settings icon
share icon
ⴰⵙⴻⵇⵙⵉ

ⴷⴰⵛⵓ ⴷ ⵍⵎⴻⵄⵏⴰⵙ ⴰⵜⵇⴻⴱⵍⴻⵎ ⵄⵉⵙⵙⴰ ⴷ ⴰⵙⵙⴻⵍⴰⴽ ⵏⵡⴻⵏ?

Teqvaylit
ⵍⴻⵡⵊⴰⴱ


ⵜⵇⴻⴱⵍⴻⵎ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⴰⵙⵙⴻⵍⴰⴽ ⵏⵡⴻⵏ?ⴱⴰⵛ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵜⴼⴻⵀⵎⴻⵏ ⴰⵙⴻⵇⵙⵉ ⴰⴳⵉ ⵉⵍⴰⵇ ⵇⴱⴻⵍ ⴰⵜⴻⵣⵔⴻⵎ ⴷⴰⵛⵓ ⵍⵎⴻⵄⵏⴰⵙ "ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ","ⴰⵙⴻⵍⴰⴽ",ⴰⴽⴽ "ⵏⵡⴻⵏ".

ⴰⵏⵡⴰⵜ ⴰⴽⴽⴰ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ?ⴰⵜⴰⵙ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷⵅⴰⵔⴳⴰⵣ ⵍⵄⴰⵍⵉ,ⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏⴰⵖ ⴰⵀⴰⵜ ⴷ ⵏⵏⴱⵉ ⵙ ⵖⵓⵔ ⵔⴻⴱⴱⵉ.ⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵙⵙⴰⵀ ⵎⴰⵛⵛⵉ ⴷ ⵣⵣⵓⵔ.ⴷⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴰⵛⵓ ⵉⴳⵅⵓⵙⴻⵏ.ⵍⵉⵏⵊⵉⵍ ⵢⴻⵙⵍⴻⵎⴷⴰⵖ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴷⴰⵏ ,ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵍⵄⴻⴱⴷ (ⵊoⵀⵏ1:1,14).ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵏⵏⴰⵖ ⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵔ ⵍⵇⴰⵄⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⵉⵙⴻⵀⵍⵓ ⴰⵢⵉⵙⴻⵀⴼⴻⴷ,ⴰⵢⵉⵙⴻⵎⴻⵀ,ⴰⵢⵉⵄⴼⵓ,ⵡ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵎⴻⵜ ⴼⴻⵍⵍⴰⵏⴻⵖ ,ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⵔⴻⴱⴱⵉ,ⴰⵅⴻⵍⵍⴰⵇ.ⵉⵍⵍⵓ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ. ⵜⵇⴻⴱⵍⴻⵎ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ?

ⴷⴰⵛⵓⵜ ⵓⵙⴻⵍⴰⴽ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵉⵡⴰⵛⵓ ⵏⵓⵀⵡⴰⵊ ⴰⵙⴻⵍⵍⴰⴽ?ⵍⵉⵏⵊⵉⵍ ⵢⴻⵇⴰⵔⴰⴽ ⵏⴻⴷⵏⴻⴱ ⵉ ⵎⴻⵔⵔⴰ,ⵏⴻⵅⴷⴻⵎ ⴰⴽⴽ ⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⴷⵉⵔⵉ,(ⵔoⵎⵣⵏⵙ3:10,18).ⵄⵍⴰ ⵊⴰⵍ ⵏ ⴷⴷⵏⵓⴱ ⵏⵏⴻⵖ,ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷⵉⵣⵄⴻⴼ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⴼⴻⵍⵍⴰⵏⴻⵖ.ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵍⵄⵉⵇⴰⴱ ⵉⴳ ⵍⴰⵇⴻⵏ ⵉ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵉⵍⵍⵓ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⴻⵎⴰⵜ,ⴷ ⵍⵄⵉⵇⴰⴱ ⵓⵔ ⵏⴽⴻⴼⴼⵓ(6:23,ⵔⴻⵯⴰⵍⴰⵜⵉoⵏ20:11-15).ⵖⴻⴼ ⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵉ ⵏⵓⵀⵡⴰⵊ ⴰⵙⴻⵍⴰⴽ.ⵍⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⵇⴰⵄⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵏⵏⴻⵖ.ⵍⵎⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵜⴻⴷⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵜⴻⵙⴼⴻⴷ ⴷⴷⵏⵓⴱ ⵏⵏⴰⵖ.ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵢⵣⵎⵎⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷⵉⵅⴻⵍⵍⴻⵙ ⵙⵙⵓⵎⴰ ⵏ ⴷⴷⵏⵓⴱ ⵉ ⵏⴻⵅⴷⴻⵎ.

