settings icon
share icon
ⴰⵙⴻⵇⵙⵉ

ⵄⵏⵡⴰⵜ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ?

Teqvaylit
ⵍⴻⵡⵊⴰⴱ


ⴹ ⵍⵅⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵙⵉ ⵏⵏⵉ ⵏ “ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵕⴻⴱⴱⵉ », ⴰⵙⴻⴻⵇⵙⵙ ⵏ « ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ », ⴷ ⵔⵓⵙ ⵏ ⵎⴻⴷⴻⵏ ⵉⵜⵉⴷⵢⴻⵏⴰⵏ. ⵄⵜⴰⵙ ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵓⵎⵏⴻⵏ ⴱⴻⵍⵉ 3ⵉⵙⵙⴰ ⴷ ⴰⵎⴷⴰⵏ I3ⴰⵛ ⵓⵇⴱⴻⵍ 2 000 ⵙⵏⴰ. ⵚoⵓⴽ ⵉⵯⴻⴷⵓ ⵢⴻⵜⵜⴰⵎⴻⵔ ⴰⵙⵎⴰ ⴰⴷⵏⵉⵏⵉ ⴰⵏⵡⴰⵜⵀ ⴰⴽⴽⴰ 3ⵉⵙⵙⴰ ⵢⴰⴳⵉ ? Lⴻⴷⵢⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵎoⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵇⴰⵔⵏⴰⴽ ⴱⴻⵍⵉ 3ⵉⵙⵙⴰ ⴷ ⵏⴱⵉ, ⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⵏⴻⵢ ⴷⴰⵎⴷⴰⵏ ⵍ3ⴰⵍⵉ. ⴹⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⵍⵉⵏⵊⵉ ⵢⴻⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴰⵢ ⴱⴻⵍⵍⵉ 3ⵉⵙⵙⴰ ⴰⴽⵜⴻⵔ ⵏ ⵏⴱⵉ, ⵏ ⵛⵛⵉⵅ, ⵏⴻⵢ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵍ3ⴰⵍⵉ.

ⵛ . ⵚ Lⴻⵡⵉⵙ, ⴷⵉ ⵜⴻⴽⵜⴰⴱⵜ-ⵉⵙ Mⴻⵔⴻ ⵛⵀⵔⵉⵙⵜⵉⴰⵏⵉⵜⵢ, ⵢⵓⵔⴰⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ : “ⵯⴳⵀⵉⴳⵀ ⴰⴷⴰⴳⵉⴷ I ⵍⴳⵀⴰⵛⵉ ⴰⴷⵉⵏⵉⵏ ⴰⵢⴻⵏ I ⴷⴻⵇⴰⵔⴻⵏ ⴰⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⴽⴰⵍ ⵓⵔ ⵏⴻⵙ3ⵉ ⵍⵎⴰⴰⵏⴰ ⵢⴻⴼ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ : ‘ⵇⴻⵯⵍⴻⵢ ⴰⴷⴰⵎⵏⴻⵢ ⴱⴻⵍⵉ 3ⵉⵙⵙⴰ ⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⴰⵎoⵇⵔⴰⵏⴻ ⴷⴰⵛⵓ ⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵣⵎⵉⵔⴻⵢ ⴰⴷ ⵇⴻⵯⵍⴻⵢ ⴱⴻⵍⵉ ⵢⴻⵀⵙⵙⴻⵯ ⵉⵎⴰⵏⵉⵙ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ I ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ’. ⴹⴻⵍ ⵀⴰⵊⴰ ⵢⴰⴳⵉ ⵓⵔ ⵏⴻⵣⵎⵉⵔⴰⵔⴰ ⴰⴷⵏⵉⵏⵉ. ⵄⵔⴳⴰⵣ ⴰⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴰⵔⴳⴰⵣ ⵢⵀⴻⴷⴻⵔ ⴰⵢⴻⵏ ⵉⵀⴻⴷⴻⵔ 3ⵉⵙⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⴰⵎoⵇⵔⴰⵏ. ⵄⵀⴰⵜ ⴰⴷⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵎⴻⵀⴱⵓⵍ ⵏⴻⵢ ⴷ ⵛⵉⵜⴰⵏ ⵏⵜⵎⴻⵙ. Iⵀⵉ, ⵉⵍⴰⵇ ⴰⵜⵜⴻⵅⵜⵉⵔⴻⵎ. Mⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴰⵔⴳⴰⵙ ⴰⴳⵓⵉ ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⵎⵉⵙⵙ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ, ⴰⵜⴰⵏ ⵉⵀⵉ ⵢⵯⴰⵏ ⴷⴰⵎⴻⵀⴱⵓⵍ ⴷⴻⵢ ⴷ ⵏⴳⴻⵔ ⵏⴰⵢⴻⴷ ⵉⵡⴰ ⴰⵔⴻⵏ ⴰⴽⵜⴻⵔ. ⵟⵣⴻⵎⵔⴻⵎ ⴰⵙⵜⵏⵉⵎ ⵙⵓⵙⵙⴻⵎ, ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⵎ ⴰⵜⵙⵓⵙⴼⴻⵎ ⵏⴻⵢ ⴰⵜⴻⵏⵢⴻⵎ ⴰⵎ ⵢⵉⵔ ⵍⴳⴻⵏ ; ⵏⴻⵢ

ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⵎ ⴷⴰⵢⴻⵏ ⴰⵜⵜⴻⵢⵍⵉⵎ ⵢⴻⴼ ⵉⴷⴰⵔⵏⵉⵙ ⴰⵙⴻⵜⵀⵙⴰⵡⵍⴻⵎ Iⵍⵍⵓ ⵏⴻⵢ ⵕⴻⴱⴱⵉ. Bⴻⵔⴽⴰⵢⴰⵢ ⴽⴻⵏ ⵍⵅⴻⵔⵜⵉ ⵢⴰⴳⵉ ⴱⴻⵍⵉ ⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⴰⵎoⵇⵔⴰⵏ. Uⵔ ⴷⴰⵢⴷⵉⴳⵉⵢ-ⴰⵔⴰ ⵍⵅⴻⵜⵢⴰⵔ ⴰⴳⵉ, ⵓⵔ ⵇⵙⵉⴷⴰⵔ ⴰⴽⴽ.” ” (Mⴰⵛⵎⵉⵍⵍⴰⵏ, 1952, ⵒ. 55–56).

Iⵀⵉ, 3ⵉⵙⵙⴰ ⴷⴰⵛⵓ ⵉⴷ ⵢⴻⵏⴰ ⴷⴰⵛⵓⵜ ? ⴹⴰⵛⵓ ⵉⴷⵉⵇⴰⵔ ⵍⵉⵏⴳⵉⵍ ⴼⴻⵍⴰⵙ ? 3ⵉⵙⴰ ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴷⴻⵏ. 3ⵉⵙⵙⴰ ⵢⴻⵏⴰⴷ ⴷⵉ ⵊⵀoⵏ 10:30 : « ⴰⵅⴰⵜⴻⵔ, ⵏⴻⴽ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴱⴰⴱⴰ, ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ». ⵖⴻⵣⵎⴻⵔ ⵡⴻⵏⴻⵛⵜⴰ ⴰⴷⵉⵯⴰⵏ ⵎⴰⵛⵉ ⴰⵎ ⵡⵉ ⴰⴽⵢⵉⵏⵉⵏ ⵏⴻⴽ ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ.

ⴹⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵉⵍⴰⵇ ⴰⵜⴻⵣⵔⴻⵎ ⴰⵎⴻⴽ ⵉⵅⴻⴷⵎⴻⵏ ⵓⴷⴰⵢⴻⵏ, ⴰⵙⵎⵉ ⵉⴷⵢⴻⵏⴰ 3ⵉⵙⵙⴰ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⴳⵉ. Bⵢⴰⵏ ⴰⵜⵔⴻⵊⵊⵎⴻⵏ “ⵉⵎⵉⵢⴻⴽⴽⴼⴻⵔ, ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷⴰⵎⴷⴰⵏ ⵢⴻⴰⵔ ⵉⵎⴰⵏⵉⵙ ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ” Jⵀoⵏ10 :33. Uⴷⴰⵢⴻⵏ ⴼⴻⵀⵎⴻⵏ ⴷⴰⵛⵓ ⵢⴻⴱⵢⴰ ⴰⴷⵢⵉⵏⵉ 3ⵉⵙⵙⴰ ⴱⴻⵍⵉ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ I ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ. ⴹⴻⴳ ⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⵉⴷⵉⵜⴻⴷⵓⵏ, 3ⵉⵙⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⴻⵀⴰⵔⴰ I ⵢⵓⴷⴰⵢⴻⵏ ⵓⵔ ⵉⵯⴻⴷⴻⵍ ⴷⴰⵛⵓ I ⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰ. Lⴰⴰⵎⴻⵔ I ⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰ “ⵍⴰⴰⵎⴻⵔ ⵉⴷⴻⵏⵉⵔ ⵏⴻⴽ ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ” ⴰⵙⵎⵉ I ⴷⴻⵏⵉⵢ ⴱⴻⵍⵉ “ⵏⴻⴽ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴱⴰⴱⴰ ⴷ ⵖⵉⵡⴻⵏ” (Jⵀoⵏ 10 :30) ⴰⴽⴽⴰ ⵢⵙⴰⵡⵍ ⴰⴷⵢⵉⵍⵉ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵙⵡⴰⵙⵡⴰ.

