ప్రణయం నెరపడం మరియు స్త్రీని పెండ్లాడమని కోరటం/ఆశ్రయించటం గురించి బైబిలు ఏమని చెప్తుంది?ప్రశ్న: ప్రణయం నెరపడం మరియు స్త్రీని పెండ్లాడమని కోరటం/ఆశ్రయించటం గురించి బైబిలు ఏమని చెప్తుంది?

జవాబు:
స్త్రీని పెండ్లాడమని కోరటం/ఆశ్రయించటం మరియు ప్రణయం నెరపడం అనే పదాల గురించి బైబిలులొ కనపడపోయినప్పటికి, వివాహమునకు ముందు సమయములో క్రైస్తవులు అనుసరించాల్సిన కొన్ని సూత్రాలను మనకు ఇవ్వబడింది. మొదటిగా మనము చేయవల్సిందేంటంటె ప్రణయం నెరపడం గురించిన ఈ ప్రపంచ దృక్పధమునుండి ప్రత్యేకించబడాలి ఎందుకంటే ఈ లోకమునుండి దేవుని మార్గము విభేదింస్తుంది కాబట్టి (2 పేతురు 2:20). ప్రణయం నెరపడం గురించిన ఈ ప్రపంచ దృక్పధమును మనకిష్టమొచ్చినట్లు చూస్తాము, చాల ప్రాముఖ్యమైన విషయము మనము చేయావల్సినది ఆమెకు గాని లేక అతనికి మనము వాగ్ధానము చేయకముందు వారిని గురించి కనుగొనాలి. ఆ వ్యక్తి క్రీస్తు ఆత్మచేతమరలా తిరిగి జన్మించినారా లేదా అనేది (యోహాను 3:3-8) మరియు అతడు లేక ఆమె క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన మనస్సును పంచుకొనుటకు కోరిక కలిగినవారో లేదో అని మనము కనుగొనాలి (ఫిలిప్పీయులకు 2:5). మన అంతిమ గురి ప్రణయం నెరపడం మరియు స్త్రీని పెండ్లాడమని కోరటం/ఆశ్రయించటం ద్వార మన భాగస్వామిని కనుగొనుటకే. మనము క్రైస్తవులముగా, అవిశ్వాసులను వివాహమాడకూడదని బైబిలు చెప్తుంది (2 కొరింథీయులకు 6:14-15) ఎందుకంటె ఇది క్రీస్తుతో మనకుండే సంబంధాన్ని బలహీనపరుస్తుంది మరియు నైతిక విలువలతో మరియు ప్రమాణాలతో రాజీ పడనిస్తుంది.

ఒకరు ఒక సంభంధానికి బద్దుడైనప్పుడు, ప్రణయం నెరపడం మరియు స్త్రీని పెండ్లాడమని కోరటమైనా, ప్రాముఖ్యముగా ఙ్ఞాపకముంచుకోవల్సింది అన్నిటికన్నా మించి ప్రభువుని ప్రేమించాలి (మత్తయి 10:37). వేరొక వ్యక్థియే "సమస్తము" అని చెప్పటానికైనా లేక నమ్మటానికైనా లేక ప్రధానముగా అది ఒకరి జీవితములోని విగ్రహారధన అని , అది పాపమని గుర్తించాలి (గలతీయులకు 5:20; కొలస్సీయులకు 3:5). మరియు, వివాహమునకు ముందు లైంగికచర్యలో పాల్గొనడం ద్వార మన శరీరములను మాలిన్యము చేయకూడదు (1 కొరింథీయులకు 6:9, 13; 2 తిమోతి 2:22). జారత్వము అనేది దేవునికి వ్యతిరేకముగా పాపముచేయుటయే కాదు గని మన స్వంత శరీరములకు వ్యతిరేకముగా పాపము చేయడమే (1 కొరింథీయులకు 6:18). మనలను మనము ప్రేమించుకుంటునట్లు ఇతరులను ప్రేమిచుట మరియు గౌరవించుట ప్రాముఖ్యమైనది (రోమా12:9-10), మరియు ఇది ప్రణయం నెరపడం మరియు స్త్రీని పెండ్లాడమని కోరటమైనా ఈ సంభంధానికి ఖచ్చితముగా సత్యమైనది. ప్రణయం నెరపడం మరియు స్త్రీని పెండ్లాడమని కోరటమైనా ఏదైనా, వివాహమును సురక్షితమైన పునాది వేసుకొనుటకు బైబిలుపరమైనా సూత్రాలను అనుసరించటయే సరియైన పద్దతి. మనమెన్నడూ చేయనటువంటి ఇది ఒక అతి ప్రధానమైన నిర్ణయము, ఎందుకంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు వివహామాడినప్పుడు వారు ఒకరినొకరు హత్తుకొనవలెను, మరియు, శాశ్వతమైన మరియు విభాగించలేని సంభంధముగానుండాలని దేవుడు ఏక శరీరముగా నిర్ణయించాడు (ఆదికాండం 2:24; మత్తయి 19:5).


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


ప్రణయం నెరపడం మరియు స్త్రీని పెండ్లాడమని కోరటం/ఆశ్రయించటం గురించి బైబిలు ఏమని చెప్తుంది?