వివాహమునకు ముందు ఏ స్థాయి వరకు సాన్నిహిత్యముండుట సరియైనది?ప్రశ్న: వివాహమునకు ముందు ఏ స్థాయి వరకు సాన్నిహిత్యముండుట సరియైనది?

జవాబు:
ఎఫెసీయులకు 5:3 చెప్తుంది, “మీలో జారత్వమే గాని, యేవిధమైన అపవిత్రతయేగాని, లోభత్వమే గాని, వీటి పేరైననౌ ఎత్తకూడదు; ఇదేపరిశుధ్ధులకు తగినది." ఏదైనా అలాంటి జారత్వమును గూర్చిన "జాడ" క్రైస్తవునికి తగనిది. బైబిలు ఏమాత్రముకూడ దేనినైనా "జాడను" ఇది అర్హతకలిగింది అనిచెప్తుంది అటువంతి జాబితాను ఇవ్వలేదు మరియు వివాహమునకు ముందు ఆజంట ఎటువంటి విషయాలలో శారీరక క్రియలలో నిమగ్నులైయుండాలో అనేది ఆమోదించలేదు. ఏదిఏమైనా, బైబిలు ప్రత్యేకముగా ఈ విషయముపై చర్చించలేదని దేవుడు ఈ వివహమునకు ముందు లైంగిక చర్య కు అనుమతిస్తూన్నాడని అర్థంకాదు. సారాంశమునుబట్టి, సంభోగ ప్రేరణ కేవలము అది లైంగికచర్యలో పాల్గొనుటకే రూపించబడింది. న్యాయబద్దంగా ఆతరువాతి, సంభోగ ప్రేరణ పెండ్లి అయిన జంటలకే నియమితంచేయాలి. ఏదైనా అది సంభోగ ప్రేరణలా ఒకవేళ పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే అది వివాహమువరకు నిషేధించబడాల్సిందే.

ఎటువంటిదైనా ఒక క్రియ అవివాహిత జంట మధ్య నున్నట్లయితే అనుమానించునది గనుక దానిని నిషేధించవలెను (రోమా14:23). ఏదైనా మరియు అన్ని రకాల లైంగికసంబంధమైన మరియు వివహమునకు ముందు లైంగిక చర్యలన్నియు కేవలము వివాహిత జంటలకు మాత్రమే పరిమితము చేయవలెను. అవివాహిత జంట వారు లైంగికంగా వారిని దరికి చేర్చే ఎట్లాంటి క్రియనైనా నిషేధించాలి, అది జారత్వమును కనుపరచే ఆకృతి, లేక ఒకవేల సంభోగ చర్యకు ప్రేరణలాల అగుపించవచ్చు. చాలమంది పాస్టర్లు మరియు క్రైస్తవ సలహాదారులు చేతులు పట్టుకోవడం, కౌగలించుకోవటం, మరియు స్వల్పంగా ముద్దుపెట్టుకోవటం అలాంటివి తప్ప అంతకన్న మిగిలిన వాటిజోలికి పోకూడదని గట్టిగా ఖండింస్తూ సలహా ఇవ్వవలెను. మరిముఖ్యముగా వివాహిత జంటలు వారి మధ్యలోనె పంచుకొనవలెను, ఎంతో ప్రత్యేకముగా మరియు అప్పుడు వివాహ వ్యవస్థలో లైంగిక సంబంధము అసమాన్యముగా ప్రత్యేకముగానుండును.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


వివాహమునకు ముందు ఏ స్థాయి వరకు సాన్నిహిత్యముండుట సరియైనది?