ఈ రోజుల్లో మన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ పాత్ర ఏమిటి?


ప్రశ్న: ఈ రోజుల్లో మన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ పాత్ర ఏమిటి?

జవాబు:
దేవుడు మానవాళికి ఇచ్చిన అన్ని బహుమతులలో, పరిశుద్ధాత్మ ప్రసనత కంటే గొప్పది మరొకటి లేదు. ఆత్మకు అనేక విధులు, పాత్రలు మరియు కార్యకలాపాలు ఉన్నాయి. మొదట, ఆయన ప్రతిచోటా ప్రజలందరి హృదయాలలో ఒక పని చేస్తాడు. "పాపం గురించి, నీతి గురించి, తీర్పు గురించి లోకాన్ని ఒప్పిస్తాడు" ఆత్మను ప్రపంచంలోకి పంపుతానని యేసు శిష్యులకు చెప్పాడు (యోహాను 16: 7-11). ప్రతి ఒక్కరూ "దేవుని స్పృహ" కలిగి ఉంటారు, వారు అంగీకరించినా లేదా చేయకపోయినా. వారు పాపులని న్యాయమైన మరియు తగిన వాదనల ద్వారా ఒప్పించటానికి దేవుని సత్యాలను మనుష్యుల మనస్సులకు ఆత్మ వర్తిస్తుంది. ఆ నమ్మకానికి ప్రతిస్పందించడం పురుషులను మోక్షానికి తెస్తుంది.

ఒకసారి మనము రక్షింపబడి, దేవునికి చెందినవారైతే, ఆత్మ మన హృదయాలలో శాశ్వతంగా నివాసం ఉంటుంది, మనము ఆయన పిల్లలుగా శాశ్వతమైన స్థితిని ధృవీకరించడం, ధృవీకరించడం మరియు భరోసా ఇవ్వడం ద్వారా మనకు ముద్ర వేస్తుంది. మన సహాయకుడు, ఆదరణకర్త, మార్గదర్శిగా ఉండటానికి ఆత్మను మనకు పంపుతానని యేసు చెప్పాడు. " నేను తండ్రిని అడుగుతాను. మీతో ఎల్లప్పుడూ ఉండేలా ఇంకొక ఆదరణకర్తను ఆయన మీకు ఇస్తాడు " (యోహాను 14:16). ఇక్కడ "ఆదరణకర్త" అని అనువదించబడిన గ్రీకు పదానికి "తోడుగా పిలువబడేవాడు" అని అర్ధం మరియు ప్రోత్సహించే, ఉపదేశించే వ్యక్తి యొక్క ఆలోచన అని ఉంది. పరిశుద్ధాత్మ విశ్వాసుల హృదయాలలో శాశ్వత నివాసం తీసుకుంటుంది (రోమా8: 9; 1 కొరింథీయులు 6: 19-20, 12:13). యేసు తన లేకపోవటానికి ఆత్మను "పరిహారం" గా ఇచ్చాడు, మనతో వ్యక్తిగతంగా ఉండి ఉంటే ఆయన చేసే పనులను మన వైపు చేయటానికి.

ఆ విధుల్లో సత్యాన్ని వెల్లడించేవాడు. మనలో ఆత్మ ఉనికి దేవుని వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు అర్థం చేసుకున్న దానిని వివరిస్తానికి వీలు కల్పిస్తుంది. యేసు తన శిష్యులతో “అయితే ఆయన, సత్య ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని సంపూర్ణ సత్యంలోకి నడిపిస్తాడు” (యోహాను 16:13) అని చెప్పాడు. ఆరాధన, సిద్ధాంతాలు, క్రైస్తవ జీతానికి సంబంధించిన దేవుని ఉపదేశాన్ని ఆయన మన మనస్సులకు వెల్లడిస్తాడు. ఆయన అంతిమ మార్గదర్శి, ముందు వెళ్ళడం, దారి చూపడం, అడ్డంకులను తొలగించడం, అవగాహన తెరవడం మరియు అన్ని విషయాలను సాదాగా చేయడం మరియు స్పష్టంగా చెప్పడం. అన్ని ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో మనం వెళ్ళవలసిన మార్గంలో ఆయన నాయకత్వం వహిస్తాడు. అటువంటి మార్గదర్శి లేకపోతే, మేము పొరపాటున పడటం సముచితం. ఆయన వెల్లడించిన సత్యంలో కీలకమైన భాగం ఏమిటంటే, యేసు తాను ఎవరో చెప్పాడు ఆయన అదే (యోహాను 15:26; 1 కొరింథీయులు 12: 3). క్రీస్తు దైవత్వం, అవతారం, ఆయన మెస్సీయ, ఆయన బాధ, మరణం, ఆయన పునరుత్థానం మరియు ఆరోహణ, దేవుని కుడి వైపున ఆయన ఉన్నతమైనవానిగా, అందరికీ న్యాయమూర్తిగా ఆయన పాత్ర గురించి ఆత్మ మనకు తెలియజేస్తుంది. అతను అన్ని విషయాలలో క్రీస్తుకు మహిమ ఇస్తాడు (యోహాను 16:14).

పరిశుద్ధఆత్మ పాత్రలలో మరొకటి, బహుమతి ఇచ్చేవాడు. మొదటి కొరింథీయులకు 12 విశ్వాసులకు ఇచ్చిన ఆధ్యాత్మిక బహుమతులను వివరిస్తుంది, మనం భూమిపై క్రీస్తు శరీరంగా పనిచేస్తాము. ఈ, గొప్పవి, చిన్నవి బహుమతులన్నీ, ఆత్మ ద్వారా ఇవ్వబడింది, తద్వారా మనం ప్రపంచానికి ఆయన రాయబారులుగా ఉంటాము, ఆయన కృపను చూపిస్తూ ఆయనను మహిమపరుస్తాము.

ఆత్మ మన జీవితంలో ఫలాలు ఉత్పత్తిదారునిగా కూడా పనిచేస్తుంది. ఆయన మనలో నివసించినప్పుడు, మన జీవితంలో తన ఫలాలను కోసే పనిని ప్రారంభిస్తాడు-ప్రేమ, ఆనందం, శాంతి, సహనం, దయ, మంచితనం, విశ్వాసం, సౌమ్యత మరియు స్వీయ నియంత్రణ (గలతీయులు 5: 22-23). ఇవి మన శరీరం పనులు కాదు, అవి అలాంటి ఫలాలను ఉత్పత్తి చేయలేవు, కానీ అవి మన జీవితాలలో ఆత్మ ప్రసన్నత ఉత్పత్తులు.

దేవుని పరిశుద్ధాత్మ మన జీవితాల్లో నివాసం ఉంది, ఈ అద్భుత పనులన్నింటినీ ఆయన నిర్వర్తిస్తున్నాడని, ఆయన మనతో ఎప్పటికీ నివసిస్తాడని, ఆయన మనలను ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టడు లేదా ఎడబయుడు అనే జ్ఞానం గొప్ప ఆనందం, ఓదార్పుకు కారణం. ఈ విలువైన బహుమతికి-పరిశుద్ధాత్మ, మన జీవితాల్లో ఆయన చేసిన కృషికి దేవునికి ధన్యవాదాలు!

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
ఈ రోజుల్లో మన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ పాత్ర ఏమిటి?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి