వివాహమునకు ముందు జంట కలసి జీవించుట తప్పా?ప్రశ్న: వివాహమునకు ముందు జంట కలసి జీవించుట తప్పా?

జవాబు:
ఈప్రశ్నకు జవాబు "కలసి జీవించుట" అనేదాన్నిమీద ఆధారపడి వుంటుంది. ఇది ఒకవేళ లైంగిక సంబంధమునుగూర్చి అర్థమిస్స్తున్నట్లయితే, అది తప్పనిసరిగ్గా తప్పే. వివాహమునకు ముందు లైంగికచర్య మరియు దానితోపాటు అన్ని రూపాలా లైంగిక అనైతికత్వమును లేఖనములో ఖచ్చితముగా ఖండించబడింది (అపోస్తలుల కార్యములు 15:20; రోమా 1:29; 1 కొరింథీయులకు 5:1; 6:13, 18; 7:2; 10:8; 2 కొరింథీయులకు 12:21; గలతీయులకు 5:19; ఎఫెస్సీయులకు 5:3; కొలొస్సీయులకు 3:5; 1 థెస్సలోనీకయులకు 4:3; యూదా 7). వివాహమునకు బయట (మరియు ముందు)కూడా సంపూర్తిగా జితేంద్రియత్వము కలిగియుండమని హెచ్చరిస్తుంది. వివాహమునకు ముందు లైంగికచర్య కూడా వ్యభిచారములాంటిది మరియు అన్ని రకాల లైంగిక అనైతికత్వమునూ తప్పే, ఎందుకంటే ఇవన్ని నీవు ఎవరితోనైతే నీకు వివాహముకాలేదో వారితో లైంగికచర్య పాల్గొనినట్లే.

ఒకవేళ "కలసి జీవించుట" అనేది ఒకే ఇంటిలో కలసి జీవించుచున్నట్లయితే, అది బహుశా వేరే సమస్య అయియుండవచ్చు. అంతిమముగా, ఒకే ఇంటిలో ఒక పురుషుడు మరియు స్త్రీ కలసి జీవిస్తున్నారంటే అందులో తప్పేమిలేదు- ఒకవేళ ఎటువంటి అనైతికతకు చోటు చేసుకొనకుండినట్లయితే. ఏదిఏమైనా, అనైతికతను చూపించే ఆకృతులు కంపడినపుడు ఆకడ సమసయ మొదలవుతుంది(1 థెస్సలోనీకయులకు 5:22; ఎఫెస్సీయులకు 5:3), మరియు అది బ్రహ్మాండమైన శోధన జారత్వానికి దారితీయవచ్చు. బైబిలు చెప్తుంది జారత్వముంకు దూరముగా పారిపోవుడి, ఆ జారత్వపు శోధనలో నిరంతరముగా పడిపోకుండునట్లు మన శరీరములను బట్టబయలు చేయవద్దు(1 కొరింథీయులకు 6:18). అప్పుడు ఆ అకృతుల సమస్య వస్తుంది. జంట ఒకే ఇంటిలో కలసి జీవించుచున్నప్పుడు ఇద్దరు కలసి పండుకుంటున్నారని ఊహించుకుంటారు- అలా చేయడం కేవలము స్వాభావికమైన విషయం. అయినను ఒకే ఇంటిలో కలసి జీవించడం అనేది అందులో గాని మరియు ఆలోచనలో ఎటువంటి పాపములేదు గాని అక్కడ పాపము యొక్క వునికి వుంది. బైబిలు చెప్తుంది పాపముయొక్క ఆకృతులను నిరోధించమని (1 థెస్సలోనీకయులకు 5:22; ఎఫెస్సీయులకు 5:3), జారత్వమునకు దూరముగా పారిపోండి మరియు ఏఒక్కరికిని వారికి అడ్డంకులుగా నుండుటకు కారణమవ్వకూడదు లేక వారిని కోపము పుట్టించకూడదు. దాని కారణంగా, వివహమునకు ముందు ఒక పురుషుడు మరియు ఒక స్త్రీ కలసి జీవించుట అనేది దేవునికి మహిమ తెచ్చే పనికానేకాదు.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


వివాహమునకు ముందు జంట కలసి జీవించుట తప్పా?