ⵏⴻⴽⵏⵉ(2ⵛoⵔⵔⵉⵏⵜⵀⵉⴰⵏⵙ5:21).ⵄⵉⵙⵙⴰ ⵉⵅⴻⵍⵍⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵏⵏⴰⵖ.ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵙⵉ ⴳⴻⵔ ⵍⵎⵓⵜⴰ ⵜⴻⵇⴰⵔⴻⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵍⵎⵓⵜⵉⵙ ⵜⴻⵅⵍⴻⵙ ⴰⴽⴽ ⴷⴷⵏⵓⴱ ⵏⵏⴻⵖ.ⵖⴻⴼ ⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵍⴰⴽ ⵏⵏⴰⵖ(ⵊoⵀⵏ14:6)ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⵍⴻⵎ ⵖⴻⴼ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⴰⵙⵙⴻⵍⴰⴽ ⵏⵏⴰⵖ?

ⵄⵉⵙⵙⴰ ⴷ ⴰⵙⵙⴻⵍⴰⴽ ⵏⵏⴻⵖ? ⴰⵜⴰⵙ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵢⴻⵏⵡⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵀⵉⵜ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴻⵊⵎⴰⵄⵜ,ⵜⴰⵣⴰⵍⵉⵜ ⴰⴽⴽ ⴷⴰⵡⴻⵅⵅⴰⵔ ⵖⴻⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⴷⴷⵏⵓⴱ.ⵉⵀⵉ ⴰⵜⴰⵏ ⵎⴰⵛⵛⵉ ⵜⴰⴳⵉ ⵉ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵀⵉⵜ.ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵀⵉⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵀ ⴷ ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⵎⴰⵙⵉ.ⴰⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⴰⵙⵙⴻⵍⴰⴽ ⵏⵡⴻⵏ ⴰⵜⴰⵎⵏⴻⵎ ⵢⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵜⵜⴻⴽⵍⴻⵎ ⴼⴻⵍⵍⴰⵙ.ⵓⵍⴰⵛ ⵡⵉⵏ ⵉⵙⴻⵍⴽⴻⵏ ⵙ ⵍⵉⵎⴰⵏ ⵡⵉⵢⴰⴷ.ⵓⵍⴰⵛ ⵡⵉⵏ ⵉⴳⵜⵡⴰⵙⴻⵎⵀⴻⵏ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵢⵅⴻⵜⵜⵓ.ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⴳⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵜ ⵙⴻⵍⴽⴻⵎ.ⴷ ⵍⵉⵎⴰⵏ ⵙ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⴰⵙⵙⴻⵍⴰⴽ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵜⴽⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵍⵎⵓⵜⵉⵙ ⴷ ⵍⴻⵅⵍⴰⵙ ⵏ ⴷⴷⵏⵓⴱ ⴰⴽⴽ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵢⴻⵎ(ⵊoⵀⵏ3:16)ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴷ ⴰⵙⵙⴻⵍⴰⴽ ⵏⵡⴻⵏ?

ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⴱⵖⴰⵎ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴰⴷ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⴰⵙⵙⴻⵍⴰⴽ ⵏⵡⴻⵏ ⵉⵏⵜⴰⵙ ⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⴰⴳⵉ ⵉ ⵔⴻⴱⴱⵉ,ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⵜ ⴰⵔⴰ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵣⴰⵍⵉⵜ ⴰⴳⵉ ⵏⴻⵖ ⵜⴰⵣⴰⵍⵉⵜ ⵏⴻⵖ ⵜⴰⵢⴻⴷ ⵓⵔ. ⵜⴻⵣⵎⵉⵔⴰⵔⴰ ⴰⴽ ⵜⵙⴻⵍⴻⴽ.ⵀⴰⵛⴰ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵡⴻⵀⴷⴻⵙ ⵉⴳⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⵉⵎⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏⵉⵙ ⴰⴽⴽ ⴷⵉ ⵍⵎⵓⵜⵉⵙ,ⴰⴽ ⵙⴻⵍⴽⴻⵏ.ⵜⴰⵣⴰⵍⵉⵜ ⴰⴳⵉ ⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⴽⴰⵏ ⴰⵙⵜⵉⵏⵉⵎ ⵉ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⴰⵛⵀⴰⵍ ⵜⴻⵜⵜⴰⵎⵏⴻⵎ ⵢⴻⵙⵙ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴰⵡⴰⵛⵀⴰⵍ ⵉⵜⵀⴻⵎⵍⴻⵎ ⵡ ⵜⵛⴻⴽⵔⴻⵎ ⵉⵎⵉ ⵉⵡⴻⵏⴷⵉⴼⴽⴰ ⵙⵍⴰⴽ."ⴰ ⵔⴻⴱⴱⵉ ⵣⵔⵉⵖ ⴷⴻⵏⴱⴻⵖ ⴷⵉ ⵍⵀⴻⵇⵉⴽ ⵓⵀⵡⴰⵊⴻⵖ. ⵍⵄⵉⵇⴰⴱ".ⴷⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⵓⵎⵏⴻⵖ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵄⴰⵇⴻⴱ ⴷⴻⴷ. ⵓⴱⴷⵉⵍⵉⵡ,ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙ ⵍⵉⵎⴰⵏⵉⵡ ⴷⴻⴳⵙ,ⴰⴷ ⵜⵓⵙⴻⵎⵀⴰⵖ.ⴱⴱⵉⵖ ⵙⵎⴰⵀⵉⴽ ⴰⴽ ⵙⴻⵔⵙⴰⵖ ⵜⵜⴽⴰⵍⵉⵡ ⴷⴻⴳⴽ ⵖⴻⴼ ⵙⵙⵍⴰⴽ.ⵇⴻⴱⵍⴻⵖ ⵄⵉⵙⵙⴰ ⴷⴰⵙⵙⴻⵍⴰⴽ ⵏⴰⵖ.ⵜⴰⵏⴻⵎⵉⵔⵜ ⵖⴻⴼ ⵛⵛⴱⴰⵀⴰ ⵢⵏⴻⴽ ⴷ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵢⵏⴻⴽ;ⴰⴽⴽ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵢⴻⵎ!ⴰⵎⵉⵏ!

ⵜⵇⴻⴱⵍⴻⵎ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ ⴰⵍⴰ ⴳⴰⵢⴻⵏ ⵜⴻⵖⵔⴰⵎ ⴷⴰⴳⵉ ⵖⵓⵔⵏⴰⵖ?ⵜⴻⴽⴽⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⴱⵓⵜⵜⵓⵏ "ⵇⴻⴱⵍⴻⵖ ⵍⵎⴰⵙⵉⵀ" ⵎⵎⴰ ⵢⵢⴻⵍⵢⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵙⴰⵀ

Englishⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ

ⴷⴰⵛⵓ ⴷ ⵍⵎⴻⵄⵏⴰⵙ ⴰⵜⵇⴻⴱⵍⴻⵎ ⵄⵉⵙⵙⴰ ⴷ ⴰⵙⵙⴻⵍⴰⴽ ⵏⵡⴻⵏ?
© Copyright Got Questions Ministries