ⴹⵉ Jⵀoⵏ 8 :58, 3ⵉⵙⵙⴰ ⵢⴻⵏⴰⴷ ⵢⴻⵙ3ⴰ ⵜⵉⵍⵉⵍⵉⵜ ⵇⴱⴻⵍ ⴽoⵓⵍⵛⵀⵉ : “ⴰⵡⴻⵏⴷⵉⵏⵉⵢ ⵙⵙⴰⵀ, ⵓⵇⴱⴻⵍ ⴰⴷⵉⵍⴰⵍ Bⵔⴰⵀⵉⵎ, ⵏⴻⴽ ⵍⵉⵢ”. Lⴻⵡⵊⴰⵯ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⴻⵏ ⴷⵉⴷⵢⴰⵢⴻⵏ, ⵉⴷⴻⴷⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷⵔⴻⵊⵊⵎⴻⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ (Jⵀoⵏ 8 :59). ⵄⵙⵎⵉ I ⴷⵢⴻⵏⴰ ⵢⴻⵙ3ⴰ ⵜⵉⵍⵉⵍⵉⵜ ⵇⵯⴻⵍ ⴽoⵓⵍⵛⵀⵉ 3ⵉⵙⵙⴰ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵉⵢ ⵎⴰⵏⵉⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜⵀ ⵏ ⵙⵉⴼⴰ ⴳ ⵙⵉⴼⴰⵜ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ- ⵍⵍⵉⵢ- (ⵣⴻⵔ ⴻⵅoⴷⵓⵙ 3 :14). Uⴷⴰⵢⴻⵏ ⵓⵔ ⵓⵎⵉⵏⴰⵔⴰ ⴱⴻⵍⵉ 3ⵉⵙⴰ ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ, ⴷⴰⵛⵓ ⴽⴻⵏ ⴼⴻⵀⵎⴻⵏ ⴷⴰⵛⵓ ⵉⴷⵉⵇⴰⵔ.

ⵟⵟⵯⵓⵜ ⵏⵉⴷⴻⵏ ⵉⴷⵉⵇⴰⵔⴻⵏ ⴱⴻⵍⵍⵉ 3ⵉⵙⴰ ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴷⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵍⵉⵏⴳⵉⵍ, ⴷⵢⴰ ⴷⵉ ⵊⵀoⵏ 1 :1 ⵢⴻⵇⴰⵔⴻⴷ : “ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ”, ⵔⵏⵓⵜ ⵢⴻⵔ Jⵀoⵏ 1 :14 ⵉⴷⵢⴻⵇⴰⵔⴻⵏ : “ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵍⴰⵏ ⴷⴰⵡⴰⵍ ⵢⵓⵢⴰⵍ ⴷⴰⵎⴷⴰⵏ”. ⵟⵀoⵎⴰⵙ, ⴰⵏⴻⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ, ⵢⴻⵏⴰⵢⴰⵙ I 3ⵉⵙⴰ “ⴰ ⵛⵛⵉⵅ-ⵉⵡ, ⴰ ⵢ ⵉⵍⵍⵓ-ⵢⵉⵡ”. 3ⵉⵙⵙⴰ ⵍⴰⴰⵎⴻⵔ ⵉⵙⵢⴻⵏⴰ ⵅⴰⵜⵉ. Pⴰⵓⵍ ⴷⵢⴰ ⵢⴻⵇⴰⵔⴰⵙ “ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ-ⵉⵍⵍⵓ ⵏⴻⵢ ⴷⴰⵙⵙⴻⵍⴰⴽ ⵏⵏⴻⵢ” (ⵜⵉⵜⵓⵙ 2: 13). Pⴻⵜⴻⵔ ⴷⴰⵢⴻⵏ, ⵢⴻⵏⴰⵢⴰⵙ “3ⵉⵙⵙⴰ ⴷ-ⵉⵍⵍⵓ ⵏⵏⴻⵢ ⴰⵙⵙⴻⵍⴰⴽ” (2 Pⴻⵜⴻⵔ 1 : 1).

