settings icon
share icon
ⴰⵙⴻⵇⵙⵉ

ⵍⵉⵏⵊⵉⵍ ⵢⴻⵇⴰⵜⴻⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ? ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ? ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵢⴻⵏⵏⴰⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵉ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ?

Teqvaylit
ⵍⴻⵡⵊⴰⴱ


ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵇⵇⴰⵔⴻⵏ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵎⴰⵛⵛⵉ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⴰⵅⴰⵜⴻⵔ.ⴷ ⵙⵙⴰⵀ,ⵍⵉⵏⵊⵉⵍ ⴷⵉ ⵍⵄ3ⴻⵎⵔⵉⵙ ⵢⴻⵏⵏⴰⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵢⴻⵏⵏⴰⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⴳⵉ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷⵉⵙ:"ⵏⴻⴽⴽ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ". ⴷⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵎⴰⵛⵛⵉ ⵍⵎⴻⵄⵏⴰⵙ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ ⵉⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏⵉⴷⴻⵏ,ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵉ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ.

ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ? ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵢⴻⵏⵏⴰⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵏⴻⴽⴽⵉ ⵉ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ?

ⴰⴷ ⵏⴻⴷⴻⵎ ⵊⴰⵏ ⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⴰⴳⵉ ⵉⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷⵉ ⵊoⵀⵏ10:30:"ⴰⵅⴰⵜⴻⵔ,ⵏⴻⴽⴽ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴱⴰⴱⴰ,ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ.ⵏⴻⵀⵡⴰⵊ ⵏⵓⵀⵡⴰⵊ ⴽⴰⵏ ⴰⵏⵡⴰⵍⵉ ⵖⴻⵔ ⵉⴷⵔⵎ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⵢⴻⵏ ⴰⵙⵎⵉ ⵉⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⴳⵉ,ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⵣⴻⵔ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵉⵇⴻⵙⴷⴻⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵉ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ.ⵢⴰⴽ ⴱⵖⴰⵏ ⴰⵜⴻⵡⵜⴻⵏ ⵙ ⵉⴱⵍⴰⴷⴻⵏ,ⵏⴰⵏⴰⵙ:"ⴽⴻⵛⵛ ⴷ ⵍⵄⴻⴱⴷ ⴰⵎ ⵡⵉⵢⴰⴷ,ⵜⴻⵔⵔⵉⴷ ⵉⵎⴰⵏⵉⴽ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ".ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴼⴻⵀⵎⴻⵏ ⴷⴰⵛⵓ ⵉⴳⴻⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ-ⵜⵉⵔⵓⴱⴻⴱⵜ.ⴰⵙⵎⵉⵏ ⵉⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ"ⵏⴻⴽⴽ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴱⴰⴱⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ",ⵢⴻⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵜⵡⴰⵅⴷⴰⵎⵣⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵡⴻⵣⵔⵓ"ⵊoⵀⵏ8:58

ⵢⴻⵇⵇⴰⵔⴻⴷ ⴷⴰⵖⵣⵏ ⴰⵡⴻⵏⴷⵉⵏⵉⵖ ⵙⵙⴰⵀ,"ⵓⵇⴱⴻⵍ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵏⴻⴽⴽ ⵍⵉⵖ"ⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⴻⴷ ⴻⵅoⴷⵓⵙ3:14 ⴰⵙⵎⵉ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵢⴻⵙⴱⴰⵏⴻⴷ ⵉⵎⴰⵏⵉⵙ ⴷ "ⵏⴻⴽⴽ".ⵓⴷⴰⵖⴻⵎⴻⵏ ⵉⴳⴻⵙⵍⴰⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⴳⵉ ⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⵔⴻⴳⵎⴻⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴰⵅⴰⵜⴻⵔ ⵢⴻⴽⴼⴻⵔ,ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴷ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⵍⵇⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵎⵓⵙⵙⴰ(ⵍⴻⴱⵉⵜⵉⵛⵓⵙ24:16)

ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ ? ⵉⵏⴻⵍⵎⴰⴷⵏoⵙ ⵏⴰⵏⴷ ⴱⵣⵍⵍⵉ ⴷ ⵔⵣⴱⴱⵉ.

Joⵀⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵜⵉⵔⵓⴱⴻⴱⵜ."ⴰⵡⴰⵍ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ" ⴰⴽⴽ ⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴷⴰⵏ(ⵊoⵀⵏ1:1,14),ⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵢⴻⵇⵇⴰⵔⴻⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴰⵎⴰ ⵜⴰⴼⴻⴷ ⵍⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⴷⵉ ⵜⴻⵛⵔⵉⵀⵜ.

ⴰⵛⵜⵙ20:28 ⵢⴻⵇⵇⴰⵔⴻⴷ:"ⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵉⵄⴻⵙⴰⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵊⵎⴰⵄⵜ ⵏ ⵔⴻⴱⴱⵉ ,ⵉⴷ ⵉⵀⴻⵔⵔ ⵙ ⵉⴷⴰⵎⴻⵏⵉⵙ".ⴰⵏⵡⴰⵜ ⴰⴽⴰ ⵡⴰⴳⵉ ⵉⴳ ⵉⴳⵓⵖⴻⵏ ⵜⴰⵊⵎⴰⵄⵜ ⵏ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵙ ⵉⴷⴰⵎⴻⵏⵉⵙ?ⴷ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ! ⴰⵡⴰⵍ ⴰⴳⵉ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵉⵇⴰⵔⴻⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵢⵓⵖ ⵜⴰⵊⵎⴰⵄⵜ ⴰⴳⵉ ⵙ. ⵉⴷⴰⵎⴻⵏⵉⵙ.ⵉⴱⴰⵏ ⵉⵀⵉ ⴱⵣⵍⵍⵉ ⴷ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵉ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ.

ⴰⵏⴻⵍⵎⴰⴷ ⵜⵀⵓⵎⴰⵙ ⵢⴻⵇⵇⴰⵔⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ:"ⴰ ⵙⵙⵉⴷⵉⵡ ⴰ ⵢⵉⵍⵍⵓ ⵉⵡ"(ⵊoⵀⵏ20:28). ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⵉⵏ ⴰⵔⴰ. ⵜⵖⴻⵍⵜⴻⴷ.ⵜⵉⵜⵓⵙ2:13 ⵢⴻⴷⴻⴳⵉⵔⴰⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⴻⵔⵊⵓ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ(ⵎⵓⵇⴻⵍ ⴷⴰⵖⴻⵏ2 Pⴻⵜⴻⵔ1:1)ⴷⵉ ⵀⴻⴱⴻⵔⵡⴻⵙ1:8,ⴱⴰⴱⴰ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵢⴻⵇⴰⵔⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ:"ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵏ ⵍⵀⴻⴽⵎⴰⴽ ⴰ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵉⴱⴻⴷⴷ ⵉ ⴷⴰⵢⵢⴻⵎ,ⵜⴰⵣⵎⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⴷⵉⵜⵉⴽ,ⵜⴰⵣⵎⴻⵔⵜ ⵜⴰⵀⴻⵇⵇⵉⵜ"ⴱⴰⴱⴰ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵉⵀⴻⴷⴷⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴰⵎⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ.ⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵍⵎⴻⵄⵏⴰⵙ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⵙⵙⴰⵀ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ.

