⴻⵏⴰⴷ : “Mⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵜ-ⵉⵇⴻⴱⵍⴻⵏ ⵢⵓⵎⵏⴻⵏ ⵢⵉⵙ, ⵡⵉⴷⴰⴽ ⵉɛⵓⵣⵣ-ⵉⵜⴻⵏ, ⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ”. ⵚⵉⵎⴰ ⵏⵓ ⵎⴰⵙⵉⵀⵉ ⵏ ⵙⵙⴻⵀ ⵜⴰⵢⵔⵉ Iⵡⵉⵢⴰⴷ ⴰⴽⴽ ⵜⵓⵢⵉⵏ ⴱⴰⵡⵍ I ⵔⴻⴱⴱⵉ (1 ⵊⵀoⵏ 2 : 4, 10). ⵄⵎⴰⵙⵉⵀⵉ ⵏ ⵙⵙⴰⵀ ⴷ ⵎⵎⵉⵙ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ, ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴰ ⴷⵉⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ, ⴷ ⵢⵡⴻⵏ ⵉⴷⵉⵍⵓⵍⴻⵏ ⴷⴰⵊⴷⵉⴷ ⵙ ⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ.

ⵜⵇⴻⴱⵍⴻⵎ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴰⵍⴰ ⴳⴰⵢⴻⵏ ⵜⴻⵖⵔⴰⵎ ⴷⴰⴳⵉ ⵖⵓⵔⵏⴰⵖ?ⵜⴻⴽⴽⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⴱⵓⵜⵜⵓⵏ "ⵇⴻⴱⵍⴻⵖ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ" ⵎⵎⴰ ⵢⵢⴻⵍⵢⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵙⴰⵀ

Englishⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ

ⴹⴰⵛⵓⵜ ⵓ ⵎⴰⵙⵉⵀⵉ ?
© Copyright Got Questions Ministries