settings icon
share icon

ⵎⴰⵔⵀⴱⴰ ⵉⵙⴽ ⵜⵀⵉ ⵏⵓⵙⴽⵀⴰ ⵙⵀⴰⵡⵉⵢⴰwww.GotQuestions.org!

ⴰⵍ ⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ ⵊⴰⵡⴱⵏⴷ

ⵙⴰⵎⵀⴰⴽⵀ ⵍⵓⴽ ⵓⵏⴽⴰⴷⵔⵛⵀⴰ ⴰⵏⴰⴽⴱⵍ ⴼ ⵍ ⴰⵙⵉⵍⴰ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵙⵀⴰⵡⵉⵢⴰ ⵜⵀⵉ ⴰⵍ ⵡⴰⴽⵜ ⴰⵢⵉ. ⵎⴰⵍⴰ ⴽⴰⴷⵔⵜⵀ ⴰⵜⴰⴽⵜⴰⴱⵜⵀ ⵡⴰⵜⴰⴽⵔⵉⵜⵀ ⵜⵀⵉ ⵍⵓⵏⴳⵍⵉ, ⴽⴰⴷⵔⵜⵀ ⴰⴷⵓⵣⵜⵀ ⵍ ⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏⴽ ⵜⵀⴰⵢⵉ - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

ⵙⴰⴼⴰⵀⴰⵜⵀ ⴰⵢⵉ ⴰⴳⴰⵍⴰⵏ ⴳⵀⵔⵏⴽⵀ ⵙ ⵙⵀⴰⵡⵉⵢⴰ:ⵍⴰⴽⵀⴱⴰⵔ ⵉⴳⵉⵀⵍⴰⵏ

ⴳⵀⵔⴽ ⵍⴰⵀⵢⴰⵜ ⵍ ⴰⴱⴰⴷⵉⵢⴰ?

ⴰⵡⵉⴷ ⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ? ⵎⴰⵏⴽ ⴱⴰⴷⴰⵡⵉⴽⵀ ⵍ ⵎⴰⴳⵀⴼⵉⵔⴰ ⵙⴳⵀⵍ ⵍ ⵔⴰⴱ?

ⵎⴰⵜⴰ ⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⴻⵏⴻⵙ ⴰⵢⵉⵍⵉ ⵖⴰⵙⵓⴻ ⵏⵜⴰ ⵜⵀⴻ ⴻⵍ ⵎoⵏⴽⵉⴷ ⴻⵍ ⵛⵀⴰⴽⵀⵙⵉ ⴻⵏⴻⴽ?

ⵎⴰⵜⴰⵡⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⴻ ⴻⵍ ⵉⴽⵀⵍⴰⵙ?

ⵎⴰⵜⴰ ⴻⵍ ⵎⴰⴰⵏⴰ ⵏⴻ ⵎⴰⵙⵉⵀⵉ?

ⵄⵏⵛⵀⴰⵢⴻⵏ ⵡⴰⵍⵉⴽⵀ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⴽⵀ ⵙⴻ ⵖⴰⵙⵓⴻ... ⵍoⴽ ⵎⴰⵜⴰⵡⴰ?ⴰⵙⵉⵍⴰ ⵜⵀ ⵎⵓⵀⵉⵎⴰ

ⵢⴰⵍⴰ ⵔⴰⴱ ⴳⵀⵏ ⵓⵍⴰⵛⵀ?

ⵎⴰⵏⵀo ⵖⴰⵙⵓⴻ ⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵀ?

ⵢⴰⵙⵓ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ? ⵎⴰⵍⴰⵛⵀⴰ ⵏⵡⴰⵙ ⵉⵏⴰ ⵢⴰⵙⵓ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰ ⵜⵀ ⵔⴰⴱ?

ⴰⵍ ⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵍ ⵉⵏⵊⵉⵍ ⵊⴰⵡⴱⵏⴷ
© Copyright Got Questions Ministries