ⴹⵉ ⵕⴻⵯⴻⵍⴰⵜⵉoⵏⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵍⵎⴻⵍⴽ ⵢⴻⵏⴰⵢⴰⵙ I Jⵀoⵏ ⵓⵔ ⵜⵜ-ⴰⴱⴰⴷ ⵀⴰⵛⴰ ⵕⴻⴱⴱⵉ (ⵔⴻⵯⴻⵍⴰⵜⵉoⵏⵙ 19 : 10). ⵄⵜⴰⵙ ⵉⵯⴻⵔⴷⴰⵏ ⴷⵉ Lⴻⵏⴳⵉⵍ, ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴰⵯⴰⴷ (Mⴰⵜⵜⵀⵉⴻⵡ 2:11, 14:33, 28;9, 17; Lⵓⴽⴻ 24:52; Jⵀoⵏ 9:38). Lⴰⴰⵎⴻⵔ I ⵙⴻⵏⵢⴻⵏⴰ I ⵍⴳⵀⴰⵛⵉ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵯⴰⴷⴻⵏ-ⴰⵔⴰ. Loⵓⴽⴰⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵜⴰⵏ ⵢⵓⴳⵉ I ⵍ ⴳⵀⴰⵛⵉ ⴰⵜ-ⴰⵯⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴳ-ⵅⴷⴻⵎ ⵍⵎⴻⵍⴽ ⵏ ⵔⴻⵯⴻⵍⴰⵜⵉoⵏⵙ. ⵄⴽⵜⴻⵔ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⴷ*ⵏⴻⵀⴽⴰ, ⴰⵜⴰⵙ ⵡ-ⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⵉ-ⴽ ⵉⵇⴰⵔⴻⵏ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ.

ⵍⵎⴰⵙoⵀ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ? ⵙⴻⴱⴱⴰ ⵉⴽ ⵉⵇⴰⵔⴻⵏ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ.

ⵙⴻⴱⴱⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉⴷ ⵉⵇⴰⵔⴻⵏ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ,ⵜⵉⵏⴰ ⵉⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ ⴱⵔⵍⵍⵉ ⵍⵓⴽⴰⵏ ⵎⴰⵛⵛⵉ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵉⴳⴻⵍⵍⴰ,ⵜⵉⵍⵉ ⵍⵎⵓⵜⵉⵙ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵣⵎⵉⵔⴰⵔⴰ ⴰⵜ ⵅⴻⵍⴻⵙ ⴷⵏⵓⴱ ⵏ, ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ(1ⵊoⵀⵏ2:2),ⵍⵓⴽⴰⵏ ⵎⴰⵛⵛⵉ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵉ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ,ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵍⵄⴻⴱⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴻⵍⵇⴻⵏ ⴷⵖⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵉⵣⵎⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵅⴻⵍⵍⴻⵙ ⵙⵓⵎⴰ ⵏⵉ ⵏ ⴷⵏⵓⴱ ⵏ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵡⴰⵅⵍⴰⵇ ⴰⵔⴰ.ⵀⴰⵛⴰ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵉⴳ. ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵅⴻⵍⵍⴻⵙ ⵙⵓⵎⴰ ⴰⵎ ⵜⵉⵏⴰ.ⵙⵉⵡⴰ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵉⴳⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴷⵏⵓⴱ ⵏ. ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ(2ⵛoⵔⵉⵏⵜⵀⵉⴰⵏⵙ5:21),ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵎⴻⵜ ⵡⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴽⴻⵔ ⵡⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵉⵡⴻⵍ. ⵔⵔⴻⴱⵀⵉⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⵎⵓⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴷⴷⵏⵓⴱ.

ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ? Iⵀ,ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ,ⵢⴻⵔⵏⴰ. ⵉⴱⴻⴳⵏⵉⵜⵉⴷ.ⵉⵏⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏⵉⴷ ⵓⵎⵏⴻⵏ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵉ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ.ⵙⵍⴰⴽ ⵏⵏⵉ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰⵀⴰⵛⴰ ⵀⴰⵛⴰ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵍⵎⴰⵙoⵀ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ,ⴷ ⴰⵍPⵀⴰ ⴰⴽⴽ ⵍ'ⵓⵎⵉⴳⴰ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⴼⴰⴽⴰ ⴰⵔⴰ (ⵔⴻⴱⴰⵍⴰⵜⵉoⵏ1:8,22:13)ⵡ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵍⴰⴽ ⵏⵏⴰⵖ(2Pⴻⵜⴻⵔ1:1).

Englishⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ

ⵍⵉⵏⵊⵉⵍ ⵢⴻⵇⴰⵜⴻⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ? ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ? ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵢⴻⵏⵏⴰⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵉ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ?
© Copyright Got Questions Ministries