విశ్వాసి పరిశుద్ధాత్మను అనుభవించగల అవకాశం ఉందా?


ప్రశ్న: విశ్వాసి పరిశుద్ధాత్మను అనుభవించగల అవకాశం ఉందా?

జవాబు:
పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కొన్ని మంత్రిత్వ శాఖలు పాపం ఒపుకోలు, ఓదార్పు మరియు సాధికారత వంటి నమ్మకాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు, పరిశుద్ధాత్మతో మన సంబంధాన్ని, మనం ఎలా లేదా ఎలా అనుభూతి చెందుతున్నామో దానిపై ఆధారపడాలని లేఖనము సూచించదు. ప్రతి జన్మించిన విశ్వాసికి పరిశుద్ధాత్మ ఉంది. ఆదరణకర్త వచ్చినప్పుడు ఆయన మనతో మరియు మనలో ఉంటాడని యేసు చెప్పాడు. ““నేను తండ్రిని అడుగుతాను. మీతో ఎల్లప్పుడూ ఉండేలా ఇంకొక ఆదరణకర్తను ఆయన మీకు ఇస్తాడు. ఆయన సత్యం అయిన ఆత్మ. లోకం ఆయనను చూడదు, తెలుసుకోదు కాబట్టి ఆయనను స్వీకరించదు. అయితే మీకు ఆయన తెలుసు. ఎందుకంటే ఆయన మీతో ఉంటాడు, ఆయన మీలో ఉంటాడు. ”(యోహాను 14: 16-17). మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఆయన మనతో, మనలో ఉండటానికి యేసు తనలాంటి వారిని పంపుతున్నాడు.

పరిశుద్ధాత్మ మనతో ఉందని అని మనకు తెలుసు ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం చెప్పింది. జన్మించిన ప్రతి విశ్వాసి పరిశుద్ధాత్మ చేత నివాసం ఉంటాడు, కాని ప్రతి విశ్వాసి పరిశుద్ధాత్మ చేత నియంత్రించబడి ఉండదు ప్రత్యేకమైన తేడా ఉంది. మన మాంసంలో మనం అడుగుపెట్టినప్పుడు, మనం ఆయన ద్వారా నివసించినప్పటికీ మనం పరిశుద్ధాత్మ నియంత్రణలో లేము. అపొస్తలుడైన పౌలు ఈ సత్యం గురించి వ్యాఖ్యానించాడు మరియు అతను అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడే ఒక దృష్టాంతాన్ని ఉపయోగిస్తాడు. " మద్యం సేవించి మత్తులో మునిగిపోకండి. అది విపరీత ప్రవర్తనకు దారి తీస్తుంది. అయితే పరిశుద్ధాత్మతో నిండి ఉండండి”(ఎఫెసీయులకు 5:18). చాలా మంది ఈ వచనం చదివి, అపొస్తలుడైన పౌలు ద్రాక్షారసానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నాడని అర్ధం వివరించే వారు. ఏదేమైనా, ఈ వాక్య భాగం సందర్భం ఆత్మతో నిండిన విశ్వాసి యొక్క నడక మరియు యుద్ధం. అందువల్ల, ఎక్కువ ద్రాక్షరసం తాగడం గురించి హెచ్చరిక కంటే ఇక్కడ ఏదో ఉంది.

ప్రజలు ఎక్కువ మందు త్రాగినప్పుడు, వారు కొన్ని లక్షణాలను ప్రదర్శిస్తారు: అవి వికృతంగా మారతాయి, వారి మాట మందగించబడుతుంది మరియు వారి తీర్పు బలహీనపడుతుంది. అపొస్తలుడైన పౌలు ఇక్కడ ఒక పోలికను ఏర్పాటు చేశాడు. ఎక్కువ మందు ద్వారా నియంత్రించబడే వ్యక్తిని గుర్తించే కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నట్లే, పరిశుద్ధాత్మ చేత నియంత్రించబడే వ్యక్తిని గుర్తించే కొన్ని లక్షణాలు కూడా ఉండాలి. ఆత్మ యొక్క ఫలం గురించి గలతీయులకు 5: 22-24లో చదువుతాము. ఇది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఫలం, మరియు ఇది అతని నియంత్రణలో ఉన్న పుట్టుకతో వచ్చిన విశ్వాసి చేత ప్రదర్శించబడుతుంది.

ఎఫెసీయులకు 5: 18 లోని కాలం అనే క్రియ పరిశుద్ధాత్మ చేత “నింపబడిన” నిరంతర ప్రక్రియను సూచిస్తుంది. ఇది ఒక ఉపదేశము కాబట్టి, అది ఆత్మ చేత నింపబడటం లేదా నియంత్రించబడటం కూడా సాధ్యం కాదని ఇది అనుసరిస్తుంది. మిగిలిన ఎఫెసీయులకు 5 ఆత్మతో నిండిన విశ్వాసి యొక్క లక్షణాలను ఇస్తుంది. “కీర్తనలతో సంగీతాలతో ఆత్మసంబంధమైన పాటలతో ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించుకుంటూ, ప్రభువును గూర్చి మీ హృదయాల్లో పాడుతూ కీర్తించండి. ప్రభు యేసు క్రీస్తు నామంలో అన్నిటిని గురించీ తండ్రి అయిన దేవునికి అన్ని పరిస్థితుల్లో కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లించండి. ఆత్మతో నిండిన వారుగా విశ్వాసుల వైవాహిక జీవనం క్రీస్తుపై ఉన్న భక్తి కొద్దీ ఒకరికొకరు లోబడి ఉండండి. స్త్రీలు ప్రభువుకు లోబడినట్టే తమ భర్తలకు లోబడాలి ”(ఎఫెసీయులు 5: 19-21).

మనం ఆత్మతో నిండిలేము, ఎందుకంటే మనకు ఉన్నట్లు మనకు అనిపిస్తుంది, కాని ఇది క్రైస్తవుని హక్కు, వారు స్వాధీనం చేసుకోవలిసింది. భగవంతునికి విధేయతతో నడవడం వల్ల ఆత్మ నిండి ఉండటం లేదా నియంత్రించటం జరుగుతాయి. ఇది కృప యొక్క బహుమతి, భావోద్వేగ అనుభూతి కాదు. భావోద్వేగాలు మనలను మోసగించగలవు, పూర్తిగా శరీరం నుండి వచ్చిన భావోద్వేగ ఉన్మాదంగా మనం పని చేయవచ్చు కానీ పవిత్రాత్మ నుండి కాకుండా. “నేను చెప్పేది ఏమిటంటే, ఆత్మానుసారంగా నడుచుకోండి. అప్పుడు మీరు శరీర కోరికలను నెరవేర్చరు … మనం దేవుని ఆత్మతో జీవిస్తూ ఉంటే ఆ ఆత్మ ననుసరించి నడుద్దాం” (గలతీయులు 5:16, 25).

ఇలా చెప్పిన తరువాత, ఆత్మ యొక్క ఉనికి మరియు శక్తితో మనం మునిగిపోయే సందర్భాలు ఉన్నాయని మేము తిరస్కరించలేము, మరియు ఇది తరచూ ఒక భావోద్వేగ అనుభవం. అది జరిగినప్పుడు, అది మరెవ్వరికీ లేని ఆనందం. దావీదు రాజు “తన శక్తితో నృత్యం చేశాడు” (2 సమూయేలు 6:14) వారు ఒడంబడిక మందసమును యెరూషలేముకు తీసుకువచ్చినప్పుడు. ఆత్మ ద్వారా ఆనందాన్ని అనుభవించడం అంటే దేవుని పిల్లలైన మనం ఆయన కృపతో ఆశీర్వదించబడుతున్నాం. కాబట్టి, ఖచ్చితంగా, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మంత్రిత్వ శాఖలు మన భావాలను మరియు భావోద్వేగాలను కలిగి ఉంటాయి. అదే సమయంలో, మనము పరిశుద్ధాత్మను కలిగి ఉన్నామనే భరోసాను మనం ఎలా భావిస్తున్నామో దానిపై ఆధారపడకూడదు.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
విశ్వాసి పరిశుద్ధాత్మను అనుభవించగల అవకాశం ఉందా?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి