అనుబంధాలను గూర్చి ప్రశ్నలు


వివాహమునకు ముందు లైంగిక సంబంధమును గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?

వివాహానికి ముందు సాన్నిహిత్యంగా ఉండుటకు తగిన స్థాయి ఏంటి?

కాలాయాపనను గూర్చి/ప్రేమాభ్యర్థన గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెప్తుంది?

అన్యుడితో కాలయాపన చేయుట లేదా వివాహమాడుట క్రైస్తవుడికి తగునా?

వివాహమునకు నాకు నేను ఏ విధంగా సిద్ధపడవచ్చు?

దంపతులు వివాహమునకు ముందు కలిసి జీవించడం తప్పా?

నేను ప్రేమలోపడ్డానని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది?


అనుబంధాలను గూర్చి ప్రశ్నలు