పరిశుద్ధాత్మను గూర్చి ప్రశ్నలు


పరిశుద్ధాత్మ ఎవరు?

మనం పరిశుద్ధాత్మను ఎప్పుడు/ఎక్కడ పొందుతాము?

నేను పరిశుద్ధాత్మతో ఎలా నింపబడగలను?

పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మము అంటే ఏమిటి?

పరిశుద్ధాత్మను దూషించుట అంటే ఏమిటి?

నా ఆత్మ వరము ఏమిటో నేను ఎలా తెలుసుకోగలను?

ఆత్మ యొక్క అద్భుత వరములు నేటికి కూడా వర్తిస్తాయా?

అన్యభాషలలో మాట్లాడే వరం ఏమిటి?


పరిశుద్ధాత్మను గూర్చి ప్రశ్నలు