ⵠⴰⵯⴰ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵢⴻⵇⴰⵔⴰⵙ ⵢⴻⴼ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ : “ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴻⴼ ⵎⵎⵉⵙ, ⵢⴻⵇⴰⵔⴰⵙ : ⴰⵎⴽⴰⵏⵉⴽ, oⵀ ⴰ ⵉⵍⵍⵓ, ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵉⵎ ⴷ ⵍⴻⵙⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⴻⵙⵏⵉⵏ, ⵎⴰ ⵢⴻⵍⴰ ⴷ ⵍⵀⴻⵇ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵙⵙⵉⴼ ⴷ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ-ⵉⴽ” ” (ⵃⴻⴱⵔⴻⵡⵙ 1:8; ⵛⴼ. Pⵙⴰⵍⵎ 45:6). ⵟⵉⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵏⴳⵉⵍ ⴰⵇⴷⵉⵎ, ⴰⵎ ⴻⵙⴰⵉⴰⵀ 9:6 ⵛⴻⵏⵓⵏⵜ ⵢⴻⴼ ⵜⵉⵔⵓⴱⴻⴱⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ : “ⴰⵅⴰⵜⴻⵔ ⵉⵍⵍⵓⵍⴻⴷ ⵡ ⵓⵇⵛⵉⵛ, ⴰⵅⴰⵜⴻⵔ ⴰⵇⵛⵉⵛ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴰⵢ, ⵜⵉⵔⵔⵓⴱⴻⴱⵜ ⴰⵜⵜⵔⴻⵙ ⵢⴻⴼ ⵜⵓⵢⴰⵜⵉⵙ, ⴰⵙⴻⵏⵙⴰⵡⴰⵍ, ⴰⵢⴻⵔⴰⵯⵓ ⵍ3ⴰⵍⵉ, ⵕⴻⴱⴱⵉ 3ⵍⴰⵢⴻⵏ, ⵠⴰⵯⴰ ⵕⴻⴱⵉ, ⵉⵍⵍⵓ ⵏ ⵍ ⵅⵉⵔ”.

ⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽⴰ ⴰⵙⴻⵇⵙⵉ ⵏ ⴰⵏⵡⴰⵜ 3ⵉⵙⴰ ⵢⴻⵙ3ⴰ ⵍⵎⴰⴰⵏⴰ ⴰⵜⴰⵙ ? ⵄⵢⴻⵏ 3ⵉⵙⵙⴰ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ I ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵢⴻⵙ3ⴰ ⴰⵜⴰⵙ ⵏⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ? ⵄⵜⴰⵙ ⵏ ⵙⴱⴰⵢⴻⴱ :

• ⵄⴽⴽⴻⵏ ⵉⴽ ⵢⴻⵏⴰ ⵛ.ⵚ Lⴻⵡⵉⵙ, 3ⵉⵙⴰ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⴰ ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ I ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ, ⵉⵀⵉ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵉ ⴷⴰⴽⴻⴷⴰⴱ ⴰⵎoⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⵉ ⴷⵓⵏⵉⵜⵀ ⵓⵔ ⵢⵓⴽⵍⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⴽⴻⵍ ⴼⴻⵍⴰⵙ Mⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ 3ⵉⵙⵙⴰ ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ, ⵉⵀⵉ ⵉⵏⴻⵍⵎⴰⴷⵉⵙ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⵓⵜⵏⵉ ⵙⴽⴰⴷⵯⴻⵏ ⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵍⵍⴰⵏ 3ⵉⵙⵙⴰ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵏⴻⵜⴰ ⵉ ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴰⵅⴰⵜⴻⵔ ⵏⴰⵎⴻⴷ ⵙⵉ ⵣⵉⴽ ⴱⴰⵛ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ “ⴷⴰⵣⴻⴷⴳⴰⵏ”. (Pⵙⴰⵍⵎⵙ 16 : 5, NⵄⵚB).

• ⵄⵅⴰⵜⴻⵔ ⵓⵍⴰⵛ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵍ ⵇⴰ3ⴰ ⴷⴰ ⵀⴻⵇⵉ, ⵉⴽⴻⵛⵎⵉⵜⵜⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵙ ⵜⵉⵎⴰⴷⵉⵙ ⴰⵎ ⵎⴻⵎⴷⴰⵏ.

• Lⵓⴽⴰⵏ 3ⵉⵙⴰ ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ, ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵜⴰⵏ ⵍⵎⵓⵜⵉⵙ ⵓⵔ ⴷ ⴽⴻⴼⵓⵢ-ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵜⵜⴻⵙⴼⴻⴷ ⴰⴽⴽ ⴷⴷⵏⵓⴱ ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⴰⵔⴽⴻⵍⵉ (1 Jⵀoⵏ 2: 2). ⵃⴰⵛⴰ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵉⴳ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷⵉⵙⴻⴱⴻⵍ ⴰⵢⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⴽⴻⴼⵓ ⵓⵔ ⵏⵀⴻⴼⵓ (ⵕoⵎⴰⵏⵙ 5:8; 2 ⵛoⵔⵉⵏⵜⵀⵉⴰⵏⵙ 5:21).

• ⵃⴰⵛⴰ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵉ ⴷⴰⵙⵙⴻⵍⴰⴽ (ⵃoⵙⴻⴰ 13:4; ⵛⴼ. 1 ⵟⵉⵎoⵜⵀⵢ 2:3). Mⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ 3ⵉⵙⵙⴰ ⴷⴰⵢⴻⵏ ⴷⴰⵙⵙⴻⵍⴰⴽ, ⵉⵀⵉ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ.

3ⵉⵙⴰ ⵉⵍⴰⵇ ⴼⴻⵍⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵎⴷⴰⵏ ⵡ ⴷⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵕⴻⴱⴱⵉ. ⴹⵉ ⵙⵉⴼⴰ ⵏ ⵕⴻⴱⵉ, ⵢⵣⴻⵎⵔⴰⵙ ⵉⵣⴰⴰⴼ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ, ⴷⵉ ⵙⵉⴼⴰ ⵏ ⵡ ⵓⵎⴷⴻⵏ, 3ⵉⵙⵙⴰ ⵢⵣⴻⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⴻⵜ. ⴹⵉ ⵙⵉⴼⴰ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ-ⴰⵎⴷⴰⵏ, 3ⵉⵙⵙⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴽⴻⵏ ⵉⴳ ⵍⴰⵇⴻⵏ ⴳⴻⵔ ⵍⵇⴰ3ⴰ ⴰⴽⴽ ⴷⵉ ⴳⴻⵏⵉ (1 ⵟⵉⵎoⵜⵀⵢ 2:5). ⵚⵍⴰⴽ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵀⴰⵛⴰ ⵙ ⵍⵉⵎⴰⵏ ⴷⵉ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ. ⵄⴽⴽⴻⵏ I ⵜⵉⴷⵢⴻⵏⴰ ⵏⴻⵜⵜⴰ : “ⴹ ⵏⴻⴽⴽ ⵉ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵅⴰⵜⴻⵔ ⴷ ⵏⴻⴽⴽ ⵉ ⵜ̦-ⵜ̦ⵉⴷⴻⵜ̦, ⴷ ⵏⴻⴽⴽ ⵉ ⵜ̦-ⵜ̦ⵓⴷⴻⵔⵜ. ⵖⵉⵡⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵔⵓⵀ ⵖⴻⵔ Bⴰⴱⴰ ⵎ ⵓⵔ ⵢⴻ ⴽⴽⵉ ⴰⵔⴰ ⵙⴻⴳ-ⵉ.” (Joⵀⵏ 14:6).

Englishⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ

ⵄⵏⵡⴰⵜ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ?
© Copyright Got Questions Ministries